Aktualności Ekranizacje Zapowiedzi

Nowy serial w świecie Gry o tron we wstępnej fazie produkcji

HBO pra­cu­je aktu­al­nie nad seria­lem, któ­ry sku­pi się na rodzie Tar­ga­ry­enów. Osa­dzo­ny na trzy­sta lat przed wyda­rze­nia­mi zna­ny­mi z Gry o tron House of the Dra­gon opo­wie o wyda­rze­niach, któ­re dopro­wa­dzi­ły do woj­ny domo­wej, zapi­sa­nej w anna­łach histo­rii Weste­ros jako Taniec Smo­ków. Być może nie będzie to jedy­ny serial roz­wi­ja­ją­cy uni­wer­sum wykre­owa­ne przez Geo­r­ge­’a R.R. Martina.

Po emi­sji fina­ło­we­go sezo­nu Gry o tron HBO ogło­si­ło, że fani twór­czo­ści auto­ra sagi Pie­śni lodu i ognia będą mogli liczyć na kil­ka pro­duk­cji roz­gry­wa­ją­cych się w ich ulu­bio­nym świe­cie. Od tam­te­go cza­su do teraz tyl­ko jed­na dotrwa­ła do eta­pu zaawan­so­wa­nych prac. Jest nią wspo­mnia­ny we wstę­pie serial House of the Dra­gon, któ­re­go praw­do­po­dob­na pre­mie­ra będzie mia­ła miej­sce w 2022 roku.

Maga­zyn „Varie­ty” dotarł do infor­ma­cji, że inny pre­qu­el Gry o tron znaj­du­je się na eta­pie wcze­snej pro­duk­cji. Serial miał­by być adap­ta­cją serii trzech mini­po­wie­ści opo­wia­da­ją­cych o pery­pe­tiach wędrow­ne­go ryce­rza Dun­ka i jego gierm­ka nazy­wa­ne­go Jajem, póź­niej­sze­go kró­la Weste­ros, Aego­na V Tar­ga­ry­ena. Wyda­rze­nia opi­sa­ne w tych utwo­rach roz­gry­wa­ją się oko­ło dzie­więć­dzie­się­ciu lat przed fabu­łą Pie­śni lodu i ognia.

Mini­po­wie­ści Wędrow­ny rycerz, Zaprzy­się­żo­ny mieczTajem­ni­czy rycerz uka­za­ły się rów­nież w Pol­sce. Cały kom­plet tra­fił do zbior­cze­go wyda­nia, zaty­tu­ło­wa­ne­go Rycerz sied­miu kró­lestw, któ­re­go opis gło­si, co następuje:

Rycer­skie tur­nie­je, zhań­bio­ne damy, dwor­skie intry­gi – to codzien­ne życie mło­dzień­ca imie­niem Dunk, któ­ry po śmier­ci swe­go ryce­rza wyru­sza na tur­niej w poszu­ki­wa­niu sła­wy oraz hono­ru, nie wie­dząc, że świat nie jest goto­wy na przy­ję­cie kogoś, kto dotrzy­mu­je przy­siąg. W kolej­nych czę­ściach Dunk oraz jego kum­pel Jajo wmie­sza­ją się w kon­flikt ser Eusta­ce­’a Osgreya ze Stand­fast z lady Web­ber z Zim­nej Fosy, a tak­że przy­bę­dą na ślub lor­da Ambro­se­’a But­ter­wel­la z Bia­łych Murów, gdzie Dunk sta­nie do tur­nie­ju jako Tajem­ni­czy Rycerz, nie­świa­do­my praw­dzi­we­go cha­rak­te­ru roz­gry­wa­ją­cych się wydarzeń.

W tym momen­cie z nowym pro­jek­tem HBO nie są powią­za­ne jesz­cze żad­ne nazwi­ska. „Varie­ty” uczu­la rów­nież, że wca­le nie jest prze­są­dzo­ne, że serial rze­czy­wi­ście powsta­nie. Już z pro­duk­cji jed­ne­go pre­qu­ela, opo­wia­da­ją­ce­go o wyda­rze­niach roz­gry­wa­ją­cych się w cza­sach mitycz­nej Dłu­giej Nocy, HBO zre­zy­gno­wa­ło na wca­le nie tak wcze­snym etapie.

źró­dło: Variety

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy