Aktualności Zapowiedzi

Remigiusz Mróz z kolejną książką o Joannie Chyłce

Remi­giusz Mróz zno­wu to zro­bił. Mie­siąc minął od wyda­nia jego ostat­niej książ­ki, a już zapo­wie­dzia­na zosta­ła pre­mie­ra kolej­nej. Tym razem pisarz powra­ca do jed­nej z dwóch swo­ich sztan­da­ro­wych serii. We wrze­śniu chęt­ni będą mogli prze­czy­tać o następ­nej spra­wie pro­wa­dzo­nej przez mece­nas Joan­nę Chyłkę.

Kon­tra­typ będzie już ósmą książ­ką z tego cyklu. Poprzed­nia, Testa­ment, uka­za­ła się w mar­cu tego roku. Na kon­ty­nu­ację fani nie muszą więc dłu­go cze­kać. Ta uka­że się 19 września.

Joan­na Chył­ka to kobie­ta, w któ­rej nie chcie­li­by­ście mieć wro­ga. Nie prze­bie­ra w środ­kach, zawsze za wszel­ką cenę dąży do zwy­cię­stwa. Nie ist­nie­ją dla niej spra­wy, któ­rych nie dało­by się wygrać. W Kon­tra­ty­pie będzie bro­nić kobie­ty, któ­ra w tra­gicz­nych oko­licz­no­ściach, pod­czas zdo­by­wa­nia Anna­pur­ny, dopro­wa­dzi­ła rze­ko­mo do śmier­ci swo­ich towarzyszy.

W dro­dze na Anna­pur­nę, jeden z naj­groź­niej­szych szczy­tów na świe­cie, ginie tro­je pol­skich wspi­na­czy. Eki­py ratun­ko­we odnaj­du­ją jedy­nie przy­sy­pa­ne śnie­giem, poskrę­ca­ne liny, ale nie tra­fia­ją na żaden inny ślad po grupie.

Kil­ka tygo­dni póź­niej jedy­na człon­ki­ni wypra­wy poja­wia się na gra­ni­cy nepal­sko-tybe­tań­skiej, po czym zosta­je zatrzy­ma­na. Pol­scy śled­czy prze­wo­żą ją do kra­ju, gdzie ma odpo­wia­dać za zabój­stwo – oka­zu­je się bowiem, że aby prze­żyć w górach, dopro­wa­dzi­ła do śmier­ci swo­ich towarzyszy.

Co wyda­rzy­ło się w dro­dze na Anna­pur­nę? I skąd śled­czy mają dowo­dy obcią­ża­ją­ce wspi­nacz­kę? Oprócz zna­le­zie­nia odpo­wie­dzi na te pyta­nia, Joan­na Chył­ka musi zmie­rzyć się z wła­sny­mi pro­ble­ma­mi i groź­ba­mi od czło­wie­ka twier­dzą­ce­go, że to on nie­gdyś zaata­ko­wał ją kwasem…


(źró­dło opi­su: http://remigiuszmroz.pl)

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy