Sprawdzasz tag

wydawcy

Aktualności

Niestatystyczny przegląd promocji na książki wprost od wydawców (ciąg dalszy)

Bada­nie Biblio­te­ki Naro­do­wej poka­za­ło, że poziom czy­tel­nic­twa w Pol­sce deli­kat­nie wzrósł wzglę­dem ostat­nich lat. Cie­ka­we, jak będą pre­zen­to­wać się wyni­ki tego­rocz­nej ankie­ty. Z jed­nej stro­ny pan­de­mia koro­na­wi­ru­sa zro­bi­ła oczy­wi­ście wie­le złe­go, nisz­cząc ludz­kie życia, mie­sza­jąc w gospo­dar­ce, wpły­wa­jąc nega­tyw­nie na finan­se, z dru­giej stro­ny spo­łe­czeń­stwo ska­za­ne na sie­dze­nie w domach pozba­wio­ne dostę­pu do zwy­cza­jo­wych roz­ry­wek może chęt­niej się­gać po książ­ki. A wydaw­cy nie zaprze­sta­ją sta­rań, żeby tra­fić ze swo­imi tytu­ła­mi do jak naj­więk­sze­go gro­na czy­tel­ni­ków. Czy­taj dalej

-->
Aktualności

Niestatystyczny przegląd promocji na książki wprost od wydawców!

Sytu­acja na ryn­ku książ­ki jest bar­dzo nie­pew­na. Księ­gar­nie sta­cjo­nar­ne nie funk­cjo­nu­ją, sprze­daż prze­nio­sła się do inter­ne­tu, wydaw­cy prze­su­wa­ją pre­mie­ry, co też jest natu­ral­ne, bo cięż­ko inwe­sto­wać pie­nią­dze, kie­dy zwrot obar­czo­ny jest tak wiel­kim ryzy­kiem. Pisa­li­śmy wcze­śniej o akcji wspie­ra­ją­cej lokal­ne księ­gar­nie, w ramach któ­rej zachę­ca­ni jeste­śmy do zama­wia­nia u nich ksią­żek przez tele­fon lub pocz­tę elek­tro­nicz­ną. Może­my jed­nak rów­nież samym wydaw­com zapew­nić wspar­cie tro­chę bar­dziej bez­po­śred­nie. Wystar­czy od cza­su do cza­su zaopa­trzyć się w książ­ki w wydaw­ni­czych księ­gar­niach inter­ne­to­wych. Czy­taj dalej

-->