Aktualności Ekranizacje

Teaser drugiego sezonu Amerykańskich bogów

Ame­ry­kań­scy bogo­wie na Ama­zon Pri­me zade­biu­to­wa­li w kwiet­niu zeszłe­go roku. Pro­jekt, nad któ­rym pie­czę trzy­mał jako pro­du­cent wyko­naw­czy Neil Gaiman, autor powie­ścio­we­go pier­wo­wzo­ru, spo­tkał się z cie­płym przy­ję­ciem widzów, któ­rzy chwa­li­li ponad wszyst­ko grę aktor­ską i stro­nę wizu­al­ną seria­lu. W maju 2017 roku dru­gi sezon dostał zie­lo­ne świa­tło. Pre­mie­ra pla­no­wa­na jest na 2019, ale już teraz moż­na zoba­czyć kil­ka scen z nowej produkcji.

Głów­nym boha­te­rem seria­lu jest Cień (w ory­gi­na­le Sha­dow Moon), któ­ry zosta­je zwol­nio­ny po trzech latach z wię­zie­nia. Dowia­du­je się o tra­gicz­nej śmier­ci żony. Lecąc na jej pogrzeb, spo­ty­ka w samo­lo­cie nie­zwy­kłe­go dżen­tel­me­na, z któ­rym los zwią­że go na dłuż­szy czas. Męż­czy­zna przed­sta­wia­ją­cy się jako pan Wednes­day w rze­czy­wi­sto­ści jest Ody­nem, któ­ry sta­ra się nakło­nić sta­rych bogów (zna­nych nam wszyst­kim z róż­nych pan­te­onów, któ­rzy do Sta­nów Zjed­no­czo­nych zawę­dro­wa­li w daw­nych cza­sach wraz ze swo­imi wyznaw­ca­mi) do zjed­no­cze­nia sił i wyty­cze­nia woj­ny nowym bogom repre­zen­tu­ją­cym współ­cze­sne siły zwią­za­ne na przy­kład z tech­no­lo­gią czy media­mi. Cień ma mu w tym zada­niu pomóc.

W zbli­ża­ją­cym się dru­gim sezo­nie Ame­ry­kań­skich bogów zoba­czy­my zna­ne nam już twa­rze – powró­cą mię­dzy inny­mi Ric­ky Whit­tle (Cień), Ian McSha­ne (Pan Wednes­day), Emi­ly Brow­ning (Lau­ra Moon), Orlan­do Jones (Pan Nan­cy), Kri­stin Che­no­weth (Wiel­ka­noc), Pablo Schre­iber (Sza­lo­ny Swe­eney), Cri­spin Glo­ver (Pan World), Bru­ce Lan­gley (Tech­no­chło­piec )oraz Yeti­de Bada­ki (Bilqu­is). Poja­wią się oczy­wi­ście rów­nież nowi akto­rzy, a wśród nich mię­dzy inny­mi: Kahy­un Kim, Dean Win­ters oraz Deve­ry Jacobs.

Neil Gaiman nadal pozo­sta­je pro­du­cen­tem wyko­naw­czym. Zmia­nom nato­miast pod­le­ga nie­ustan­nie sta­no­wi­sko show­run­ne­rów, co jest przy­czy­ną nie­ma­łych pro­ble­mów pro­duk­cyj­nych seria­lu. W pierw­szym sezo­nie spię­ciem całe­go pro­jek­tu zaj­mo­wa­li się Bry­an Ful­ler i Micha­el Gre­en. Zosta­li jed­nak zwol­nie­ni z tej pozy­cji przez wzgląd na róż­ni­cę zdań z pisa­rzem oraz potęż­ne nagię­cie budże­tu pierw­sze­go sezo­nu. Ich miej­sce zajął Jes­se Ale­xan­der, któ­ry, jak zosta­ło poda­ne we wrze­śniu, rów­nież został odsu­nię­ty z pozy­cji – jego pro­po­zy­cje były zbyt kon­wen­cjo­nal­ne. Aktu­al­nie serial nie ma przy­dzie­lo­ne­go show­run­ne­ra, całość kle­ją teraz pro­du­cen­ci Chris Byr­ne i Lisa Kus­sner. Mówi się o spo­rym opóź­nie­niu seria­lu wzglę­dem przy­ję­te­go wcze­śniej har­mo­no­gra­mu prac. Trzy­ma­my kciu­ki, żeby eki­pa pora­dzi­ła sobie z kło­po­ta­mi i po raz kolej­ny poka­za­ła na co ją stać.

 

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy