Aktualności

J.K. Rowling przeprasza fanów za śmierć bohatera książkowego

2 maja w Pol­sce obcho­dzi­my Świę­to Fla­gi Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­ski oraz Dzień Polo­nii i Pola­ków za Gra­ni­cą, a tak­że rocz­ni­cę Bitwy pod Soko­ło­wem – naj­bar­dziej krwa­we­go star­cia z powsta­nia wiel­ko­pol­skie­go będą­ce­go czę­ścią Wio­sny Ludów. Pole­gło w nim oko­ło 300 pol­skich kosynierów.

2 maja był tak­że krwa­wą datą w uni­wer­sum J.K. Row­ling. To wte­dy roze­gra­ła się Bitwa o Hogwart, w cza­sie któ­rej zgi­nę­ło spo­ro pierw­szo- i dru­go­pla­no­wych boha­te­rów serii. I wła­śnie rocz­ni­cę tej fik­cyj­nej bitwy wybra­ła autor­ka serii o Har­rym Pot­te­rze, J.K. Row­ling, by… prze­pro­sić fanów za uśmier­ce­nie Seve­ru­sa Sna­pe­’a. Było to wyda­rze­nie nie­zwy­kle waż­ne z punk­tu widze­nia fabu­ły i musia­ło się wyda­rzyć, co nie zmie­nia tego, że było też nie­zwy­kle bole­sne dla fanów.

W zeszłym roku śmierć Sna­pe­’a sta­ła się w jakiś spo­sób jesz­cze bar­dziej osta­tecz­na, gdy przed­wcze­śnie odszedł Alan Rick­man, odtwór­ca roli mistrza elik­si­rów w fil­mach o Har­rym Potterze.

Ok, a więc. Pro­szę, nie zaczy­naj­cie woj­ny w komen­ta­rzach z tego powo­du, ale tego roku chcia­ła­bym prze­pro­sić za zabi­cie… (szep­cze) Sna­pe­’a”, napi­sa­ła J.K. Row­ling na swo­im Twitterze.

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy