Sprawdzasz tag

le guin

Ekranizacje

Światy Ursuli K. Le Guin – film dokumentalny

Rok 2018 roz­po­czął się ogrom­nym cio­sem wymie­rzo­nym w spo­łecz­ność fanów lite­ra­tu­ry fan­ta­stycz­nej. W stycz­niu zmar­ła bowiem osiem­dzie­się­cio­ośmio­let­nia Ursu­la K. Le Guin – wiel­ka pisar­ka, któ­rej dzie­ła, mimo że w dużej mie­rze fan­ta­stycz­ne, doce­nio­ne zosta­ły przez czy­tel­ni­ków gar­dzą­cych zwy­cza­jo­wo tym gatun­kiem – wystar­czy wspo­mnieć, że autor­ka była o krok od zdo­by­cia nagro­dy Pulit­ze­ra, a to już nie lada wyróż­nie­nie. Sama nie cier­pia­ła szu­flad­ko­wa­nia, pisa­ła dla wszyst­kich i rze­czy­wi­ście wszy­scy Ursu­lę K. Le Guin czy­ta­li. Pozo­sta­wi­ła po sobie wspa­nia­łe książ­ki i opo­wia­da­nia, któ­re uczy­ni­ły ją nie­ja­ko nie­śmier­tel­ną. Teraz będzie­my mogli poznać ją nawet bli­żej. Wkrót­ce zoba­czy­my film doku­men­tal­ny o autor­ce. Czy­taj dalej

-->
Ciekawostki Felieton

Ursula K. Le Guin i jej niezwykłe światy

22 stycz­nia ode­szła Ursu­la K. Le Guin – jed­na z naj­wy­bit­niej­szych auto­rek fan­ta­sty­ki, któ­rej twór­czość wie­lo­krot­nie wykra­cza­ła poza ramy gatun­ku. To ona napi­sa­ła cykl o Zie­mio­mo­rzu, serię ksią­żek o świa­tach Eku­me­ny, a tak­że mul­tum innych powie­ści, opo­wia­dań, ese­jów i wier­szy. Twór­czość przy­nio­sła jej licz­ne nagro­dy bran­żo­we (ale nie tyl­ko) – w tym te naj­waż­niej­sze: World Fan­ta­sy Award, Locu­sa, Hugo, Nebu­lę i inne. Czy­taj dalej

-->
Aktualności

Odeszła kolejna znamienita postać literatury. Pożegnajmy Ursulę Le Guin

Ursu­la Le Guin za spra­wą ponad­cza­so­wej twór­czo­ści oraz ogrom­ne­go wkła­du w lite­ra­tu­rę zapi­sa­ła się w ser­cach czy­tel­ni­ków na sta­łe. Jej cykle Zie­mio­mo­rze czy Eku­men, licz­ne samo­dziel­ne powie­ści i jesz­cze licz­niej­sze opo­wia­da­nia były czy­ta­ne na całym świe­cie, nie tyl­ko przez fanów lite­ra­tu­ry gatun­ko­wej. Zebra­ła dzie­siąt­ki nagród i wyróż­nień, w tym była o krok od zdo­by­cia nagro­dy Pulit­ze­ra, co dla pisar­ski zaszu­flad­ko­wa­nej jako autor­ka sci-fi, mimo że z tą ety­kie­tą kom­plet­nie się nie zga­dza­ła, było ogrom­nym osią­gnię­ciem. W ponie­dzia­łek, 22 stycz­nia umar­ła we wła­snym domu w Por­t­land, w sta­nie Ore­gon. Mia­ła 88 lat. Czy­taj dalej

-->