Ekranizacje

Światy Ursuli K. Le Guin – film dokumentalny

Rok 2018 roz­po­czął się ogrom­nym cio­sem wymie­rzo­nym w spo­łecz­ność fanów lite­ra­tu­ry fan­ta­stycz­nej. W stycz­niu zmar­ła bowiem osiem­dzie­się­cio­ośmio­let­nia Ursu­la K. Le Guin – wiel­ka pisar­ka, któ­rej dzie­ła, mimo że w dużej mie­rze fan­ta­stycz­ne, doce­nio­ne zosta­ły przez czy­tel­ni­ków gar­dzą­cych zwy­cza­jo­wo tym gatun­kiem – wystar­czy wspo­mnieć, że autor­ka była o krok od zdo­by­cia nagro­dy Pulit­ze­ra, a to już nie lada wyróż­nie­nie. Sama nie cier­pia­ła szu­flad­ko­wa­nia, pisa­ła dla wszyst­kich i rze­czy­wi­ście wszy­scy Ursu­lę K. Le Guin czy­ta­li. Pozo­sta­wi­ła po sobie wspa­nia­łe książ­ki i opo­wia­da­nia, któ­re uczy­ni­ły ją nie­ja­ko nie­śmier­tel­ną. Teraz będzie­my mogli poznać ją nawet bli­żej. Wkrót­ce zoba­czy­my film doku­men­tal­ny o autorce.

Mate­riał do Świa­tów Ursu­li K. Le Guin (Worlds of Ursu­la K. Le Guin) był zbie­ra­ny przez dzie­sięć lat. Kame­ra towa­rzy­szy­ła autor­ce w życiu codzien­nym, reży­ser, Arwen Cur­ry, dotarł rów­nież do zna­mie­ni­tych oso­bi­sto­ści, by zebrać ich wypo­wie­dzi o pisar­ce. Na ekra­nie poza głów­ną boha­ter­ką zoba­czy­my takich twór­ców jak: Mar­ga­ret Atwo­od, David Mit­chell, Neil Gaiman, Samu­el R. Dela­ny, Micha­el Cha­bon, Von­da N. McIn­ty­re, Adrien­ne Maree Brown, Chi­na Miévil­le, Anna­lee Newitz i The­odo­ra Goss. Nie zabrak­nie oczy­wi­ście roz­mów z człon­ka­mi rodzi­ny autor­ki i jej przy­ja­ciół­mi. Film miał być zarów­no bar­dzo oso­bi­stą podró­żą samej Ursu­li K. Le Guin, któ­ra cały czas dąży­ła do odkry­cia samej sie­bie, ale tak­że pró­bą uchwy­ce­nia jej ducha i przy­bli­że­nia go czy­tel­ni­kom na całym świecie.

Pre­mie­ra Świa­tów Ursu­li K. Le Guin odbę­dzie się 10 czerw­ca pod­czas Mię­dzy­na­ro­do­we­go Festi­wa­lu Fil­mów Doku­men­tal­nych w Shef­field (Shef­field Inter­na­tio­nal Docu­men­ta­ry Festi­val) w Anglii. Nie wia­do­mo jesz­cze, gdzie póź­niej będzie moż­na go zoba­czyć, ale twór­cy suge­ru­ją, że poja­wi się tu i ówdzie przy oka­zji róż­nych wyda­rzeń, a doce­lo­wo zosta­nie przy­go­to­wa­na wer­sja do tele­wi­zji i w for­ma­cie DVD. Być może film zosta­nie rów­nież udo­stęp­nio­ny w inter­ne­cie, praw­do­po­dob­nie na któ­rymś z popu­lar­nych ser­wi­sów streamingowych.

Tym­cza­sem zachę­ca­my do obej­rze­nia zwia­stu­na filmu:

Worlds of Ursu­la K. Le Guin Offi­cial Tra­iler from Arwen Cur­ry on Vimeo.

Ludzie zawsze chcie­li wie­dzieć, kie­dy zde­cy­do­wa­łam, że chcę zostać pisar­ką, a ja nigdy nie chcia­łam być pisar­ką. Po pro­stu pisa­łam, mówi­ła Ursu­la K. Le Guin.

zdję­cie Ore­gon Sta­te Uni­ver­si­ty/wikipedia

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy