Ekranizacje

Akademia Pana Kleksa – zobacz zwiastun, posłuchaj ścieżki dźwiękowej

Tomasz Kot, Piotr Fron­czew­ski i Anto­ni­na Litwi­niak – już 5 stycz­nia zoba­czy­my to trio na ekra­nach kino­wych. Pre­mie­ra „Aka­de­mii Pana Klek­sa” w reży­se­rii Macie­ja Kawul­skie­go zbli­ża się wiel­ki­mi kro­ka­mi, a kolej­ny zwia­stun uchy­la rąb­ka tajemnicy.

Reży­ser obie­cy­wał, że „Aka­de­mia Pana Klek­sa” będzie pro­duk­cją dla całej rodzi­ny: zara­zem uwspół­cze­śnio­ną wer­sją powie­ści Jana Brze­chwy skie­ro­wa­ną do naj­młod­szych oraz dia­lo­giem ze star­szy­mi widza­mi, któ­rzy wycho­wa­li się na pol­sko-radziec­kich fil­mach Krzysz­to­fa Gra­dow­skie­go. Czy uda mu się zre­ali­zo­wać tę obiet­ni­cę? Dowie­my się niebawem.

W sie­ci poja­wił się naj­now­szy zwia­stun „Aka­de­mii Pana Kleksa”.

Widać, że mate­riał źró­dło­wy został moc­no zmo­dy­fi­ko­wa­ny – i nie cho­dzi tyl­ko o to, że zamiast Ada­sia Nie­zgód­ki towa­rzy­szyć nam będzie Ada Nie­zgód­ka. W pew­nym momen­cie boha­ter­ka woła: „Tyl­ko my może­my prze­rwać tę nie­po­trzeb­ną woj­nę”, zapo­wia­da­jąc tym samym zupeł­nie nowe wątki.

Aka­de­mia Pana Klek­sa” to powieść Jana Brze­chwy skie­ro­wa­na do dzie­ci, któ­ra uka­za­ła się po raz pierw­szy w 1946 roku. Docze­ka­ła się dwóch kon­ty­nu­acji: „Podró­ży Pana Klek­sa” (1961) oraz „Try­um­fu Pana Klek­sa” (1965). Na pod­sta­wie cyklu nakrę­co­ne zosta­ły czte­ry fil­my pro­duk­cji pol­sko-radziec­kiej w reży­se­rii Krzysz­to­fa Gra­bow­skie­go, w któ­rych w Ambro­że­go Klek­sa wcie­lił się Piotr Fronczewski.

Piotr Fron­czew­ski powró­ci na ekra­ny w nowej pro­duk­cji – jako tajem­ni­czy Dok­tor, zapew­ne sąsiad Ady Nie­zgód­ki. Głów­ną boha­ter­kę zagra­ła Anto­ni­na Litwi­niak, a Ambro­żym Klek­sem został Tomasz Kot. Oprócz nich w „Aka­de­mii Pana Klek­sa” poja­wią się m.in. Danu­ta Sten­ka, Agniesz­ka Gro­chow­ska, Daniel Wala­sek, Kon­rad Repiń­ski i Seba­stian Stankiewicz.

Sce­na­riusz nowej „Aka­de­mii Pana Klek­sa” napi­sa­li Krzysz­tof Gurecz­ny oraz Agniesz­ka Kruk. Zdję­cia wyko­nał Bar­tek Cier­li­ca, a za mon­taż odpo­wia­da­ją Mar­cin Drew­now­ski PSM oraz Maciej Kawul­ski. Sce­no­gra­fię wyko­na­ła Daria Dwor­nik, a kostiu­my – Kaja Rogacz i Agniesz­ka Osi­pa. Film wypro­du­ko­wa­ło Open Mind Pro­duc­tu­in, a dys­try­bu­to­rem jest Next Film.

Aka­de­mia Pana Klek­sa” zosta­ła podzie­lo­na na dwie czę­ści. Pre­mie­ra pierw­szej z nich będzie mia­ła miej­sce 5 stycz­nia 2024 roku, a dru­giej – dwa lata póź­niej. Sean­se przed­pre­mie­ro­we roz­pocz­ną się nato­miast już 25 grud­nia 2023 roku!

Tak brzmi ofi­cjal­ny opis produkcji:

Aka­de­mia Pana Klek­sa” to uwspół­cze­śnio­na wer­sja kla­sycz­nej baj­ki Brze­chwy, prze­ma­wia­ją­ca swo­ją tre­ścią i for­mą do naj­młod­szych, ale i wcho­dzą­ca w dia­log ze star­szy­mi widza­mi, któ­rzy wciąż pamię­ta­ją kul­to­wą ekra­ni­za­cję z lat 80. Film przed­sta­wia histo­rię pozor­nie zwy­kłej dziew­czyn­ki – Ady Nie­zgód­ki – któ­ra tra­fia do tytu­ło­wej Aka­de­mii, żeby poznać świat bajek, wyobraź­ni i kre­atyw­no­ści. Przy pomo­cy wybit­ne­go i sza­lo­ne­go peda­go­ga pro­fe­so­ra Ambro­że­go Klek­sa roz­wi­ja swo­je nie­sa­mo­wi­te umie­jęt­no­ści, a tak­że wpa­da na ślad, któ­ry pomo­że jej roz­wi­kłać naj­więk­szą rodzin­ną tajemnicę…

Już dziś w sie­ci może­my posłu­chać ofi­cjal­nej ścież­ki dźwię­ko­wej, w tym utwo­ru „Jestem two­ją baj­ką” w wyko­na­niu sanah, a 6 grud­nia uka­za­ła się książ­ka „Kleks. Nowy począ­tek” bazu­ją­ca na pod­sta­wie sce­na­riu­sza nowe­go fil­mu. Książ­ka to rezul­tat współ­pra­cy Kata­rzy­ny Rygiel, Krzysz­to­fa Gurecz­ne­go, Agniesz­ki Kruk i Macie­ja Kawul­skie­go i uka­za­ła się nakła­dem Wydaw­nic­twa Ago­ra dla dzieci.

Naj­po­tęż­niej­sze zaklę­cie brzmi: „A co by było, gdyby…”

Nie takie mia­ły być te uro­dzi­ny! Ada Nie­zgód­ka liczy na impre­zę nie­spo­dzian­kę, tym­cza­sem odwie­dza ją dziw­ny gada­ją­cy ptak. W dodat­ku wrę­cza jej tajem­ni­cze zapro­sze­nie. Dzię­ki nie­mu Ada prze­no­si się do Aka­de­mii, któ­rej dyrek­to­rem jest legen­dar­ny pro­fe­sor Ambro­ży Kleks. W tym magicz­nym miej­scu dziew­czyn­ka odkry­wa swój talent do roz­wią­zy­wa­nia pro­ble­mów – podob­no nie­roz­wią­zy­wal­nych. Zdo­by­wa też nowych przy­ja­ciół, któ­rych będzie musia­ła ochro­nić przed wiel­kim niebezpieczeństwem.

Nie Adaś, a Ada. Aka­de­mia, w któ­rej uczą się już nie tyl­ko chłop­cy, ale i dziew­czyn­ki. Zarów­no z Pol­ski, jak i z całe­go świa­ta. W uwspół­cze­śnio­nej wer­sji kul­to­wej histo­rii o naj­bar­dziej baj­ko­wej ze szkół jedy­nie pan Kleks wca­le się nie zmie­nił: pozo­sta­je zaska­ku­ją­cym, peł­nym cie­pła i nie­zwy­kłe­go poczu­cia humo­ru przy­ja­cie­lem dzie­ci, zwie­rząt i magicz­nych stwo­rzeń. Powieść napi­sa­na na pod­sta­wie sce­na­riu­sza fil­mu „Aka­de­mia Pana Klek­sa” w reży­se­rii Macie­ja Kawul­skie­go porwie was na nowo w cza­ro­dziej­ski świat wykre­owa­ny przez Jana Brzechwę.

Wie­le się w Aka­de­mii pozmie­nia­ło. Nowi ucznio­wie (i uczen­ni­ce!), jesz­cze bar­dziej nie­sa­mo­wi­te lek­cje, a i sam pro­fe­sor jak­by młod­szy. Na szczę­ście nie­zmien­ne pozo­sta­ły wyobraź­nia, któ­ra ma wiel­ką moc, i magia, dzię­ki któ­rej słyn­na szko­ła wciąż jest naj­bar­dziej nie­zwy­kłym miej­scem w świe­cie bajek. Oto nowy Kleks na nowe cza­sy!”
– Piotr Fronczewski

Lek­cje empa­tii, har­mo­nii czy ale­li­mi­na­cji powin­ny odby­wać się w każ­dej szko­le. Zapra­szam was do Aka­de­mii pana Klek­sa, w któ­rej nauczy­ciel jest przy­ja­cie­lem, a marzeń nie wol­no się bać!”
– Tomasz Kot

Czy wybie­ra­cie się do kin na nową „Aka­de­mię Pana Klek­sa”? A może woli­cie zostać przy pierw­szej ekra­ni­za­cji… lub wyłącz­nie przy tek­ście źró­dło­wym Jana Brzechwy?


Anna Tess Gołębiowska

Przy­po­mnij­my pozo­sta­łe zwia­stu­ny „Aka­de­mii Pana Kleksa”!

zdję­cie głów­ne next film

 

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy