Aktualności

Grupa Wydawnicza Foksal z zapowiedziami do końca roku!

Następ­ca rekor­do­we­go „Małe­go życia”, dłu­go ocze­ki­wa­na powieść Zyg­mun­ta Miło­szew­skie­go, odświe­żo­ne Archi­pe­la­gi, kon­ty­nu­acje pre­sti­żo­wych serii wydaw­ni­czych, nowe nazwi­ska kry­mi­na­łu, autor­skie książ­ki kuli­nar­ne, świet­ne tytu­ły YA i SF oraz mnó­stwo dobre­go dla dzie­ci. Jeden z naj­więk­szych domów wydaw­ni­czych w Pol­sce pre­zen­tu­je książ­ki na naj­go­ręt­szy, przed­świą­tecz­ny sezon.

Nowe książki uznanych: Chutnik, Yanagihara, Mankell, Miłoszewski

IV kwar­tał w W.A.B. przy­nie­sie nowe książ­ki uzna­nych pisa­rek i pisa­rzy. „Kobie­ty, któ­re wal­czą” to seria inspi­ru­ją­cych wywia­dów prze­pro­wa­dzo­nych przez Syl­wię Chut­nik z kobie­ta­mi, któ­re upra­wia­ją spor­ty wal­ki. Zwią­zek cia­ła i ducha, tera­peu­tycz­ny wymiar kon­fron­ta­cji oraz krew, pot i łzy na macie, w rin­gu i w okta­go­nie – to wszyst­ko znaj­dzie­my w nowej książ­ce, któ­ra na pół­ki tra­fi 9 listopada.

Małe życie” sta­ło się świa­to­wą sen­sa­cją lite­rac­ką i naj­po­pu­lar­niej­szą zagra­nicz­ną powie­ścią 2016 roku w Pol­sce. Debiu­tanc­ka powieść Yana­gi­ha­ry „Ludzie na drze­wach” zachwy­ca jesz­cze bar­dziej. Wie­lo­płasz­czy­zno­wa i tra­gicz­na w wymo­wie książ­ka sta­wia pyta­nia o gra­ni­cę mię­dzy altru­izmem i ego­izmem i o to, czy wybit­ne umy­sły mają pra­wo do życia ponad nor­ma­mi moral­ny­mi. Powieść uka­że się już 13 września.

Dwa tygo­dnie póź­niej swo­ją pre­mie­rę będzie mia­ła powieść Hen­nin­ga Man­kel­la – „Głę­bia”. Man­kell zanu­rza­jąc się w głę­bię męskiej psy­chi­ki, opo­wia­da histo­rię nie mniej wcią­ga­ją­cą i fascy­nu­ją­cą niż sław­na seria o detek­ty­wie Wallanderze.

Listo­pad przy­nie­sie naj­więk­szy powrót lite­rac­ki 2017 roku. Po wie­lu zagra­nicz­nych suk­ce­sach, po pod­bi­ciu ryn­ków fran­cu­skie­go i ame­ry­kań­skie­go Zyg­munt Miło­szew­ski wra­ca do Pol­ski. Jego nowa, dłu­go ocze­ki­wa­na powieść uka­że się pod tytu­łem „Jak zawsze” w paź­dzier­ni­ku.

Literatura faktu: Wałęsa, Semczuk, Woś, Sowa, Harasimowicz i Leszczyński

Jesień 2017 to rów­nież nie­ba­nal­ne pro­po­zy­cje lite­ra­tu­ry fak­tu. Wrze­sień przy­nie­sie książ­kę Prze­my­sła­wa Sem­czu­ka „Kryp­to­nim Fran­ken­ste­in”. Szo­ku­ją­cą histo­rię seryj­ne­go mor­der­cy kobiet, Joachi­ma Kny­cha­ły, czy­ta się jed­nym tchem.

Dla­cze­go tak wie­lu z nas czu­je się wyko­rzy­sty­wa­nych przez swo­je­go pra­co­daw­cę? Czy regu­ły pol­skie­go ryn­ku pra­cy moż­na zmie­nić? „To nie jest kraj dla pra­cow­ni­ków”, nowa książ­ka Rafa­ła Wosia to opo­wieść o tym, co się sta­ło z naszą pra­cą, co się z nią dzie­je i wresz­cie co się z nią sta­nie w przy­szło­ści. Książ­ka uka­że się już 13 września.

Lech Wałę­sa to sym­bol bun­tu i wal­ki o wol­ność i demo­kra­cję, lau­re­at Nagro­dy Nobla i jeden ze 100 naj­waż­niej­szych ludzi XX stu­le­cia według „Time”. Zna­ko­mi­ci dzien­ni­ka­rze Andrzej Bober i Ceza­ry Łaza­re­wicz w pozba­wio­nej retu­szu roz­mo­wie wspól­nie prze­mie­rza­ją jego dro­gę. Czy czło­wiek sta­wia­ny w jed­nym sze­re­gu z Chur­chil­lem i Man­de­lą ma jesz­cze jakieś tajem­ni­ce? „Ja. Roz­mo­wa z Lechem Wałę­są” tra­fi na rynek 27 września.

Czy we współ­cze­snym spo­rcie cho­dzi  o szla­chet­ną rywa­li­za­cję i wiel­kie emo­cje? A może sport jest biz­ne­sem, w któ­rym nade wszyst­ko liczą się zyski  z reklam i wido­wisk spor­to­wych? Na te pyta­nia odpo­wia­da­ją Jan Sowa i Krzysz­tof Wolań­ski w prze­wrot­nej książ­ce „Sport nie ist­nie­je”, któ­ra uka­że się 11 października.

Pol­sce i Pola­kom przy­glą­da się za to Adam Lesz­czyń­ski w książ­ce „No dno po pro­stu jest Pol­ska”. Dale­ko nam do szczę­śli­wych Skan­dy­na­wów. Nikt w Euro­pie nie narze­ka na wła­sny kraj i roda­ków tak czę­sto jak my. Książ­ka Ada­ma Lesz­czyń­skie­go to opo­wieść o tym, jak sie­bie postrze­ga­my i dla­cze­go od wie­ków mamy tak niską samo­oce­nę. Do księ­garń tra­fi 22 listopada.

Jesień przy­nie­sie rów­nież „Szko­łę fil­mo­wą”, zapis pasjo­nu­ją­cych wywia­dów, prze­pro­wa­dzo­nych przez Kin­gę Burzyń­ską z naj­wy­bit­niej­szy­mi pol­ski­mi aktor­ka­mi i akto­ra­mi, m.in. Anną Dym­ną, Aga­tą Kule­szą, Macie­jem Stuh­rem i Toma­szem Kotem. Pre­mie­ra 27 września.

Pytam sam sie­bie, co spra­wi­ło, że żyję. Czy­ja to zasłu­ga? Pla­nu spi­sa­ne­go na górze? Przy­pad­ku?” – wzru­sza­ją­ca saga rodzin­na Ceza­re­go Hara­si­mo­wi­cza to barw­ny zapis histo­rii kil­ku poko­leń wzbo­ga­co­ny foto­gra­fia­mi z rodzin­ne­go archi­wum zna­ne­go akto­ra, sce­na­rzy­sty i pisa­rza. Do rąk czy­tel­ni­ków tra­fi już w listopadzie.

Kryminał i thriller: FeeneyKról, Konatkowski, Szczygielski

Jestem w śpiącz­ce. Mój mąż już mnie nie kocha. Cza­sa­mi kła­mię.” W paź­dzier­ni­ku  na rynek wej­dzie bry­tyj­ski hit wydaw­ni­czy – „Cza­sa­mi kła­mię” Ali­ce Feeney – psy­cho­lo­gicz­ny thril­ler z zabój­czym twi­stem, któ­re­go nie da się zapo­mnieć. To elek­try­zu­ją­cy debiut sprze­da­ny jesz­cze przed pre­mie­rą do kil­ku­na­stu kra­jów. Pra­wa do ekra­ni­za­cji tele­wi­zyj­nej zaku­pi­ło Legen­da­ry Enter­ta­in­ment, twór­ca hitów „Inter­stel­lar” i „Incep­cja”. Książ­ka, któ­ra sta­ła się prze­bo­jem Goodre­ads uka­że się w Pol­sce już 25 października.

Jesie­nią na pół­ki tra­fi rów­nież pierw­sza kry­mi­nal­na książ­ka… prof. Mar­ci­na Kró­la. Szem­ra­ne inte­re­sy, sko­rum­po­wa­ne wła­dze, wszech­obec­na zmo­wa mil­cze­nia i wresz­cie krą­żą­ce nad wszyst­ki­mi wid­mo nacjo­na­li­zmu… „Pro­win­cja” w wyda­niu auto­ra nie ma nic wspól­ne­go z idyl­licz­ną wizją rodem z „Domu nad rozlewiskiem”.

Tomasz Konat­kow­ski w swo­im nowym tytu­le „Pięć cza­szek” stwo­rzył zaska­ku­ją­cy i trzy­ma­ją­cy w napię­ciu do ostat­niej stro­ny kry­mi­nał, w któ­rym rów­nie waż­ne jak motyw, zbrod­nia i śledz­two jest samo miej­sce akcji –  War­sza­wa. Już 27 września.

Życie w szpi­ta­lu psy­chia­trycz­nym toczy się ina­czej, niż poza jego mura­mi. Na wła­snej skó­rze prze­ko­nu­je się o tym komi­sarz Gabriel Byś – boha­ter nowej pozy­cji Bar­to­sza Szczy­giel­skie­go „Krew”. W Twor­kach docho­dzi do maka­brycz­ne­go zda­rze­nia, któ­re­go nie da się racjo­nal­nie wyja­śnić. Wid­mo prze­szło­ści zaczy­na zbie­rać swo­je żni­wo. Książ­ka uka­że się w listopadzie.

Archipelagi: Grzegorzewska, Zielińska, Płaza

Zna­ko­mi­te pol­skie powie­ści, zaska­ku­ją­ce debiu­ty, wybit­ni pisa­rze, lau­re­aci i nomi­no­wa­ni do naj­waż­niej­szych nagród lite­rac­kich – to seria Archi­pe­la­gi. Już 30 sierp­nia w nowej sza­cie gra­ficz­nej, z odświe­żo­nym logo naj­waż­niej­szej serii W.A.B., uka­że się pierw­szy tytuł: „Stan­cje” nomi­no­wa­nej do The Man Booker Inter­na­tio­nal Pri­ze Wio­let­ty Grzegorzewskiej.

Koniec wrze­śnia przy­nie­sie nam kolej­ną książ­kę w serii – „Kijan­ki i kre­to­wi­ska” Alek­san­dry Zie­liń­skiej, autor­ki zna­ko­mi­cie ode­bra­nych przez kry­ty­kę i czy­tel­ni­ków powie­ści „Przy­pa­dek Ali­cji” oraz „Bura i szał”. W listo­pa­dzie uka­że się „Robin­son w Bole­cho­wie”, nowa powieść Macie­ja Pła­zy, lau­re­ata Lite­rac­kiej Nagro­dy Gdy­nia i Nagro­dy Fun­da­cji im. Kościelskich.

Proza zagraniczna: Tóibín, St Aubyn, Louatah

Nowy sezon roz­pocz­nie się od powie­ści „Nora Webster” Col­ma Tói­bína, auto­ra zna­ko­mi­cie przy­ję­te­go w Pol­sce i na świe­cie „Bro­okly­nu”. Wrze­śnio­wa nowość to „Nikt mnie nie ma” Åsy Lin­der­borg – przej­mu­ją­cy obraz rela­cji cór­ki i ojca oraz wstrzą­sa­ją­cy por­tret Szwecji.

Paź­dzier­nik przy­nie­sie dwa tytu­ły w serii Don Kichot i San­cho Pan­sa: pierw­szy z nich to zna­ko­mi­ta pro­za Ali­cji Gęściń­skiej „Pew­ne­go rodza­ju miłość”. Prze­ple­cio­na cyta­ta­mi, nie­zwy­kła opo­wieść o codzien­no­ści i o miło­ści. Dru­gi tytuł, „Inni niż my” to kon­ty­nu­acja rodzin­nych histo­rii z best­sel­le­ro­wej powie­ści „Czte­ry dro­gi” Tom­mie­go Kin­nu­ne­na, mądra i wzru­sza­ją­ca opo­wieść o losach wie­lo­po­ko­le­nio­wej fiń­skiej rodziny.

Na jesie­ni uka­żą się rów­nież kolej­ne tomy uzna­nych przez kry­ty­kę i czy­tel­ni­ków cyklów autor­skich: „Patrick Mel­ro­se” Edwar­da St Auby­na i „Dzi­ku­sy” Sabrie­go Laouata­ha, a tak­że pre­mie­ra „Instruk­cji dla pań sprzą­ta­ją­cych” Lucii Ber­lin, ame­ry­kań­skiej mistrzy­ni krót­kiej formy.

Literatura obyczajowa

Ta jesień przy­nie­sie podwój­ną grat­kę dla miło­śni­ków ksią­żek Kata­rzy­ny Bere­ni­ki Misz­czuk. 13 wrze­śnia na rynek wej­dzie „Sekret­nik Szep­tu­chy”. To wyjąt­ko­wa publi­ka­cja łączą­ca w sobie kalen­darz, opi­sy roślin i ziół, cha­rak­te­ry­sty­ki bóstw i demo­nów sło­wiań­skich, frag­men­ty czte­rech powie­ści cyklu, a tak­że dwa pre­mie­ro­we opo­wia­da­nia. 27 wrze­śnia pre­mie­rę mieć będzie nowa powieść Misz­czuk  – „Obse­sja”. W Szpi­ta­lu Wschod­nim nagle ktoś zaczy­na mor­do­wać kobie­ty, któ­re przy­po­mi­na­ją boha­ter­kę książ­ki – dok­tor Joan­nę Sko­czek. Lekar­ka podej­rze­wa kto jest mor­der­cą, a pró­bu­jąc na wła­sną rękę dojść do praw­dy, wplą­tu­je się w nie­bez­piecz­ną grę.

Best­sel­ler na ryn­ku ame­ry­kań­skim, czy­li „Sekret­ne życie samot­nej lal­ki”, to obo­wiąz­ko­wa pozy­cja dla wiel­bi­cie­li Dare Wri­ght – pisar­ki, foto­graf­ki i model­ki – oraz fanów bio­gra­fii nie­zwy­kłych kobiet. Książ­ka poja­wi się w księ­gar­niach 8 listopada.

Kulinaria: Hercules, Kieżun, Segnit

Już we wrze­śniu nakła­dem Wydaw­nic­twa Buch­mann uka­że się „Super­fo­od, czy­li jak leczyć się jedze­niem” Sophie Mano­las. To prak­tycz­na i pięk­na książ­ka, któ­ra dostar­czy zarów­no roz­ko­szy pod­nie­bie­nia, jak i wie­dzy o tym, jak szyb­ko i łatwo popra­wić swo­je zdro­wie. Na począt­ku wrze­śnia do księ­garń tra­fi „Bowl­Lo­ve. Zdro­we i odżyw­cze miski peł­ne sma­ku” – czy­li prze­pi­sy na natu­ral­ne, pro­ste i dobrze wyglą­da­ją­ce jedze­nie wpi­su­ją­ce się w  naj­go­ręt­szy trend sezo­nu – bowl food.

Czwar­ty kwar­tał to rów­nież pre­mie­ra dłu­go ocze­ki­wa­ne­go „Lek­sy­ko­nu sma­ków” Niki Segnit. Książ­ka okre­śla­na mia­nem arcy­dzie­ła i nazy­wa­na biblią sma­ków, prze­tłu­ma­czo­na na kil­ka­na­ście języ­ków, rewe­la­cyj­na i rewo­lu­cyj­na książ­ka dla wszyst­kich miło­śni­ków goto­wa­nia, poszu­ki­wa­czy nowych sma­ków i ich kombinacji.

Koniec paź­dzier­ni­ka i począ­tek listo­pa­da przy­nio­są trzy nie­sa­mo­wi­te autor­skie książ­ki kuli­nar­ne. „Kau­ka­sis. Kuli­nar­na podróż po Gru­zji i innych kra­jach Kau­ka­zu” Olii Her­cu­les to impo­nu­ją­ca roz­ma­chem opo­wieść zapi­sa­na w prze­pi­sach, któ­re odda­ją spra­wie­dli­wość kuch­ni i sma­kom Kau­ka­zu – pomo­stu łączą­ce­go Euro­pę z Azją.

Ita­lia do zje­dze­nia” Bart­ka Kie­żu­na to wyjąt­ko­we połą­cze­nie książ­ki kuli­nar­nej i prze­wod­ni­ka po Wło­szech, histo­ria kuch­ni i sztu­ki opa­trzo­na zdję­cia­mi z licz­nych podró­ży auto­ra do Ita­lii.„Tru­fla. Same dobre rze­czy” zna­nej blo­ger­ki Patry­cji Dolec­kiej to autor­ska opo­wieść kuli­nar­nej hedo­nist­ki i miło­śnicz­ki wyra­fi­no­wa­nej pro­sto­ty, któ­ra zapre­zen­tu­je prze­pi­sy tra­dy­cyj­nej kuch­ni pol­skiej w nowo­cze­snym wydaniu.

Poradniki

W tym sezo­nie swo­ją pre­mie­rę będzie mia­ła pierw­sza samo­dziel­na książ­ka Toma­sza Cho­iń­skie­go. Zna­ny, cenio­ny i lubia­ny tre­ner, współ­pra­cow­nik Ewy Cho­da­kow­skiej, stwo­rzył porad­nik, któ­ry sta­no­wi kom­pen­dium wie­dzy dla par chcą­cych zacho­wać świet­ną for­mę. „Fit dla par” uka­że się listopadzie.

W tym roku nakła­dem wydaw­nic­twa Buch­mann uka­żą się rów­nież „Bzdie­ty” Tra­ci Mann o jed­nym z naj­więk­szych mitów naszych cza­sów – die­tach oraz „Sekre­ty sto­ry­tel­le­rów”, z któ­rych dowie­my się dla­cze­go ludz­ki umysł kocha opo­wie­ści i jak naj­now­sze odkry­cia nauko­we mogą pomóc nam stwo­rzyć nar­ra­cje, któ­re poru­szą tysią­ce serc i umysłów.

Książki dla dzieci

Jesień w wydaw­nic­twie Wil­ga to cie­ka­we pro­po­zy­cje dla mło­dzie­ży, w tym kon­ty­nu­acje serii: „Spi­rit Ani­mals. Upa­dek Bestii” oraz „Poże­ra­cze ksią­żek” Jen­ni­fer Cham­bliss Bertman.

Prze­łom paź­dzier­ni­ka i listo­pa­da to czas Agniesz­ki Mie­lech i zupeł­nie nowych przy­gód Emi i jej Taj­ne­go Klu­bu Super­dziew­czyn. W paź­dzier­ni­ku będzie to książ­kaPsy czy koty? Komiks i opo­wia­da­nia”, a w listo­pa­dzie „Wiel­ka Księ­ga Przy­gód Emi” z dotąd nie­pu­bli­ko­wa­ny­mi opo­wia­da­nia­mi. Rów­nież w paź­dzier­ni­ku uka­żą się „Pamięt­ni­ki Mad­die”, pięt­na­sto­let­niej gwiaz­dy Mad­die Zie­gler, któ­rej roz­głos przy­nio­sła rola w słyn­nym tele­dy­sku do „Ela­stic Heart” Sii. W swo­ich pamięt­ni­kach opo­wia­da o podą­ża­niu za marze­nia­mi i wiel­kiej pasji do tańca.

Wydaw­nic­two Wil­ga nie zapo­mi­na tak­że o swo­ich naj­młod­szych czy­tel­ni­kach. We wrze­śniu mło­dzi fani pił­ki noż­nej i miło­śni­cy dru­ży­ny Supa Stri­kas z pew­no­ścią się­gną po komik­sy, a ci naj­młod­si – po kolo­ro­wan­ki z boha­te­ra­mi tej popu­lar­nej kre­sków­ki. W tym samym cza­sie poja­wi się na ryn­ku kolej­na książ­ka w cyklu „Sto wier­szy­ków” Elż­bie­ty i Witol­da Szwaj­kow­skich „Zaba­wy języ­ko­we, któ­re ćwi­czą mowę”.  Tym razem auto­rzy zapra­sza­ją do zabaw­nych ćwi­czeń logopedycznych.

Jesień to tak­że dal­szy roz­wój „serii z nie­za­po­mi­naj­ką”, w któ­rej znaj­du­ją się ponad­cza­so­we książ­ki pol­skich auto­rów. We wrze­śniu poja­wi się „Mar­ce­li Szpak dzi­wi się świa­tu”, a w paź­dzier­ni­ku „Król Maciuś Pierw­szy”.

Naj­waż­niej­szym wyda­rze­niem będzie listo­pa­do­wa pre­mie­ra, dłu­go wycze­ki­wa­nej przez wszyst­kich fanów Bran­do­na Mul­la książ­ki „Smo­cza straż”. Nowa seria powią­za­na jest z kul­to­wym Baśnio­bo­rem. A sko­ro mówi­my już o tej sadze, koniecz­nie nale­ży wspo­mnieć o wyjąt­ko­wej „Wiel­kiej Księ­dze Baśnio­bo­ru”, inte­rak­tyw­nej księ­dze, w któ­rej czy­tel­ni­cy znaj­dą labi­ryn­ty, zada­nia, zagad­ki i ukry­te wia­do­mo­ści od Bran­do­na Mul­la. Pre­mie­ra rów­nież w listopadzie.

Fantasy i SF

Wydaw­nic­two Uro­bo­ros to praw­dzi­we impe­rium fan­ta­sty­ki czer­pią­ce gar­ścia­mi z tra­dy­cji gatun­ku, jak rów­nież ofe­ru­ją­ce świe­że nazwi­ska i nie­sza­blo­no­we fabu­ły. 11 paź­dzier­ni­ka wszyst­kim fanom Mar­ty Kisiel wydaw­nic­two zapre­zen­tu­je nowe wyda­nie „Doży­wo­cia” z nie­pu­bli­ko­wa­nym dotąd opo­wia­da­niem „Sza­ła­wi­ła”.

25 paź­dzier­ni­ka odbę­dzie się pre­mie­ra „Dwo­ru skrzy­deł i zgu­by” Sarah J. Maas. Trze­ci tom serii, któ­rą poko­cha­ły milio­ny czy­tel­ni­ków całym świe­cie, przy­nie­sie uko­je­nie wszyst­kim fanom złak­nio­nym kon­ty­nu­acji „Dwo­ru mgieł i furii”. Tego same­go dnia w ręce fanów naj­słyn­niej­szej sagi SF w histo­rii zosta­nie odda­ny tom „Star Wars. Koniec i począ­tek. Kres Impe­rium”, któ­ry przy­bli­ża czy­tel­ni­ko­wi wyda­rze­nia roz­gry­wa­ją­ce się po „Powro­cie Jedi”. Wszyst­ko wska­zu­je na to, że Impe­rium nie jest jedy­nym pro­ble­mem, z któ­rym przyj­dzie się zmie­rzyć boha­te­rom Gwiezd­nej Sagi.

Listo­pad przy­nie­sie praw­dzi­wą pereł­kę – „Immer­sję” pol­skie­go debiu­tan­ta. W stwo­rzo­nej z roz­ma­chem powie­ści, w któ­rej autor łączy tech­no­lo­gie przy­szło­ści i histo­rię ludz­ko­ści, prze­nie­sie­my się za pomo­cą wir­tu­al­nej rze­czy­wi­sto­ści do świa­ta sta­ro­żyt­nej Grecji.

Young Adult

Wydaw­nic­two YA! to prze­krój naj­lep­szej świa­to­wej lite­ra­tu­ry dla mło­dzie­ży. Wrze­śnio­wa pre­mie­ra – „Listy do utra­co­nej” – to książ­ka, któ­ra oswa­ja czy­tel­ni­ka z poczu­ciem stra­ty i żało­by. Powieść Bri­git Kam­me­rer to histo­ria dziew­czy­ny, zosta­wia­ją­cej na cmen­ta­rzu listy do swo­jej zmar­łej mat­ki oraz chło­pa­ka, bun­tu­ją­ce­go się prze­ciw wszyst­kim i budzą­ce­go nie­chęć i nie­zro­zu­mie­nie społeczeństwa.

Pod koniec paź­dzier­ni­ka dzię­ki powie­ści „Głę­bo­ka próż­nia” Ale­xan­dry Dun­can pozna­my dal­sze losy Avy, któ­ra mia­ła odwa­gę prze­ciw­sta­wić się świa­tu opar­te­mu na reli­gii i wła­dzy męż­czyzn. Kon­ty­nu­acja „Oca­lo­nej” to fan­ta­sty­ka, któ­ra uczy mło­de kobie­ty wal­ki o god­ność w praw­dzi­wym świecie.

Autor­kę listo­pa­do­wej nowo­ści zna­ją wszyst­kie nasto­lat­ki na całym świe­cie. Ann Bra­sha­res,  twór­czy­ni best­sel­le­ro­wej serii „Sto­wa­rzy­sze­nie Wędru­ją­cych Dżin­sów” powra­ca z nową powie­ścią „The who­le thing toge­ther”. Tym razem Bra­sha­res mie­rzy się z tema­tem roz­bi­tej rodzi­ny i rodzeń­stwa, któ­re nigdy się nie spotkało.

źró­dło: infor­ma­cja prasowa

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy