Aktualności

Niestatystyczny przegląd promocji na książki wprost od wydawców (ciąg dalszy)

Bada­nie Biblio­te­ki Naro­do­wej poka­za­ło, że poziom czy­tel­nic­twa w Pol­sce deli­kat­nie wzrósł wzglę­dem ostat­nich lat. Cie­ka­we, jak będą pre­zen­to­wać się wyni­ki tego­rocz­nej ankie­ty. Z jed­nej stro­ny pan­de­mia koro­na­wi­ru­sa zro­bi­ła oczy­wi­ście wie­le złe­go, nisz­cząc ludz­kie życia, mie­sza­jąc w gospo­dar­ce, wpły­wa­jąc nega­tyw­nie na finan­se, z dru­giej stro­ny spo­łe­czeń­stwo ska­za­ne na sie­dze­nie w domach pozba­wio­ne dostę­pu do zwy­cza­jo­wych roz­ry­wek może chęt­niej się­gać po książ­ki. A wydaw­cy nie zaprze­sta­ją sta­rań, żeby tra­fić ze swo­imi tytu­ła­mi do jak naj­więk­sze­go gro­na czytelników.

Stąd też nie­usta­ją­ce pro­mo­cje w księ­gar­niach inter­ne­to­wych pro­wa­dzo­nych przez samych wydaw­ców. Pie­nią­dze z takiej sprze­da­ży tra­fia­ją pro­sto do nich i to w naj­szyb­szy moż­li­wy spo­sób, umoż­li­wia­jąc dal­sze funk­cjo­no­wa­nie. Jeśli więc chcie­li­by­ście wes­przeć ulu­bio­ną ofi­cy­nę, może­cie następ­ną książ­kę kupić bez­po­śred­nio od niej. Poni­żej pre­zen­tu­je­my kil­ka aktu­al­nie trwa­ją­cych pro­mo­cji w inter­ne­to­wych księ­gar­niach wydawców.

 

W pro­mo­cyj­nych cenach może­cie rów­nież nabyć książ­ki elek­tro­nicz­ne od PWN. Wydaw­nic­two w swo­jej księ­gar­ni inter­ne­to­wej ofe­ru­je rabat w wyso­ko­ści 30% na e‑booki. Kli­ka­cie tutaj: https://ksiegarnia.pwn.pl/ebooki_pwn


Mar­ty­na Bun­da #wtry­bie­czy­ta­nia pole­ca Ścież­ki pół­no­cy oraz Pierw­szą oso­bę Richar­da Fla­na­ga­na, a wydaw­nic­two Lite­rac­kie daje od sie­bie aż 50% raba­tu na wszyst­kie­go jego powie­ści.. Pro­mo­cja koń­czy się 1 maja o 9:24 rano, nie przegapcie.

https://www.wydawnictwoliterackie.pl/status/Z/Promocje#wtrybieczytania‑6–50-taniej


Wydaw­nic­two SQN przy­go­to­wa­ło dla Was pakie­ty w super cenach! https://sqnstore.pl/25-pakiety-ksiazki-wydawnictwa-sqn


Wydaw­nic­two Czar­ne ofe­ru­je czy­tel­ni­kom 40% raba­tu na wybra­ne e‑booki. Aktu­al­nie trwa pro­mo­cja na sie­dem tytu­łów, któ­rych auto­rzy zabio­rą nas w bli­skie ich ser­cu oko­li­ce w Pol­sce: Wędrow­ny zakład foto­gra­ficz­ny Agniesz­ki Pającz­kow­skiej, Orzesz­ko­wo 14 Anny Roma­niuk, Dukla Andrze­ja Sta­siu­ka, Haj­stry Ada­ma Robiń­skie­go, Zapi­ski na bile­tach Micha­ła Olszew­skie­go, Mie­dzian­ka Fili­pa Sprin­ge­ra i Pozwól rze­ce pły­nąć Micha­ła Ciche­go. Książ­ki w obni­żo­nych cenach dostęp­ne są do godzi­ny 23:59 28 kwiet­nia. Póź­niej naj­praw­do­po­dob­niej wsko­czy nowy zestaw. War­to śle­dzić stro­nę wydawcy.

https://czarne.com.pl/promocje/2020–04-25-czarne-e-booki-bez-recepty-czesc-jedenasta-mikrowyprawy
https://czarne.com.pl/promocje/


Wydaw­nic­two Czwar­ta stro­na pro­po­nu­je na majów­kę kry­mi­na­ły Han­ny Greń w pakie­cie taniej!  https://wydajenamsie.pl/autor/hanna-gren/


Wydaw­nic­two Ago­ra kon­ty­nu­uję akcję pakie­to­wą “3 za 33”, czy­li jed­na książ­ka lub ebo­ok kosz­tu­je tyl­ko 11 zł!

3 pakie­ty tema­tycz­ne, skła­da­ją­ce się z 3 książek/ebooków przy­go­to­wa­li redak­to­rzy wydaw­nic­twa. W tym tygo­dniu w pakie­tach m. in. best­sel­le­ro­wy kry­mi­nał Macie­ja Siem­bie­dy “Wotum”, gło­śny, wstrzą­sa­ją­cy repor­taż Paw­ła Pio­tra Resz­ki “Płucz­ki”, czy nie­sa­mo­wi­ta opo­wieść o neu­ro­loż­ce, któ­ra zwa­rio­wa­ła, lecz uda­ło jej się poko­nać i cho­ro­bę psy­chicz­ną i raka mózgu.

Książ­ki znaj­dzie­cie tutaj -> https://kulturalnysklep.pl/promo/pakiety-3-po-33

Ebo­oki pro­mo­cyj­nej tutaj -> http://www.publio.pl/pakiety-agora-2020.html


Majów­ka z książ­ka wydaw­nic­twa Znak trwa! Codzien­nie nowe książ­ki w super ofer­tach. Szu­kaj­cie tutaj -> https://www.znak.com.pl/ddmajowka


Wydaw­nic­two Gale­ria Książ­ki ofe­ru­je dwa pakie­ty ksią­żek fan­ta­stycz­nych. Pierw­szy to pakiet Pakiet Śpią­cy ryce­rze + Mysia Wie­ża w pro­mo­cyj­nej cenie 45,90 zł (suma cen okład­ko­wych to 76,80 zł). Zaj­rzyj­cie tutaj: https://galeriaksiazki.pl/pl/p/Pakiet-Spiacy-rycerze-Mysia-Wieza/371

Dru­gi pakiet to Straż­nik Ognia + Posła­niec Burzy w cenie 45,90 zł (suma cen okład­ko­wych to 79,80 zł). Zaj­rzyj­cie tutaj -> https://galeriaksiazki.pl/pl/p/Pakiet-Straznik-Ognia-Poslaniec-Burzy/370


Gru­pa wydaw­ni­cza Fok­sal ofe­ru­je pakie­ty ksią­żek dla dzie­ci w każ­dym wie­ku. Do czy­ta­nia wspól­ne­go lub samo­dziel­nie. W bar­dzo pro­mo­cyj­nych cenach 🙂 Wię­cej tutaj – > https://www.gwfoksal.pl/wiecej-za-mniej.html


Z oka­zji wyda­nia naj­now­szej powie­ści Sal­ma­na Rush­die­go “Quichot­te” pozo­sta­łe książ­ki auto­ra z raba­tem do 40% na stro­nie wydaw­nic­twa REBIS. Pro­mo­cja trwa od 28 kwiet­nia do 11 maja i doty­czy wszyst­kich dostęp­nych form wyda­nia – ksią­żek tra­dy­cyj­nych, ebo­oków i audio­bo­oków. Zaj­rzyj­cie tutaj -> https://www.rebis.com.pl/pl/ksiazki/promocja-salman-rushdie-28–04-11–05,p59002/


Molom.pl – jedy­ny w swo­im rodza­ju sklep gdzie zaku­pi­cie zakład­ki papie­ro­we, magne­tycz­ne, koszul­ki, tor­by oraz naj­waż­niej­sze skar­pet­ki czy­tel­ni­cze!  Ma dla Was pro­mo­cję na swo­je towa­ry. Kup 3 zakład­ki magne­tycz­ne zapłać mniej, kup książ­ki ponad 30% taniej, kup skar­pet­ki czy­tel­ni­cze w pakie­cie taniej. Zaj­rzyj­cie tutaj -> https://molom.pl/kategoria-produktu/nie-lam-sie/

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy