Aktualności

Niższy VAT na e‑booki – projekt Parlamentu Europejskiego

Oby­wa­te­le Unii Euro­pej­skiej być może wkrót­ce będą mogli cie­szyć się tań­szy­mi e‑bookami – wszyst­ko to dzię­ki pro­po­zy­cji Komi­sji Euro­pej­skiej, któ­ra zapro­po­no­wa­ła pro­jekt obni­że­nia podat­ku VAT na książ­ki w wer­sji elek­tro­nicz­nej. Pro­po­zy­cję zatwier­dzo­no 48 gło­sa­mi (prze­ciw była 1 oso­ba, 2 nie­obec­ne) Komi­sji Mone­tar­nej i Gospodarczej.

Nasz spo­sób na czy­ta­nie zmie­nił się dia­me­tral­nie przez ostat­nich kil­ka lat. W tym momen­cie nie ma sen­su narzu­cać podwój­nych stan­dar­dów i opo­dat­ko­wy­wać gaze­tę onli­ne wyżej niż tę, któ­rą moż­na fizycz­nie kupić. Nowa dyrek­ty­wa pozwo­li pań­stwom człon­kow­skim na wyrów­na­nie szans mate­ria­łów cyfro­wych z dru­ko­wa­nym stan­dar­dem” – powie­dział Tom Van­den­ken­de­la­ere (Euro­pej­ska Par­tia Ludowa).

W chwi­li obec­nej e‑booki są opo­dat­ko­wa­ne na mini­mum 15% (w zależ­no­ści od kra­ju – w Pol­sce jest to 23%), pod­czas gdy książ­ki dru­ko­wa­ne mają 5% VAT lub niż­szy (w zależ­no­ści od kraju).
Muzy­ka i fil­my, a tak­że publi­ka­cje zawie­ra­ją­ce muzy­kę i wideo wciąż będą opo­dat­ko­wa­ne stan­dar­do­wą staw­ką VAT.
Pro­po­zy­cja będzie pod­da­na gło­so­wa­niu przez Par­la­ment Euro­pej­ski 31 maja lub 1 czerwca.

źró­dło: www.europarl.europa.eu

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy