Aktualności Ekranizacje

Dobry omen z oficjalnym zwiastunem

Ame­ry­kań­scy bogo­wie nie są jedy­nym seria­lem pro­duk­cji Ama­zo­nu powią­za­nym z Neilem Gaima­nem z pre­mie­rą zapla­no­wa­ną na 2019 rok. Bar­dzo smacz­nie zapo­wia­da się bowiem Dobry omen opar­ty o powieść wyda­ną pod tym samym tytu­łem w 1990, napi­sa­ną w koope­ra­cji przez Terry’ego Prat­chet­ta i Neila Gaima­na wła­śnie. Stu­dio podzie­li­ło się nie­daw­no ofi­cjal­nym zwia­stu­nem produkcji.

Dobry omen sta­wia świat na samej kra­wę­dzi. Oto wkrót­ce ma nadejść osta­tecz­ny koniec, biblij­na apo­ka­lip­sa, któ­ra roz­pocz­nie woj­nę mię­dzy siła­mi Nie­ba i Pie­kła, a klu­czo­wą w niej rolę ode­gra nasto­let­ni Anty­chryst. Pro­blem jest taki, że nie każ­de­mu są w smak rze­czo­ne wyda­rze­nia. Dla przy­kła­du anio­ło­wi Azi­ra­fa­lo­wi i demo­no­wi Crow­ley­owi życie na Zie­mi bar­dzo się podo­ba. Dla­te­go wła­śnie ten nie­zwy­kły duet połą­czy siły, by zapo­biec apokalipsie.

Serial będzie liczył sześć odcin­ków. Sce­na­riusz tele­wi­zyj­nej adap­ta­cji Dobre­go ome­nu napi­sał Neil Gaiman zgod­nie z życze­niem same­go Terry’ego Ptar­chet­ta. Gaiman peł­ni rów­nież funk­cję show­run­ne­ra pro­duk­cji. W głów­nych rolach zoba­czy­my Micha­ela She­ena jako Azi­ra­fa­la oraz Davi­da Ten­nan­ta wcie­la­ją­ce­go się w Crowleya.

Pre­mie­ra w 2019 roku. Serial będzie dostęp­ny na Ama­zon Prime.

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy