Aktualności

Startuje akcja Pociąg do czytania

Na pię­ciu pol­skich dwor­cach poja­wią się stre­fy relak­su z książ­ką. Już 4 sierp­nia w War­sza­wie odbę­dzie się spa­cer „Pra­ga w podróży”.

Pociąg do czy­ta­nia” to akcja orga­ni­zo­wa­na przez Naro­do­we Cen­trum Kul­tu­ry oraz Pol­skie Kole­je Pań­stwo­we S.A. w ramach Naro­do­we­go Pro­gra­mu Roz­wo­ju Czy­tel­nic­twa 2.0.

4 sierp­nia w godzi­nach 9:00–18:00 na dwor­cu War­sza­wa Wschod­nia dostęp­ne będą mobil­na biblio­tecz­ka, stre­fa relak­su z książ­ką oraz czy­tel­ni­cze ani­ma­cje. W kolej­ne piąt­ki, aż do 1 wrze­śnia, akcja będzie odwie­dzać kolej­ne mia­sta. W każ­dym z nich poja­wią się atrak­cje zwią­za­ne z danym rejo­nem; w War­sza­wie Biblio­te­ka Publicz­na im. Księ­dza Jana Twar­dow­skie­go zapra­sza do udzia­łu w spa­ce­rze „Pra­ga w podró­ży” po dziel­ni­cy Pra­ga-Pół­noc. W pro­gra­mie m.in. cie­ka­wost­ki zwią­za­ne z wyko­rzy­sta­niem prze­strze­ni dwor­ca w kul­to­wych fil­mach takich jak „Nie lubię ponie­dział­ku”, „Co mi zro­bisz jak mnie zła­piesz” czy „Czter­dzie­sto­la­tek”.

– Celem akcji „Pociąg do czy­ta­nia” jest przy­po­mnie­nie o zale­tach czy­ta­nia jako przy­jem­ne­go i war­to­ścio­we­go spo­so­bu spę­dza­nia cza­su oraz uświa­do­mie­nie, że podróż i lek­tu­ra ksią­żek to dosko­na­łe połą­cze­nie. Obie aktyw­no­ści posze­rza­ją naszą wie­dzę o świe­cie, prze­no­szą nas w nowe, czę­sto nie­zna­ne rejo­ny i realia, wzbo­ga­ca­ją nasze doświad­cze­nia i prze­ży­cia, pozwa­la­ją spoj­rzeć na świat z innej per­spek­ty­wy – czy­ta­my na stro­nie pro­gra­mu. 

4 sierp­nia akcja „Pociąg do czy­ta­nia” odwie­dzi War­sza­wę, 11 sierp­nia – Kato­wi­ce, 18 sierp­nia – Gdy­nię, 25 sierp­nia – Kra­ków, a 1 wrze­śnia – Wro­cław. O dodat­ko­we atrak­cje zadba­ją lokal­ne pla­ców­ki kul­tu­ral­ne, czy­li Miej­ska Biblio­te­ka Publicz­na w Kato­wi­cach, Miej­ska Biblio­te­ka Publicz­na w Gdy­ni, Biblio­te­ka Woje­wódz­ka w Kra­ko­wie oraz Miej­ska Biblio­te­ka Publicz­na im. T. Róże­wi­cza we Wro­cła­wiu – Filia nr 12.

Idea stref czy­tel­ni­czych w prze­strze­ni publicz­nej dosko­na­le wpi­su­je się w zało­że­nia kam­pa­nii spo­łecz­no-infor­ma­cyj­nej, pro­wa­dzo­nej przez NCK w ramach Naro­do­we­go Pro­gra­mu Roz­wo­ju Czy­tel­nic­twa 2.0. To jeden z naj­więk­szych pro­gra­mów wie­lo­let­nich MKiDN, reali­zo­wa­nych przez czte­rech ope­ra­to­rów insty­tu­cjo­nal­nych, przy oso­bi­stym wspar­ciu prof. Pio­tra Gliń­skie­go, Mini­stra Kul­tu­ry, któ­ry nadał mu prio­ry­te­to­we zna­cze­nie. Dzię­ki zaan­ga­żo­wa­niu nasze­go part­ne­ra, Pol­skich Kolei Pań­stwo­wych, książ­ki i biblio­te­ki wycho­dzą na spo­tka­nie z czy­tel­ni­ka­mi i poja­wią się w miej­scach nie­oczy­wi­stych dla lite­ra­tu­ry, takich jak dwor­ce kole­jo­we. W ten spo­sób może­my pro­mo­wać czy­tel­nic­two rów­nież wśród tych osób, któ­re nie czy­ta­ją na co dzień. Każ­dy z nas zasłu­gu­je na sta­ły kon­takt z lite­ra­tu­rą, ponie­waż książ­ki sta­no­wią wspa­nia­łe źró­dło inspi­ra­cji i kre­atyw­no­ści, a czy­ta­nie to naj­lep­sza dro­ga roz­wo­ju oso­bi­ste­go, zawo­do­we­go i spo­łecz­ne­go. Czy­ta­nie ma tyl­ko dobre stro­ny – opo­wia­da prof. Rafał Wiśniew­ski, Dyrek­tor Naro­do­we­go Cen­trum Kultury.

Jeste­śmy spół­ką spo­łecz­nie odpo­wie­dzial­ną, w związ­ku z czym chęt­nie anga­żu­je­my się – poprzez udo­stęp­nie­nie powierzch­ni na dwor­cach czy nośni­ków rekla­mo­wych – w przed­się­wzię­cia o zna­cze­niu edu­ka­cyj­nym, kul­tu­ral­nym i spo­łecz­nym. Współ­pra­cu­je­my tak­że z wie­lo­ma pod­mio­ta­mi przy orga­ni­za­cji wyda­rzeń o cha­rak­te­rze patrio­tycz­nym i toż­sa­mo­ścio­wym. Sami rów­nież ini­cju­je­my tego rodza­ju dzia­ła­nia, a jed­nym z nich jest pro­gram nada­wa­nia imion wybra­nym dwor­com kole­jo­wym. Współ­pra­cę z NCK przy pro­gra­mie ukie­run­ko­wa­nym na upo­wszech­nie­nie czy­tel­nic­twa w Pol­sce trak­tu­je­my jako wyróż­nie­nie. Lek­tu­ra książ­ki i podróż kole­ją to spraw­dzo­ne oraz dosko­na­łe połą­cze­nie. Jestem pewien, że dzię­ki wspól­nej akcji NCK i PKP S.A. prze­ko­na się o tym jesz­cze wię­cej pasa­że­rów – doda­je dr Rafał Zgo­rzel­ski, czło­nek zarzą­du Pol­skich Kolei Pań­stwo­wych S.A.

Anna Tess Gołę­biow­ska
Źró­dło: Naro­do­wy Pro­gram Roz­wo­ju Czy­tel­nic­twa 2.0.

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy