Aktualności

Niestatystyczne propozycje książkowe na święta dla Mamy

Mam nadzie­ję, że pomo­głem w wybo­rze ksią­żek dla brata/syna czy córki/siostry oraz taty! Dziś rozej­rzyj­my się za pre­zen­ta­mi dla mamy. Dzię­ki nim każ­da nie­sta­ty­stycz­na Polka, któ­ra lubi czy­tać książ­ki, powin­na się ucie­szyć, znaj­du­jąc swój pre­zent pod choinką.

Oto czwar­ty z pię­ciu fil­mi­ków, w któ­rych pro­po­nu­ję, co spre­zen­to­wać bli­skim z oka­zji Boże­go Narodzenia.

noc-kupaly

Kata­rzy­na Bere­ni­ka Misz­czuk: Noc Kupa­ły (W.A.B.)

Zazdrość, zdra­da i kwiat papro­ci. Czy mło­da szep­tu­cha oca­li miłość do Mieszka?Zbliżają się obcho­dy Nocy Kupa­ły. Nie­dłu­go wypeł­ni się prze­zna­cze­nie Gosi, a tym­cza­sem w zwią­zek jej i Miesz­ka wkra­da się… zazdrość. Wszyst­ko przez Ote, daw­ną miłość męż­czy­zny. Nic ich nie łączy od baga­te­la! bli­sko tysią­ca lat, ale oka­zu­je się, że mimo upły­wu cza­su uczu­cie Ote nie osła­bło. Kobie­ta nie cof­nie się przed niczym, by zemścić się na Gosi…


muzaJes­sie Bur­ton: Muza (Lite­rac­kie)

Świat wiel­kiej sztu­ki, jesz­cze więk­szych namięt­no­ści i tajem­ni­czy obraz, któ­ry skry­wa wię­cej niż tysiąc słów.Po jed­nej stro­nie płót­na dziew­czy­na trzy­ma odcię­tą gło­wę swo­jej sio­stry, po dru­giej – lew, któ­ry za chwi­lę pode­rwie się do zabój­cze­go sko­ku… Obraz, któ­ry latem 1967 roku tra­fia do reno­mo­wa­nej gale­rii w Lon­dy­nie, elek­try­zu­je śro­do­wi­sko mar­szan­dów. To może być “śpioch”, dzie­ło mło­de­go hisz­pań­skie­go arty­sty z lat 30. XX wie­ku zagi­nio­ne w trak­cie woj­ny. Potwier­dza­ją to listy z muzeum Pra­do oraz fun­da­cji Peg­gy Gug­gen­he­im. Wsku­tek szcze­gól­ne­go zbie­gu oko­licz­no­ści ste­no­ty­pist­ka zatrud­nio­na w gale­rii, 26-let­nia Odel­le Bastien, tra­fia na trop fascy­nu­ją­cej histo­rii z Anda­lu­zji roku 1936. Losy Harol­da Schlos­sa, Żyda z Wied­nia, któ­ry pośred­ni­czy w sprze­da­ży dzieł Koko­sch­ki, Klee i Klim­ta, jego pięk­nej żony Sary i nie­zwy­kle uzdol­nio­nej cór­ki Oli­wii, w nie­ocze­ki­wa­ny spo­sób splo­tą się z jej wła­snym. Czar­no­skó­rej imi­grant­ki z Try­ni­da­du, któ­ra choć nagro­dzo­na pre­sti­żo­wym lite­rac­kim wyróż­nie­niem za debiu­tanc­kie opo­wia­da­nie, z tru­dem znaj­du­je swo­je miej­sce w kse­no­fo­bicz­nym Londynie.


wiem-ze-tu-jestesCle­lie Avit: Wiem, że tu jesteś (Sonia Draga)

Po wypad­ku w górach, któ­ry pogrą­żył ją w śpiącz­ce, Elsa nie czu­je już ani zim­na, ani gło­du, ani stra­chu. Dla kobie­ty wszyst­ko jest już skoń­czo­ne. Nigdy się nie obudzi.Tymczasem Thi­bault nie może się pogo­dzić ze świa­do­mo­ścią, że jego brat potrą­cił śmier­tel­nie dwie dziew­czyn­ki.  Nie potra­fi prze­kro­czyć pro­gu sali, w któ­rej ten leży.Pewnego dnia po odwie­zie­niu mat­ki do szpi­ta­la Thi­bault wcho­dzi przez pomył­kę do sali Elsy. Przy­sia­da na chwi­lę, żeby się zdrzem­nąć. Nie ma oba­wy, że Elsa w tym sta­nie go wyda. Mil­cze­nie sta­je się wszak­że kło­po­tli­we, nawet w obec­no­ści oso­by, któ­ra pozo­sta­je w śpiącz­ce. Dla­te­go męż­czy­zna zaczy­na mówić – nie ocze­ku­jąc odpowiedzi.I cho­ciaż leka­rze, przy­ja­cie­le i rodzi­na daw­no stra­ci­li wia­rę, że Elsa kie­dy­kol­wiek powró­ci do żywych, Thi­bault budu­je z nią rela­cję. Czyż­by sam był aż w tak sil­nej roz­pa­czy? A może dostrzegł w niej coś, cze­go nikt nie widzi?


tom-jonesTom Jones: Tom Jones. Na szczyt i z powro­tem. Auto­bio­gra­fia (SQN)

Na prze­strze­ni lat odpo­wia­da­łem na wie­le pytań, ale nigdy wcze­śniej nie opo­wie­dzia­łem histo­rii moje­go życia”.
– Tom Jones

Sir Tom Jones wystę­pu­je już od sze­ściu dekad! Wykre­ował ponad­cza­so­we prze­bo­je – w tym Sex Bomb, She­’s A Lady i It’s Not Unu­su­al – pro­wa­dził popu­lar­ny show i kon­cer­to­wał na naj­więk­szych sce­nach świa­ta. Osią­gnął wię­cej, niż sobie wymarzył.

Oto walij­ska mie­ści­na Pon­ty­pridd. Oto mło­dy Tom­my – nauczył się gry na gita­rze na pod­nisz­czo­nym kla­sy­ku za pięć fun­tów i śpie­wa w lokal­nych barach. Po kil­ku latach, choć nie wyobra­ża sobie życia bez żony i syn­ka, prze­no­si się do sto­li­cy. Wkrót­ce nagry­wa pio­sen­kę, któ­ra zmie­nia wszyst­ko. To, co dzie­je się potem, jest jak sen.

Dla­cze­go lon­dyń­ski pro­du­cent wymie­rzył z bro­ni w Toma Jone­sa… i strze­lił? Po co Micha­el Jack­son przy­szedł do nie­go z nie­za­po­wie­dzia­ną wizy­tą? Co Elvis Pre­sley robił w łazien­ce, w któ­rej Jones wła­śnie brał prysz­nic? O czym Frank Sina­tra roz­ma­wiał w Las Vegas z jego rodzi­ną? I czy pro­to­kół towa­rzy­szą­cy roz­mo­wie z kró­lo­wą jest napraw­dę tak sztyw­ny, jak się uważa?
Szcze­re, zabaw­ne, bez upięk­szeń – oto wyjąt­ko­we wspo­mnie­nia jed­ne­go z naj­więk­szych woka­li­stów wszech czasów.


tak-sie-kreciloAndrzej Klim: Tak się krę­ci­ło (PWN)

10 kul­to­wych fil­mów, któ­re wszy­scy oglą­da­li­śmy i wspo­mi­na­my z sen­ty­men­tem. Poznaj­my kuli­sy ich powsta­wa­nia w ponu­rej rze­czy­wi­sto­ści PRL. Andrzej Klim ubar­wia swo­ją opo­wieść śmiesz­ny­mi, a nie­kie­dy prze­ra­ża­ją­cy­mi aneg­do­ta­mi z minio­nych cza­sów, wspo­mnie­nia­mi i opi­sa­mi pery­pe­tii fil­mow­ców. Wpro­wa­dza czy­tel­ni­ka w świat peere­low­skiej pro­duk­cji fil­mo­wej, przy­wo­łu­je wyda­rze­nia, o któ­rych wie­dzą jedy­nie ich uczest­ni­cy, a któ­re szo­ku­ją nawet dziś, po latach. Wspo­mi­na twór­ców, któ­rzy mie­rząc się z trud­no­ścia­mi epo­ki, nigdy nie zre­zy­gno­wa­li z magii kina.

W dzie­siąt­ce opi­sy­wa­nych w książ­ce fil­mów znaj­du­ją się: Popiół i dia­ment Andrze­ja Waj­dy (1958), Nóż w wodzie Roma­na Polań­skie­go (1961), try­lo­gia Sami swoi Syl­we­stra Chę­ciń­skie­go (1967), Rejs Mar­ka Piwow­skie­go (1970), Zie­mia obie­ca­na Andrze­ja Waj­dy (1975), Noce i dnie Jerze­go Ant­cza­ka (1975), Miś Sta­ni­sła­wa Barei (1980), Sek­smi­sja Juliu­sza Machul­skie­go (1983), Krót­ki film o zabi­ja­niu Krzysz­to­fa Kie­ślow­skie­go (1988), Prze­słu­cha­nie Ryszar­da Bugaj­skie­go (1989).


Wię­cej cie­ka­wych pozy­cji znaj­dzie­cie na kolej­nej stro­nie.

poetaLee Jung-myung – Poeta, straż­nik i wię­zień (Świat Książki)

Wcią­ga­ją­cy kry­mi­nał zain­spi­ro­wa­ny faktami.
Dra­ma­tycz­na opo­wieść o utra­co­nej wol­no­ści i czło­wie­czeń­stwie w naj­mrocz­niej­szych czasach.

Zakład kar­ny w Fuku­oce, 1944 rok. Za mura­mi wię­zie­nia sza­le­je woj­na, a po ich dru­giej stro­nie zosta­je bru­tal­nie zamor­do­wa­ny człowiek.

Na roz­kaz prze­ło­żo­nych Yuichi Wata­na­be, mło­dy straż­nik, któ­ry jest namięt­nym czy­tel­ni­kiem, ma prze­pro­wa­dzić śledztwo.
Ofia­rą mor­der­stwa jest Sugiy­ama, tak­że straż­nik, któ­re­go spo­łecz­ność wię­zien­na się bała i któ­rym pogar­dza­ła. Już na począt­ku docho­dze­nia do popeł­nie­nia zbrod­ni przy­zna­je się jeden z osa­dzo­nych, ale Wata­na­be mu nie wie­rzy. Kie­dy zaczy­na prze­słu­chi­wać podej­rza­ne­go oraz Yuna Dong-ju, uta­len­to­wa­ne­go kore­ań­skie­go poetę, uświa­da­mia sobie, że prze­ra­ża­ją­cy Sugiy­ama nie był tym, za kogo go uważano…


kochanek-lady-chatterleyLaw­ren­ce David Her­bert: Kocha­nek Lady Chat­ter­ley (Bel­lo­na)

Książ­ka opi­su­je losy Kon­stan­cji Chat­ter­ley i jej rodzi­ny. W trak­cie I woj­ny świa­to­wej Clif­ford Chat­ter­ley, jej mąż zosta­je cięż­ko ran­ny. Od tego momen­tu rela­cje mię­dzy nimi zaczy­na­ją się zmie­niać. Clif­ford rozu­mie że jest cię­ża­rem dla swo­jej żony i pozwa­la jej na zna­le­zie­nie lep­sze­go męż­czy­zny. Kon­stan­cja pozna­je gajo­we­go Oli­wie­ra Par­ki­na z któ­rym zacho­dzi w ciążę.

Książ­ka zaję­ła 39. miej­sce na liście 100 ksią­żek XX wie­ku według „Le Monde”.


lideki-biznesuLider­ki biz­ne­su Jak zwy­cię­żać i zmie­niać świat (PWN)

Książ­ka zosta­ła napi­sa­na z ini­cja­ty­wy Fun­da­cji Lide­rek Biznesu.
13 histo­rii napi­sa­nych na pod­sta­wie wywia­dów z boha­ter­ka­mi, pol­ski­mi bizneswoman.

Celem książ­ki jest przed­sta­wie­nie doświad­czeń kobiet, któ­re będą inspi­ra­cją dla czy­tel­ni­czek do się­ga­nia po naj­wyż­sze sta­no­wi­ska, do wal­ki z powszech­ny­mi barierami
w roz­wo­ju zawo­do­wym kobiet.
Książ­ka będzie połą­cze­niem histo­rii o oso­bach z kla­sycz­nym stu­dium przy­pad­ku. Będzie odpo­wia­dać na pyta­nie w jaki spo­sób każ­da z boha­te­rek odkry­ła w sobie dany talent, moty­wa­cję do dzia­ła­nia, dokąd zmie­rza i jak defi­niu­je swo­ją misję, któ­rą reali­zu­je w biznesie.


grochola_5Kata­rzy­na Gro­cho­la: Oso­bo­wość ćmy, Zie­lo­ne drzwi (Wydaw­nic­two Literackie)

Kolek­cjo­ner­skie wyda­nie wszyst­kich dzieł naj­po­pu­lar­niej­szej współ­cze­snej pisar­ki, któ­ra zmie­ni­ła obli­cze pol­skiej lite­ra­tu­ry i pod­bi­ła ser­ca czy­tel­ni­ków. Ponad 4 milio­ny sprze­da­nych egzemplarzy!

Nikt tak dobrze jak  Kata­rzy­na Gro­cho­la nie potra­fi w codzien­nych wyda­rze­niach i zwy­kłych na pozór chwi­lach odna­leźć tego magicz­ne­go cze­goś, co spra­wia że życie sta­je się pięk­ne i zaska­ku­ją­ce. Nikt, tak jak ona nie uwraż­li­wia czy­tel­ni­ka na dyna­mi­kę uczuć, pla­stycz­nie opi­su­jąc bla­ski i cie­nie ludz­kich związków.


kassala-ewa-boska-nefreteteEwa Kas­sa­la: Boska Nefre­te­te (Sonia Draga)

Korze­nie euro­pej­skiej cywi­li­za­cji się­ga­ją naj­daw­niej­szych cza­sów sta­ro­żyt­ne­go Egip­tu. To wów­czas nad Nilem żyła Nefre­te­te – jed­na z naj­bar­dziej wpły­wo­wych kobiet w histo­rii tego kra­ju. Kim była ta, któ­rej imię ozna­cza „Pięk­na, któ­ra przy­by­ła”? Księż­nicz­ką Tadu­he­pą z Mita­nii czy cór­ką wpły­wo­we­go ary­sto­kra­ty, dorad­cy dwo­ru fara­ona? Jak zosta­ła maco­chą Tuten­cha­mo­na? I czy Ech­na­ton, jej mąż, rze­czy­wi­ście cier­piał z powo­du impo­ten­cji? Co sta­ło się z potęż­ną kró­lo­wą, jedy­ną kobie­tą w sta­ro­żyt­nym Egip­cie, któ­ra w cza­sie rytu­ałów uży­wa­ła maczu­gi hedż, roz­trza­sku­jąc nią gło­wy nie­przy­ja­ciół? Gdzie zosta­ła pochowana?

Boska Nefre­te­te odkry­wa wie­le sekre­tów sta­ro­żyt­ne­go Egip­tu, odsła­nia nie do koń­ca pozna­ne oby­cza­je tej odle­głej cywi­li­za­cji, tajem­ni­cze wie­rze­nia, ówcze­sną kul­tu­rę i archi­tek­tu­rę. Autor­ka zapra­sza czy­tel­ni­ka do świa­ta mądrych i sil­nych kobiet, pie­lę­gnu­ją­cych wie­dzę przod­ków, obda­rzo­nych nie­zwy­kły­mi zdol­no­ścia­mi, para­ją­cy­mi się magią i lecz­nic­twem, a nawet podró­żu­ją­cy­mi w czasie.

Wię­cej cie­ka­wych pozy­cji znaj­dzie­cie na kolej­nej stro­nie.


piekielnie-twardaChri­st­mas Abbott: Pie­kiel­nie twar­da sztu­ka (SQN)

Uty­tu­ło­wa­na zawod­nicz­ka i tre­ner­ka Cross­Fit® Chri­st­mas Abbott przed­sta­wia autor­ską meto­dę na zdo­by­cie wyma­rzo­nej syl­wet­ki. Jej die­ta i plan tre­nin­go­wy nada­dzą two­je­mu cia­łu ide­al­ne kształty.

Przez wie­le lat Chri­st­mas bory­ka­ła się z pro­ble­ma­mi odży­wia­nia i sła­bo­ścią do uży­wek, nie akcep­to­wa­ła swo­je­go wyglą­du. Jej przy­go­da z Cross­Fi­tem® roz­po­czę­ła się w Ira­ku, gdzie pra­co­wa­ła w służ­bach cywil­nych – to żoł­nie­rze poka­za­li jej, czym są ćwi­cze­nia i zdro­wy tryb życia.

Pew­ne­go dnia pozna­łam żoł­nie­rza Mari­nes, a on poka­zał mi nagra­nie, na któ­rym jakieś dziew­czy­ny pod­cią­ga­ły się na drąż­ku, robi­ły przy­sia­dy i zarzu­ca­ły sobie sztan­gi na bar­ki. Były wspa­nia­le zbu­do­wa­ne, wyrzeź­bio­ne i nie­by­wa­le sil­ne. Nie mogłam uwie­rzyć wła­snym oczom. Chcia­łam mieć takie cia­ło jak one. Chcia­łam mieć taki tyłek jak one. Chcia­łam ćwi­czyć tak jak one. To były zawod­nicz­ki Cross­Fit. Zapra­gnę­łam być jed­ną z nich. I w koń­cu się nią sta­łam — a nawet kimś znacz­nie wię­cej”.


gniewZyg­munt Miło­szew­ski: Gniew (WAB)

Pre­sti­żo­wy „Publisher’s Weekly” w recen­zji Uwi­kła­nia napi­sał, że czy­tel­ni­cy będą chcie­li kon­ty­nu­acji losów pro­ku­ra­to­ra Szac­kie­go. I tro­chę żal, że autor – rów­nie sta­now­czo jak swe­go cza­su Artur Conan Doy­le – obwie­ścił koniec przy­gód swo­je­go bohatera!

25 listo­pa­da 2013 pro­ku­ra­tor Teo­dor Szac­ki zosta­je wezwa­ny do zruj­no­wa­ne­go bun­kra koło ponie­miec­kie­go szpi­ta­la miej­skie­go. W cza­sie robót dro­go­wych odna­le­zio­no tam sta­ry szkie­let. Szac­ki bez­re­flek­syj­nie „odfaj­ko­wu­je Niem­ca”, jak się tutaj nazy­wa wojen­ne szcząt­ki, i każe prze­ka­zać je uczel­ni medycz­nej, gdzie wiecz­nie bra­ku­je eks­po­na­tów do celów dydak­tycz­nych. Nie przy­pusz­cza, że to, co wyda­wa­ło się koń­cem ruty­no­wej pro­ce­du­ry, jest począt­kiem naj­trud­niej­szej spra­wy w jego pro­ku­ra­tor­skiej karie­rze. Spra­wy, któ­ra pozba­wi go praw­ni­cze­go dystan­su, zmu­si do wybo­rów osta­tecz­nych i oka­że się ostat­nim docho­dze­niem pro­ku­ra­to­ra Teo­do­ra Szackiego.


dziennikHelen Fiel­ding: Dzien­nik Brid­get Jones. Dziec­ko (Zysk i s‑ka)

Brid­get Jones, uwiel­bia­na sin­giel­ka i świa­to­wy feno­men powra­ca… z brzuszkiem.

Seria nie­ocze­ki­wa­nych, lecz typo­wych dla boha­ter­ki zda­rzeń dopro­wa­dza Brid­get do upra­gnio­nej cią­ży. Jak zwy­kle, nie wszyst­ko idzie po jej myśli. Ocze­ki­wa­nie na potom­ka sta­nie się dla Brid­get pasmem nie­co­dzien­nych wybo­rów żywie­nio­wych, dzi­wacz­nych rad Pija­nych Sin­gie­lek i Zadu­fa­nych Mamu­siek, wygłu­pów i amo­rów, rado­ści i smut­ków. A całe to sza­leń­stwo zdo­mi­nu­je jed­no, wyjąt­ko­wo nie­zręcz­ne pyta­nie: Kto jest ojcem?


szpiegPau­lo Coel­ho: Szpieg (Drze­wo Babel)

Nosi­ła wie­le imion: z domu Mar­ga­re­tha Geer­tru­ida Zel­le; na Jawie była panią Mac­Le­od; Niem­cy nada­li jej kryp­to­nim H21

Mata Hari – kobie­ta-szpieg. Egzo­tycz­na tan­cer­ka, powier­ni­ca i kochan­ka naj­bo­gat­szych, naj­bar­dziej wpły­wo­wych męż­czyzn Bel­le Épo­que, postać o tajem­ni­czej prze­szło­ści, budzą­ca zazdrość dam z pary­skiej ary­sto­kra­cji. Łama­ła męskie ser­ca, moral­ne naka­zy i drob­no­miesz­czań­skie oby­cza­je. Za nie­za­leż­ność zapła­ci­ła naj­wyż­szą cenę.

Sto lat póź­niej legen­da Maty Hari jest wciąż żywa. W maso­wej wyobraź­ni histo­ria jej boga­te­go i peł­ne­go przy­gód życia pozo­sta­je sym­bo­lem kobie­cej siły i odwa­gi. W poru­sza­ją­cej i wcią­ga­ją­cej powie­ści Pau­lo Coel­ho z maestrią opo­wia­da dzie­je Maty Hari, two­rząc fik­cyj­ną kore­spon­den­cję mię­dzy ska­za­ną, osa­dzo­ną w pary­skim wię­zie­niu a jej adwokatem.


sekretne-zyciePeter Wohl­le­ben: Sekret­ne życie drzew (Otwar­te)

W lesie dzie­ją się zdu­mie­wa­ją­ce rze­czy. Są tam drze­wa, któ­re poro­zu­mie­wa­ją się ze sobą, drze­wa, któ­re z odda­niem trosz­czą się o swe potom­stwo oraz pie­lę­gnu­ją sta­rych i cho­rych sąsia­dów, drze­wa, któ­re doświad­cza­ją wra­żeń, mają uczu­cia i pamięć. Nie­wia­ry­god­ne? Ale praw­dzi­we! Leśni­czy Peter Wohl­le­ben snu­je fascy­nu­ją­ce histo­rie o zdu­mie­wa­ją­cych zdol­no­ściach drzew. Przy­ta­cza wyni­ki naj­now­szych badań nauko­wych i dzie­li się swo­imi obser­wa­cja­mi z codzien­nej pra­cy w lesie. Otwie­ra przed nami sekret­ny świat, jakie­go nie znamy.

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy