Aktualności

Nagroda Literacka Angelus trafiła w ręce Macieja Płazy

Nagro­da Lite­rac­ka Euro­py Środ­ko­wej „Ange­lus” przy­zna­wa­na jest od 2006 roku. Do kon­kur­su książ­ki zgła­sza­ją wydaw­cy. Warun­kiem jest to, by powieść uka­za­ła się w języ­ku pol­skim w poprzed­nim roku, a jej autor pocho­dził z Pol­ski lub któ­re­goś z pozo­sta­łych kra­jów środ­ko­wo­eu­ro­pej­skich: Alba­nii, Austrii, Bia­ło­ru­si, Bośni i Her­ce­go­wi­ny, Buł­ga­rii, Chor­wa­cji, Czech, Esto­nii, Litwy, Łotwy, Mace­do­nii, Moł­da­wii, Nie­miec, Rosji, Rumu­nii, Ser­bii, Sło­wa­cji, Sło­we­nii, Ukra­iny czy Węgier. W cią­gu ostat­nich dwu­na­stu edy­cji nagro­dy lau­re­atem ani razu nie został Polak. Aż do teraz. Trzy­na­sty rok nale­ży do Macie­ja Płazy.

Fun­da­to­rem Ange­lu­sa jest mia­sto Wro­cław. Lau­re­at pod­czas uro­czy­stej gali otrzy­mu­je 150 tysię­cy zło­tych i sta­tu­et­kę autor­stwa Ewy Rossari.

Wro­cław, ze wzglę­du na swo­ją histo­rię i poło­że­nie, zawsze sta­no­wił miej­sce ście­ra­nia się naj­roz­ma­it­szych naro­do­wo­ści, kul­tur i prą­dów umy­sło­wych. Nagro­da będzie przy­zna­wa­na corocz­nie, pisa­rzom pocho­dzą­cym z Euro­py Środ­ko­wej, któ­rzy podej­mu­ją w swo­ich dzie­łach tema­ty naj­istot­niej­sze dla współ­cze­sno­ści, zmu­sza­ją do reflek­sji, pogłę­bia­ją wie­dzę o świe­cie innych kul­tur, czy­ta­my na ofi­cjal­nej stro­nie nagrody.

Dzie­wię­cio­oso­bo­wy skład sędziow­ski ogło­sił 6 wrze­śnia fina­li­stów. Do tej naj­waż­niej­szej sió­dem­ki zakwa­li­fi­ko­wa­li się nastę­pu­ją­cy autorzy:

Anto­nín Baja­ja, Nad pięk­ną, modrą Dře­vni­cą, tłum. Doro­ta Dobrew, Wydaw­nic­two Książ­ko­we Klimaty
Wero­ni­ka Gogo­la, Po tro­chu, Wydaw­nic­two Książ­ko­we Klimaty
Péter Nádas, Pamięć, tłum. Elż­bie­ta Sobo­lew­ska, Biu­ro Literackie
Artur Nowa­czew­ski, Hostel Noma­dów, Wydaw­nic­two Iskry
Maciej Pła­za, Robin­son w Bole­cho­wie, Wydaw­nic­two W.A.B.
Lutz Seiler, Kru­so, tłum. Doro­ta Stro­iń­ska, Wydaw­nic­two Uni­wer­sy­te­tu Jagiellońskiego
Marian Swo­rzeń, Czar­na iko­na. Bie­ło­mor. Kanał Bia­ło­mor­ski. Dzie­je. Ludzie. Sło­wa, Wydaw­nic­two Sic!

Uro­czy­sta gala ogło­sze­nia lau­re­ata i wrę­cze­nia nagro­dy odby­ła się 13 paź­dzier­ni­ka w Teatrze Muzycz­nym Capi­tol we Wro­cła­wiu. Kapi­tu­ła nagro­dy w tym roku lau­rem zwy­cię­stwa uho­no­ro­wa­ła Macie­ja Pła­zę, dok­to­ra huma­ni­sty­ki, tłu­ma­cza lite­ra­tu­ry anglo­ję­zycz­nej oraz powie­ścio­pi­sa­rza w jed­nym. Pisarz w 2016 roku nomi­no­wa­ny był Nagro­dy Lite­rac­kiej Nike za książ­kę Skoruń.

Robin­son w Bole­cho­wie to opo­wie­dzia­na zmy­sło­wym, boga­tym i suge­styw­nym języ­kiem histo­ria cenio­ne­go mala­rza, któ­ry po latach nie­obec­no­ści wra­ca do Bole­cho­wa, by roz­trzą­sać swo­ją prze­szłość i odsła­niać rodzin­ne tajemnice.

Pisząc tę książ­kę nie chcia­łem nicze­go uła­twiać czy­tel­ni­ko­wi, roz­ta­cza­łem demo­ny zagma­twa­nej opo­wie­ści. Czy­tel­nik przez tę książ­kę prze­dzie­ra się jak przez ciem­ność. Pisa­łem tę książ­kę w poczu­ciu dużej wol­no­ści twór­czej, nie sta­wia­łem sobie ogra­ni­czeń, powie­dział Maciej Pła­za pod­czas kon­fe­ren­cji prasowej.

Pisarz został rów­nież wybra­ny przez inter­nau­tów lau­re­atem Nagro­dy im. Nata­lii Gor­ba­niew­skiej. To hono­ro­we wyróż­nie­nie przy­zna­wa­ne jest od 2013 roku na pamiąt­kę rosyj­skiej poet­ki, któ­ra w prze­szło­ści prze­wod­ni­czy­ła jury Ange­lu­sa. Tu głos zwy­cza­jo­wo mają czy­tel­ni­cy, a swo­je­go fawo­ry­ta wybie­ra­ją spo­śród sied­miu fina­li­stów nagro­dy głównej.

Przy­go­to­wał Oskar Grzelak

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy