Ekranizacje

Potwierdzone! Netflix i Platige Image wraz z Andrzejem Sapkowskim tworzą serial o Wiedźminie!

Cie­szę się, że Net­flix stwo­rzy adap­ta­cję moich opo­wia­dań dla fanów, zacho­wu­jąc wier­ność mate­ria­ło­wi źró­dło­we­mu i moty­wom, pisa­niu któ­rych poświę­ci­łem ponad trzy­dzie­ści lat. Jestem nie­zmier­nie zado­wo­lo­ny z naszej współ­pra­cy i zespo­łu, któ­re­mu przy­pa­dło zada­nie oży­wie­nia boha­te­rów moich ksią­żek”, oznaj­mił Andrzej Sap­kow­ski. Czy to ozna­cza, że i my mamy powo­dy do rado­ści? Pisarz będzie peł­nił rolę kon­sul­tan­ta serialu.

Serial o Geral­cie z Rivii wypro­du­ku­ją wspól­nie Pla­ti­ge Ima­ge, Sean Daniel Com­pa­ny oraz Net­flix. Jed­nym z reży­se­rów będzie Tomasz Bagiń­ski. Pro­du­cen­ta­mi wyko­naw­czy­mi będą Jason Brown, Sean Daniel, Tomasz Bagiń­ski oraz Jaro­sław Sawko.

Pod­sta­wą do adap­ta­cji będą dwa tomy opo­wia­dań, pięć tomów powie­ści oraz “Sezon burz”.

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy