Ekranizacje

Będzie remake Morderstwa w Orient Expressie!

Mor­der­stwo w Orient Expres­sie” to rema­ke fil­mu z 1974 roku oraz jed­no­cze­śnie adap­ta­cja książ­ki Aga­thy Chri­stie pod tym samym tytu­łem. Kul­to­wa już pro­duk­cja spra­wi­ła, że Ingrid Berg­man dosta­ła Osca­ra, ponad­to film zaro­bił jesz­cze pięć nominacji.

Za reży­se­rię nowej wer­sji odpo­wia­da Ken­neth Bra­nagh (zna­ny przede wszyst­kim z adap­ta­cji Szek­spi­ra oraz… z roli Gil­de­roya Loch­khar­ta w “Har­rym Pot­te­rze i Kom­na­cie Tajem­nic”), któ­ry jest tak­że współ­pro­cu­den­tem (wraz z Ridley­em Scot­tem i Simo­nem Kin­ber­giem) oraz odtwór­cą głów­nej roli. Prócz nie­go potwier­dzo­ny został udział gwiazd takich jak John­ny Depp, Daisy Ridley, Michel­le Pfe­if­fer, Judi Dench i Micha­el Pena. Nowym nazwi­skiem w obsa­dzie jest Josh Gad, któ­ry wcie­li się w Hec­to­ra MacQu­eena – czy­li sekre­ta­rza Samu­ela Ratchetta.

Rat­chett to milio­ner, któ­ry w cza­sie podró­ży Orient Expres­sem zwra­ca się do detek­ty­wa Her­cu­le­sa Poiro­ta wra­ca­ją­ce­go z Azji z nie­ty­po­wą proś­bą. Ten odma­wia pomo­cy, a następ­ne­go dnia w pocią­gu ktoś zosta­je zamordowany.

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy