Sprawdzasz tag

bonito

Aktualności

Czy w Polsce zostanie wprowadzona stała cena książki?

Wpro­wa­dze­nie w Pol­sce usta­wy o sta­łej cenie książ­ki, któ­ra unie­moż­li­wia­ła­by księ­gar­niom udzie­la­nia raba­tów na nowo­ści jest od kil­ku lat w kra­ju sze­ro­ko komen­to­wa­ne. Nie­daw­no temat ponow­nie wró­cił. Pol­ska Izba Książ­ki prze­ka­za­ła do kon­sul­ta­cji pro­jekt tak zwa­nej Usta­wy o ochro­nie ryn­ku książ­ki. Bar­dzo waż­ną jej czę­ścią jest wła­śnie sta­ła cena publi­ka­cji, któ­ra mia­ła­by utrzy­my­wać się na nie­zmie­nio­nym pozio­mie przez rok od wyda­nia. Czy­taj dalej

-->
Aktualności

Promocje książkowe (10–16 kwietnia 2017)

Pre­zen­tu­je­my Wam parę cie­ka­wych pro­mo­cji na książ­ki. Na pierw­szy ogień pro­mo­cja w sie­ciach Bie­dron­ka. W tym tygo­dniu, w ofer­cie Wiel­ka­noc­nej za 14,99 znaj­dzie­my spo­ro pozy­cji dla naj­młod­szych. Poni­żej zdję­cia, oraz ofer­ty z księ­garń inter­ne­to­wych. Czy­taj dalej

-->