Aktualności

Uwolnij Supermoc Dobra! Podaruj książkę dzieciom z domów dziecka lub ubogich rodzin

Fun­da­cja Powszech­ne­go Czy­ta­nia chce, by mimo trud­nej sytu­acji finan­so­wej dzie­ci otrzy­ma­ły w te świę­ta pięk­nie wyda­ne książ­ki. Zapra­sza udzia­łu w akcji #Uwol­nij­Su­per­moc­Do­bra.

– Te Świę­ta nie dla każ­de­go dziec­ka będą rado­sne. Trud­na sytu­acja finan­so­wa wie­lu rodzin oraz woj­na za naszą wschod­nią gra­ni­cą to real­ne pro­ble­my, któ­re doty­ka­ją też dzie­ci – czy­ta­my w opi­sie akcji. – Jak możesz pomóc? Wes­przyj nasze dzia­ła­nia poprzez swo­ją wpła­tę i poda­ruj dzie­ciom z ubo­gich rodzin pre­zen­ty w posta­ci pięk­nie wyda­nych, kolo­ro­wych ksią­żek. Uwol­nij magię Świąt Boże­go Naro­dze­nia i spraw by uśmiech poja­wił się na ich twarzach.

Fun­da­cja, zbie­ra­jąc środ­ki, pro­po­nu­je trzy cegieł­ki: 10 zł na 1 książ­kę dla dzie­ci uchodź­ców z Ukra­iny, 50 zł na 5 ksią­żek dla dzie­ci z rodzin będą­cych pod opie­ką ośrod­ków pomo­cy spo­łecz­nej lub 100 zł na 10 ksią­żek do biblio­tecz­ki w domu dziecka.

Jeśli chce­cie przy­łą­czyć się do akcji, cegieł­ki znaj­dzie­cie tutaj. 

– Ist­nie­ją dzie­siąt­ki badań z naj­róż­niej­szych ośrod­ków (Oxford, Harvard, OECD etc., pozwo­lę sobie nie wymie­niać dalej) i dzie­dzin (psy­cho­lo­gia, pedia­tria, socjo­lo­gia, neu­ro­nau­ka, psy­chia­tria), któ­re łącz­nie udo­wod­ni­ły mniej wię­cej tyle: czy­ta­nie ksią­żek od małe­go budu­je na pozio­mie indy­wi­du­al­nym nasze zdro­wie psy­cho-fizycz­ne i suk­ces życio­wy, co prze­kła­da się, na pozio­mie spo­łecz­nym, na suk­ces nauko­wo-gospo­dar­czy i kapi­tał spo­łecz­ny zbio­ro­wo­ści – komen­tu­je Maria Deskur, pre­ze­ska Fun­da­cji Powszech­ne­go Czy­ta­nia. – By roz­wi­nąć to odro­bi­nę; do udo­wod­nio­nych skut­ków czy­ta­nia nale­żą: więk­sza licz­ba synaps w mózgu, empa­tia, kom­pe­ten­cje spo­łecz­ne, umie­jęt­ność pra­cy zespo­ło­wej, kom­pe­ten­cje poznaw­cze, umie­jęt­ność ana­li­zy kry­tycz­nej, inno­wa­cyj­ność, pew­ność sie­bie i przed­się­bior­czość, więk­sze zaan­ga­żo­wa­nie oby­wa­tel­skie, sta­ty­stycz­nie częst­szy udział w wybo­rach, a nawet, pośred­nio – dłuż­sze życie (czy­ta­nie prze­kła­da się na dłuż­szą edu­ka­cję, a ta kore­lu­je z dłuż­szym życiem).

Fun­da­cja Powszech­ne­go Czy­ta­nia powsta­ła w 2018 roku i sta­wia sobie za cel pod­nie­sie­nie pozio­mu czy­tel­nic­twa w Polsce.

Przy­go­to­wa­ła Anna Tess Gołębiowska

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy