Ekranizacje

Nadchodzą nowe adaptacje telewizyjne książek Neila Gaimana!

Fre­man­tle­Me­dia North Ame­ri­ca (FMNA) posta­no­wi­ło kon­ty­nu­ować współ­pra­cę ze sław­nym pisa­rzem Neilem Gaima­nem. Począt­ki tej współ­pra­cy mogli­śmy zauwa­żyć przy adap­ta­cji „Ame­ry­kań­skich Bogów”na serial tele­wi­zyj­ny. Obec­ne przed­się­wzię­cie z Gaima­nem umoż­li­wia FMNA adap­ta­cję każ­de­go z dzieł auto­ra na for­mat tele­wi­zyj­ny. Doty­czy też adap­ta­cji innych mate­ria­łów oraz wła­sno­ści inte­lek­tu­al­nych i pozwa­la Gaima­no­wi na zaan­ga­żo­wa­nie w każ­dej fazie pro­jek­tu, jako autor sce­na­riu­sza, a tak­że producent.

Nale­ży się spo­dzie­wać, że pla­no­wa­na ini­cja­ty­wa obej­mie zarów­no ory­gi­nal­ną treść, jak rów­nież ist­nie­ją­ce dzie­ła pisarza.

Jak powie­dział Cra­ig Cegiel­ski, Co-CEO FMNA: „Neil Gaiman jest jed­nym z naj­bar­dziej cha­rak­te­ry­stycz­nych pisa­rzy naszych cza­sów i byli­śmy nie­sa­mo­wi­cie szczę­śli­wi, że powie­rzył nam swo­je wizje pod­czas adap­ta­cji ‘Ame­ry­kań­skich Bogów’. Nasze wspól­ne doświad­cze­nie udo­wod­ni­ło, że łączy nas wię­cej niż współ­pra­ca – to wspól­na ambi­cja two­rze­nia, roz­wo­ju i pro­duk­cji każ­dej tre­ści na mia­rę. Jeste­śmy bar­dzo szczę­śli­wi z zdy­wer­sy­fi­ko­wa­nia i roz­sze­rze­nia naszej współ­pra­cy na przy­szłe projekty”.

Nato­miast sam Gaiman w taki spo­sób odniósł się do tego przed­się­wzię­cia: „Pra­ca z moimi przy­ja­ciół­mi w Fre­man­tle­Me­dia przy Ame­ry­kań­skich Bogach i jego adap­ta­cji tele­wi­zyj­nej była eks­cy­tu­ją­cym i wspa­nia­łym cza­sem w jaki spę­dzi­li­śmy 3 ostat­nie lata. Pozwo­li­łem sobie im zaufać i wyko­rzy­stać ich talen­ty i entu­zjazm, a oni wyko­rzy­sta­li moje. Nie prze­szka­dza im, że kocham two­rzyć absur­dal­nie róż­no­rod­ne rze­czy i cie­szę się, że nawet naj­dziw­niej­szy mój pomysł znaj­dzie u nich zro­zu­mie­nie. ‘Ame­ry­kań­scy Bogo­wie’ to tele­wi­zja, jakiej nikt wcze­śniej nie znał i już nie mogę się docze­kać, aby opo­wie­dzieć deta­le przy­szłe­go projektu”.

Poni­żej znaj­dzie­cie zwia­stun Ame­ry­kań­skich bogów!

zdję­cie głów­ne Ståle Grut nrk­be­ta wiki­pe­dia na licen­cji CC BY-SA 2.0

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy