Ekranizacje Zapowiedzi

Netflix zaprezentował zwiastun drugiego sezonu Wiedźmina

Przy pre­mie­rze pierw­sze­go sezo­nu seria­lo­wy Wiedź­min od Net­fli­xa rekor­do­wą oglą­dal­no­ścią zagwa­ran­to­wał sobie kon­ty­nu­ację w posta­ci dwóch kolej­nych sezo­nów. Opu­bli­ko­wa­ny wła­śnie zwia­stun dru­giej serii poka­zu­je, że z dużym praw­do­po­do­bień­stwem Net­flix posta­no­wił rów­nież przy oka­zji zwięk­szyć budżet pro­duk­cyj­ny. Wiedź­min na zapre­zen­to­wa­nym mate­ria­le wyglą­da napraw­dę dobrze, zde­cy­do­wa­nie lepiej niż w pierw­szym sezonie.

Hen­ry Cavill, Anya Cha­lo­tra, Freya Allan, Joey Batey i pozo­sta­li człon­ko­wie obsa­dy zna­ni z pierw­sze­go sezo­nu powró­cą na ekra­ny już 17 grud­nia. Pozna­my rów­nież nowych boha­te­rów. W dru­gim sezo­nie zaj­rzy­my w koń­cu mię­dzy inny­mi do słyn­ne­go Kaer Mor­hen, a tam cze­ka nas spo­tka­nie z pozo­sta­ły­mi wiedź­mi­na­mi. Naj­bar­dziej cie­ka­wi jeste­śmy, jak wypad­nie Kim Bod­nia w roli Vese­mi­ra. W dru­gim sezo­nie wpro­wa­dzo­ne też zosta­ną takie posta­cie jak: Dijk­stra, Filip­pa, Codrin­gher, Fenn, Rien­ce i Nenneke.

Zwia­stun dostęp­ny jest tutaj

Show­run­ner­ką seria­lu jest wciąż Lau­ren Schmidt His­srich. Wśród pro­du­cen­tów wyko­naw­czych znaj­du­ją się mię­dzy inny­mi: Tomek Bagiń­ski, Mike Ostrow­ski, Ste­ve Gaub oraz Jaro­sław Saw­ko. Reży­se­ra­mi dru­gie­go sezo­nu są: Ste­phen Sur­jik, Sarah O’Gorman, Ed Bazal­get­te i Louise Hooper.

Poza opu­bli­ko­wa­nym zwia­stu­nem Net­flix podzie­lił się rów­nież kil­ko­ma ofi­cjal­ny­mi foto­sa­mi oraz pla­ka­tem zapo­wia­da­ją­cym dru­gi sezon. Hasło prze­wod­nie to „Praw­dzi­wym potwo­rem jest przeznaczenie”.

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy