Ekranizacje

Pierwsza zapowiedź siódmego sezonu Gry o tron!

I jest, jed­na z naj­go­ręt­szych zapo­wie­dzi seria­lo­wych tego roku, czy­li zwia­stun siód­me­go sezo­nu “Gry o tron”. Kul­to­wy serial HBO „Gra o tron” powra­ca. Zdra­da, pożą­da­nie, intry­gi i siły nad­przy­ro­dzo­ne wstrzą­sa­ją czte­re­ma stro­na­mi Weste­ros, a wal­ka o tytu­ło­wy Żela­zny Tron sta­je się coraz bar­dziej zażarta.

W kra­inie Weste­ros kró­lo­wie i kró­lo­we, ryce­rze i rene­ga­ci, kłam­cy, a tak­że ci o szla­chet­nym ser­cu toczą nie­usta­ją­cą wal­kę o wła­dzę nad sied­mio­ma kró­le­stwa­mi. Tam, gdzie lato trwa dzie­się­cio­le­cia, a zima przez całe ludz­kie życie, trud­no­ści pię­trzą się każ­de­go dnia. Od peł­ne­go intryg Połu­dnia przez bar­ba­rzyń­ski Wschód i zlo­do­wa­cia­łą Pół­noc, aż po pra­daw­ny mur, któ­ry strze­że kró­le­stwa przed tajem­ni­czy­mi moca­mi ciem­no­ści, potęż­ne rody zaan­ga­żo­wa­ne są w bez­kom­pro­mi­so­wą wal­kę o wła­dzę. Boha­te­ro­wie, któ­rzy chcą rzą­dzić kra­iną Weste­ros, są goto­wi na bez­względ­ną roz­gryw­kę. Jed­nak dla wie­lu z nich wal­ka o wła­dzę to rów­nież wal­ka o życie.

Akto­rów na sce­nie coraz mniej, a sama histo­ria zbli­ża się do fina­łu. Kto osta­tecz­nie zasią­dzie na Żela­znym Tro­nie? Jak zakoń­czy się star­cie z Bia­ły­mi Wędrow­ca­mi? Pozo­sta­ło jesz­cze tyl­ko 13 odcin­ków tej opo­wie­ści, z cze­go 7 zoba­czy­my już w tym sezo­nie. Pre­mie­ra 16 lip­ca 2017.

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy