Ekranizacje

Zobaczcie zwiastun drugiego sezonu Trzynastu powodów

Powieść young adult Jaya Ashe­ra Trzy­na­ście powo­dów zosta­ła wyda­na w 2007 roku. Spo­tka­ła się z entu­zja­stycz­nym przy­ję­ciem, a jej wer­sja w mięk­kiej okład­ce czte­ry lata póź­niej tra­fi­ła na pierw­sze miej­sce listy best­sel­le­rów „New York Time­sa”. Jed­nak praw­dzi­wy suk­ces odnio­sła i tym samym dosta­ła dru­gie życie w 2017 roku, kie­dy na plat­for­mę Net­flix tra­fił serial na niej bazujący.

Książ­ka (i serial) sku­pia się na pro­ble­mie prze­śla­do­wa­nia w szko­łach, krzyw­dzie wyrzą­dza­nej jed­nym uczniom przez innych, na tak zwa­nym bul­ly­in­gu – znę­ca­niu się, zastra­sza­niu, terroryzowaniu.

Lice­alist­ka popeł­nia samo­bój­stwo. Jest to ogrom­na tra­ge­dia zarów­no dla rodzi­ców, jak i przy­ja­ciół. Ale praw­dzi­wy dra­mat roz­po­czy­na się, kie­dy oka­zu­je się, że nasto­lat­ka nagra­ła na sta­rych kase­tach magne­to­fo­no­wych histo­rię prze­śla­do­wań, jakich dozna­ła w szko­le – tytu­ło­we trzy­na­ście powo­dów, dla któ­rych tar­gnę­ła się na swo­je życie.

Poza pochleb­ny­mi opi­nia­mi, że książ­ka zwra­ca uwa­gę na waż­ny pro­blem, poja­wi­ła się fala kry­ty­ki – powieść mia­ła­by nie­ja­ko zachę­cać mło­dzież do roz­wią­zy­wa­nia pro­ble­mów poprzez samo­bój­stwo. Według badań licz­ba zada­wa­nych wyszu­ki­war­kom inter­ne­to­wym pytań o spo­so­by na zakoń­cze­nie swo­je­go życia zwięk­szy­ła się o 19% w tydzień po pre­mie­rze seria­lu. W nie­któ­rych biblio­te­kach szkol­nych wyłą­czo­no książ­kę z obie­gu. Ta jed­nak wkrót­ce wró­ci­ła, kie­dy usta­lo­no, że to raczej serial odpo­wie­dzial­ny jest za taką a nie inną reak­cję mło­dych ludzi.

Pro­duk­cja Net­flik­sa odbie­ga bowiem nie­co od książ­ki. Zmie­ni­ły się nie­któ­re imio­na, posta­ci, wyda­rze­nia. Przede wszyst­kim jed­nak oka­za­ła się być bar­dziej dosad­na, mrocz­niej­sza i moc­niej­sza w for­mie i prze­ka­zie. Być może wła­śnie to spra­wi­ło, że serial zaraz po pre­mie­rze stał się dru­gą naj­chęt­niej oglą­da­ną pro­duk­cją na Netlik­sie. Suk­ces był tak duży, że w maju 2017 został zamó­wio­ny dru­gi sezon. Ten będzie kon­ty­nu­ował wąt­ki z poprzed­nie­go, bo jak się oka­zu­je dra­mat nie dobiegł wca­le końca.

Pre­mie­ra 18 maja. Teraz może­cie zoba­czyć zwiastun:

Przy­go­to­wał Oskar Grzelak

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy