Ekranizacje

Wiadomo już, kto zagra Joannę Chyłkę w serialowej adaptacji powieści Remigiusza Mroza

Dłu­go nie było wia­do­mo, któ­ra z serii powie­ścio­wych Remi­giu­sza Mro­za dosta­nie jako pierw­sza swo­ją seria­lo­wą wer­sję. Kie­dy oka­za­ło się, że to powie­ści o Joan­nie Chył­ce zosta­ną naj­szyb­ciej prze­ro­bio­ne na medium tele­wi­zyj­ne, w inter­ne­cie poja­wi­ły się spe­ku­la­cje, co do obsa­dy aktor­skiej. Nie­po­twier­dzo­ne źró­dła wska­zy­wa­ły, że w rolę pro­ta­go­nist­ki wcie­lić mia­ła­by się Mał­go­rza­ta Kożu­chow­ska. Teraz wie­my już ze stu­pro­cen­to­wą pew­no­ścią, że nie była to praw­da. Joan­nę Chył­kę zagra inna pol­ska aktorka.

Elek­try­zu­ją­cy news kil­ka godzin temu podał na swo­jej ofi­cjal­nej stro­nie na Face­bo­oku Remi­giusz Mróz. Zamie­ścił tam krót­ki film, na któ­rym widzia­na od tyłu blond wło­sa aktor­ka dzwo­ni do pisa­rza z pla­nu seria­lu. Przed­sta­wia się jako Chył­ka. W dal­szej czę­ści dzię­ku­je za postać i opo­wia­da, jak bar­dzo jej się rola podo­ba. Fani aktor­ki być może pozna­ją ją od razu po gło­sie, resz­ta musi chwi­lę pocze­kać aż kame­ra uka­że ją od przo­du. W postać Joan­ny Chył­ki w pro­duk­cji TVN‑u wcie­li się Mag­da­le­na Cie­lec­ka zna­na choć­by z ostat­nich seria­li Bel­ferBel­le Epo­que czy fil­mów Katyń, Naj­lep­szy czy Pit­bull. Nie­bez­piecz­ne kobiety.

Wcze­śniej w tym mie­sią­cu zosta­ła na Face­bo­oku odpa­lo­na stro­na seria­lu Chył­ka. Tam mają się poja­wiać wszel­kie bie­żą­ce infor­ma­cje doty­czą­ce pro­duk­cji. Zain­te­re­so­wa­nych zapra­sza­my do obser­wo­wa­nia tutaj.

Póki co nie wia­do­mo o seria­lu nic wię­cej ponad to, że będzie dostęp­ny na nale­żą­cym do TVN‑u ser­wi­sie Player.pl.

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy