Ekranizacje Zapowiedzi

W przyszłym roku zobaczymy w kinach adaptację jednej z powieści Ursuli Le Guin

W zeszłym tygo­dniu stu­dio Bay­view Films poin­for­mo­wa­ło, że pra­cu­je nad prze­nie­sie­niem jed­nej z powie­ści Ursu­li Le Guin na ekra­ny kin. Cho­dzi o Opo­wia­da­nie świa­ta (The Tel­ling), wyda­nej w 2000 roku książ­ki z akcją roz­gry­wa­ją­cą się w świe­cie Ekumeny.

Za sce­na­riusz i reży­se­rię ekra­ni­za­cji odpo­wia­da Leena Pen­dhar­kar, któ­ra stwo­rzy­ła wcze­śniej Magię malin (2010) i 20 Weeks (2017).

Jestem zaszczy­co­na, mogąc prze­nieść na ekran pra­cę jed­nej z naj­bar­dziej uzna­nych pisa­rek scien­ce fic­tion, zwłasz­cza w tych cza­sach, kie­dy tak bar­dzo potrzeb­ny jest sil­ny kobie­cy głos. The Tel­ling jest huma­ni­stycz­ną fan­ta­sty­ką nauko­wą o kobie­cie pró­bu­ją­cej odna­leźć sie­bie w kul­tu­rze opa­no­wa­nej przez tech­no­lo­gię, mówiła.

Wie­my rów­nież, że w głów­ną boha­ter­kę wcie­li się Rekha Shar­ma – kana­dyj­ska aktor­ka zna­na z roli Tory Foster w seria­lu Bat­tle­star Galac­ti­ca, gra­ją­ca tak­że w The 100 oraz w Star Trek: Disco­ve­ry. Pro­du­cen­tem będzie Rizwan Virk, zało­ży­ciel stu­dia Bay­view Film, któ­ry już wcze­śniej sty­kał się z fan­ta­sty­ką. W jego port­fo­lio może­my zna­leźć takie fil­my jak: Ryce­rze (nie) na niby i Mythi­ca: W poszu­ki­wa­niu bohaterów.

Od wie­lu lat byłem fanem fan­ta­sty­ki Ursu­li Le Guin. Nasz zespół pra­co­wał z nią nad sce­na­riu­szem The Tel­ling przez kil­ka ostat­nich lat. Byli­śmy zdru­zgo­ta­ni infor­ma­cją o jej nie­daw­nej śmier­ci, powiedział.

Film opo­wie histo­rię Sut­ty Dass, któ­ra opusz­cza roz­dar­tą woj­ną Zie­mię i leci na Akę. Boga­ta kul­tu­ra tej pla­ne­ty zosta­ła nie­mal cał­ko­wi­cie stłam­szo­na nagłym roz­wo­jem tech­no­lo­gicz­nym. Pro­ta­go­nist­ka natknie się na pozo­sta­ło­ści po zaka­za­nej reli­gii i śla­dy z daw­na ukry­tej kul­tu­ry. Wraz z odkry­wa­niem kolej­nych tajem­nic będzie też zgłę­biać sie­bie samą, ale przede wszyst­kim dowie się, jaką cenę ludz­kość pła­ci za postęp. Ekra­ni­za­cja ma tra­fić do kin w 2019 roku.

Autor Oskar Grzelak

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy