Sprawdzasz tag

angelus

Aktualności

Nagroda Literacka Angelus trafiła w ręce Macieja Płazy

Nagro­da Lite­rac­ka Euro­py Środ­ko­wej „Ange­lus” przy­zna­wa­na jest od 2006 roku. Do kon­kur­su książ­ki zgła­sza­ją wydaw­cy. Warun­kiem jest to, by powieść uka­za­ła się w języ­ku pol­skim w poprzed­nim roku, a jej autor pocho­dził z Pol­ski lub któ­re­goś z pozo­sta­łych kra­jów środ­ko­wo­eu­ro­pej­skich: Alba­nii, Austrii, Bia­ło­ru­si, Bośni i Her­ce­go­wi­ny, Buł­ga­rii, Chor­wa­cji, Czech, Esto­nii, Litwy, Łotwy, Mace­do­nii, Moł­da­wii, Nie­miec, Rosji, Rumu­nii, Ser­bii, Sło­wa­cji, Sło­we­nii, Ukra­iny czy Węgier. W cią­gu ostat­nich dwu­na­stu edy­cji nagro­dy lau­re­atem ani razu nie został Polak. Aż do teraz. Trzy­na­sty rok nale­ży do Macie­ja Pła­zy. Czy­taj dalej

-->