Ekranizacje

Serial o Joannie Chyłce, jednej z kanonicznych postaci Remigiusza Mroza, zrobi Tvn

Remi­giusz Mróz od 2013 roku pod­bi­ja swo­imi powie­ścia­mi kra­jo­we listy best­sel­le­rów. Nie trze­ba było zbyt dłu­go cze­kać, żeby jego twór­czo­ścią zain­te­re­so­wał się pol­ski prze­mysł seria­lo­wy. Zwłasz­cza, że po ogrom­nych suk­ce­sach takich pro­duk­cji jak Wata­ha czy Bel­fer widzo­wie są spra­gnie­ni kolej­nych doj­rza­łych thril­le­rów i kry­mi­na­łów. Wkrót­ce Pola­cy będą mogli obej­rzeć na ekra­nach tele­wi­zo­rów przy­go­dy Joan­ny Chył­ki, nie­prze­bie­ra­ją­cej w środ­kach mece­nas, dla któ­rej nie ma spraw beznadziejnych.

Już w zeszłym roku poja­wia­ły się pierw­sze infor­ma­cje o pla­no­wa­nych seria­lach na pod­sta­wie twór­czo­ści Remi­giu­sza Mro­za. Sam autor na swo­jej stro­nie inter­ne­to­wej w sek­cji FAQ na pyta­nie odno­ście adap­ta­cji serii z Chył­ką i For­stem odpowiedział:

Pra­wa do oby­dwu zosta­ły naby­te – i nie­ba­wem poja­wią się pierw­sze infor­ma­cje na temat tego pierw­sze­go cyklu. Zoba­czy­my go w for­mie seria­lu na ante­nie jed­nej ze sta­cji, któ­re gwa­ran­tu­ją naj­wyż­szą jakość!

Ostat­nio wyszło na jaw, któ­rą ze sta­cji Mróz miał na myśli. Seria­lem o Joan­nie Chył­ce zaj­mu­je się TVN. Póki co zna­ne jest nazwi­sko reży­se­ra. Funk­cję tę przy tym pro­jek­cie będzie spra­wo­wał Łukasz Pal­kow­ski, zna­ny z pra­cy nad pierw­szym sezo­nem Bel­fra czy fil­mem Bogowie.

Data pre­mie­ry nie jest zna­na. Podob­nie nie wia­do­mo nic o obsa­dzie. Nie­ofi­cjal­ne źró­dła dono­szą, że w roli Joan­ny Chył­ki mogła­by wystą­pić Mał­go­rza­ta Kożuchowska.

Przy­po­mi­na­my, że jesz­cze w tym mie­sią­cu uka­że się ósma już powieść z serii o bez­kom­pro­mi­so­wej praw­nicz­ce. Kon­tra­typ tra­fi do księ­garń 19 września.

 

Wyświetl ten post na Instagramie.

 

Pro­sto z pla­nu od @player.pl – oto Joan­na Chył­ka! Ktoś doko­na iden­ty­fi­ka­cji na pod­sta­wie włosów? 😉

Post udo­stęp­nio­ny przez Remi­giusz Mróz (@remigiuszmroz)

Przy­go­to­wał Oskar Grzelak

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy