Aktualności

Czy w Polsce zostanie wprowadzona stała cena książki?

Wpro­wa­dze­nie w Pol­sce usta­wy o sta­łej cenie książ­ki, któ­ra unie­moż­li­wia­ła­by księ­gar­niom udzie­la­nia raba­tów na nowo­ści jest od kil­ku lat w kra­ju sze­ro­ko komen­to­wa­ne. Nie­daw­no temat ponow­nie wró­cił. Pol­ska Izba Książ­ki prze­ka­za­ła do kon­sul­ta­cji pro­jekt tak zwa­nej Usta­wy o ochro­nie ryn­ku książ­ki. Bar­dzo waż­ną jej czę­ścią jest wła­śnie sta­ła cena publi­ka­cji, któ­ra mia­ła­by utrzy­my­wać się na nie­zmie­nio­nym pozio­mie przez rok od wydania.

Regu­la­cje zawar­te w pro­jek­cie usta­wy wzo­ro­wa­ne są na spraw­dzo­nych roz­wią­za­niach wpro­wa­dzo­nych w takich kra­jach jak Niem­cy, Wło­chy, Fran­cja czy Hisz­pa­nia, gdzie, jak zapew­nia Pol­ska Izba Książ­ki, mia­ły one rze­czy­wi­sty wpływ na zapew­nie­nie wła­ści­wej ochro­ny pod­mio­tom z bran­ży lite­rac­kiej, a nawet wpły­nę­ły na wzrost popy­tu i sprze­da­ży książek.

Głów­ną regu­la­cją w pro­jek­cie usta­wy jest nało­żo­ny na wydaw­ców i impor­te­rów obo­wią­zek usta­le­nia ceny danej książ­ki przed wpro­wa­dze­niem jej do obro­tu i nakaz sprze­da­wa­nia dane­go tytu­łu przez rok od jego wyda­nia wła­śnie w tej cenie. W celu unik­nię­cia wąt­pli­wo­ści na okład­ce książ­ki będzie musia­ła być zawsze nadru­ko­wa­na jej cena wyj­ścio­wa oraz data wyda­nia. Dodat­ko­wo każ­da publi­ka­cja będzie musia­ła być zare­je­stro­wa­na w odpo­wied­niej insty­tu­cji wska­za­nej w roz­po­rzą­dze­niu przez mini­stra do spraw kul­tu­ry i ochro­ny dzie­dzic­twa narodowego.

Pol­ska Izba Książ­ki pro­po­nu­je kil­ka odstępstw od regu­ły. Na przy­kład sta­ła cena książ­ki może być pomi­nię­ta przy nume­ro­wa­nych wyda­niach kolek­cjo­ner­skich o nakła­dzie do 500 egzem­pla­rzy oraz publi­ka­cjach uzna­wa­nych za dzie­ła ręko­dziel­ni­cze o nakła­dzie nie­prze­kra­cza­ją­cym 100 egzemplarzy.

Moż­li­we będzie rów­nież obni­ża­nie cen ksią­żek, ale w nie­znacz­nym zakre­sie. Pro­po­no­wa­na jest moż­li­wość odstęp­stwa od usta­lo­nej jed­na­ko­wej ceny na pozio­mie 5%. Pod­czas tar­gów książ­ki zaś wystaw­cy będą mogli ofe­ro­wać mak­sy­mal­nie raba­ty o war­to­ści 15%.

Kil­ka dni temu gru­pa wydaw­ców zwró­ci­ła się do Pol­skiej Izby Książ­ki z pyta­niem, czy sta­ła cena książ­ki obo­wią­zy­wać będzie rów­nież wyda­nia cyfro­we. Zanie­po­ko­je­ni wydaw­cy widzie­li w tym ryzy­ko spad­ku zain­te­re­so­wa­nia ebo­oka­mi i audio­bo­oka­mi. Szyb­ko jed­nak nade­szła odpo­wiedź, że sta­ła cena książ­ki obo­wią­zy­wać będzie tyl­ko wyda­nia papierowe.

Przy oka­zji listu otwar­te­go wydaw­ców wyszło, że nie wszy­scy pod­cho­dzą entu­zja­stycz­nie do projektu.

Część wydaw­nictw z PDW optu­je za Usta­wą o książ­ce, a dru­ga część, jest jej prze­ciw­na i nie zga­dza się na wpro­wa­dze­nie w życie pro­jek­to­wa­nych zapi­sów, tak­że w zakre­sie książ­ki cyfro­wej, czy­ta­my w liście otwar­tym Plat­for­my Dys­try­bu­cyj­nej Wydawnictw.

Do pro­te­stu­ją­cych prze­ciw­ko usta­wie dołą­czy­ła dziś księ­gar­nia Bonito:

W imie­niu fir­my Bonito.pl skła­dam oświad­cze­nie, że nie popie­ra­my przy­go­to­wa­ne­go przez Pol­ska Izba Książ­ki pro­jek­tu usta­wy zaka­zu­ją­cej księ­gar­niom udzie­la­nia czy­tel­ni­kom dowol­nych raba­tów przy zaku­pie ksią­żek. Pro­jekt usta­wy prze­wi­du­je karę grzyw­ny dla firm, któ­re udzie­la­ły­by raba­tów więk­szych niż 5% od cen okład­ko­wych (przez 12 mie­się­cy od daty wyda­nia). Dro­gi czy­tel­ni­ku, jeśli zale­ży Ci na zaku­pach ksią­żek w moż­li­wie jak naj­niż­szych cenach, to udo­stęp­nij ten post by wyra­zić swój sprzeciw.

Sza­now­ni Klienci,

w imie­niu fir­my Bonito.pl skła­dam oświad­cze­nie, że nie popie­ra­my przy­go­to­wa­ne­go przez Pol­ska Izba…

Opu­bli­ko­wa­ny przez Bonito.pl Wto­rek, 20 kwiet­nia 2021

źró­dło swiat czytnikow/ rynek ksiazki

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy