Sprawdzasz tag

Ursula K. Leguin

Ciekawostki

Książki, których lekturę zaleca George R. Martin

Geo­r­ge R. Mar­tin jest w tym momen­cie jed­nym z naj­bar­dziej roz­po­zna­wal­nych pisa­rzy fan­ta­stycz­nych na świe­cie. Reno­mę zapew­ni­ła mu zna­ko­mi­ta saga Pie­śni lodu i ognia, któ­rej wzrost popu­lar­no­ści zapew­nił dodat­ko­wo gło­śny serial tele­wi­zyj­ny pro­duk­cji HBO. Urósł więc Mar­tin do roli cele­bry­ty. Biblio­te­ka Publicz­na w Nowym Jor­ku posta­no­wi­ła wyko­rzy­stać pisa­rza jako influ­en­ce­ra i zapy­ta­ła o książ­ki, któ­re pole­cił­by fanom Gry o tron z nadzie­ją, że obok takiej reko­men­da­cji nikt nie przej­dzie obo­jęt­nie. Czy­taj dalej

-->
Ekranizacje

Szykuje się seria filmów opartych o Ziemiomorze Ursuli K. Le Guin

Naj­słyn­niej­szy cykl Ursu­li K. Le Guin nie miał jak dotąd szczę­ścia do ekra­ni­za­cji. W 2004 roku poja­wił się mini-serial Zie­mio­mo­rze, któ­ry jed­nak został ostro skry­ty­ko­wa­ny przez samą autor­kę. Póź­niej z mate­ria­łem pró­bo­wa­li się zmie­rzyć Japoń­czy­cy, two­rząc film ani­mo­wa­ny zaty­tu­ło­wa­ny Opo­wie­ści z Zie­mio­mo­rza. Tu już było nie­co lepiej, choć autor­ce nie spodo­ba­ła się este­ty­ka pro­duk­cji. Po tych dwóch wpad­kach pisar­ka upar­cie odma­wia­ła kolej­nym pod­mio­tom sprze­da­ży praw do swo­ich serii. Oka­zu­je się jed­nak, że zna­la­zła się w koń­cu oso­ba, któ­ra zdo­ła­ła ją prze­ko­nać. Czy­taj dalej

-->
Ekranizacje

Światy Ursuli K. Le Guin – film dokumentalny

Rok 2018 roz­po­czął się ogrom­nym cio­sem wymie­rzo­nym w spo­łecz­ność fanów lite­ra­tu­ry fan­ta­stycz­nej. W stycz­niu zmar­ła bowiem osiem­dzie­się­cio­ośmio­let­nia Ursu­la K. Le Guin – wiel­ka pisar­ka, któ­rej dzie­ła, mimo że w dużej mie­rze fan­ta­stycz­ne, doce­nio­ne zosta­ły przez czy­tel­ni­ków gar­dzą­cych zwy­cza­jo­wo tym gatun­kiem – wystar­czy wspo­mnieć, że autor­ka była o krok od zdo­by­cia nagro­dy Pulit­ze­ra, a to już nie lada wyróż­nie­nie. Sama nie cier­pia­ła szu­flad­ko­wa­nia, pisa­ła dla wszyst­kich i rze­czy­wi­ście wszy­scy Ursu­lę K. Le Guin czy­ta­li. Pozo­sta­wi­ła po sobie wspa­nia­łe książ­ki i opo­wia­da­nia, któ­re uczy­ni­ły ją nie­ja­ko nie­śmier­tel­ną. Teraz będzie­my mogli poznać ją nawet bli­żej. Wkrót­ce zoba­czy­my film doku­men­tal­ny o autor­ce. Czy­taj dalej

-->
Ekranizacje Zapowiedzi

W przyszłym roku zobaczymy w kinach adaptację jednej z powieści Ursuli Le Guin

W zeszłym tygo­dniu stu­dio Bay­view Films poin­for­mo­wa­ło, że pra­cu­je nad prze­nie­sie­niem jed­nej z powie­ści Ursu­li Le Guin na ekra­ny kin. Cho­dzi o Opo­wia­da­nie świa­ta (The Tel­ling), wyda­nej w 2000 roku książ­ki z akcją roz­gry­wa­ją­cą się w świe­cie Ekumeny.

Za sce­na­riusz i reży­se­rię ekra­ni­za­cji odpo­wia­da Leena Pen­dhar­kar, któ­ra stwo­rzy­ła wcze­śniej Magię malin (2010) i 20 Weeks (2017). Czy­taj dalej

-->
Aktualności

Odeszła kolejna znamienita postać literatury. Pożegnajmy Ursulę Le Guin

Ursu­la Le Guin za spra­wą ponad­cza­so­wej twór­czo­ści oraz ogrom­ne­go wkła­du w lite­ra­tu­rę zapi­sa­ła się w ser­cach czy­tel­ni­ków na sta­łe. Jej cykle Zie­mio­mo­rze czy Eku­men, licz­ne samo­dziel­ne powie­ści i jesz­cze licz­niej­sze opo­wia­da­nia były czy­ta­ne na całym świe­cie, nie tyl­ko przez fanów lite­ra­tu­ry gatun­ko­wej. Zebra­ła dzie­siąt­ki nagród i wyróż­nień, w tym była o krok od zdo­by­cia nagro­dy Pulit­ze­ra, co dla pisar­ski zaszu­flad­ko­wa­nej jako autor­ka sci-fi, mimo że z tą ety­kie­tą kom­plet­nie się nie zga­dza­ła, było ogrom­nym osią­gnię­ciem. W ponie­dzia­łek, 22 stycz­nia umar­ła we wła­snym domu w Por­t­land, w sta­nie Ore­gon. Mia­ła 88 lat. Czy­taj dalej

-->
Ciekawostki

10 ciekawostek o Ursuli Le Guin

Nasi ulu­bie­ni pisa­rze towa­rzy­szą nam na co dzień – dzię­ki swo­jej twór­czo­ści. Jed­no­cze­śnie jed­nak jest napraw­dę wie­le rze­czy, któ­rych o nich nie wie­my – choć te bywa­ją rów­nie inte­re­su­ją­ce jak ele­men­ty ich fik­cji. Dziś chciał­bym przed­sta­wić Wam 10 fak­tów o Ursu­li Le Guin, jed­nej z naj­waż­niej­szych auto­rek lite­ra­tu­ry fan­ta­stycz­nej w histo­rii kul­tu­ry, wła­da­ją­cej rów­nie spraw­nie pió­rem, co poważ­ny­mi tema­ta­mi z dzie­dzin spo­łecz­nych, któ­re czę­sto­kroć sta­ją się nie tyl­ko moty­wem głów­nym jej powie­ści, ale prak­tycz­nie mają miej­sce w każ­dym utwo­rze pisar­ki. Czy­taj dalej

-->
Aktualności

Czy to córka, czy to matka, daj jej książkę zamiast kwiatka!

Dzień Kobiet koja­rzy się wszyst­kim z goź­dzi­ka­mi i raj­sto­pa­mi – to pozo­sta­łość po tra­dy­cjach peere­low­skich. Dziś oczy­wi­ście zamiast raj­stop popu­lar­niej­sze są cze­ko­lad­ki, a do goź­dzi­ków dołą­czy­ły inne kwia­ty. Nie­ste­ty – te pre­zen­ty mają wadę. Szyb­ko zni­ka­ją. Kwia­ty więd­ną, a po słod­ko­ściach szyb­ko pozo­sta­je tyl­ko puste pudeł­ko. Ale na szczę­ście ist­nie­je pre­zent, któ­ry pozo­sta­je na zawsze. Oczy­wi­ście mam na myśli książ­kę. Czy­taj dalej

-->