Ekranizacje

Już jest pierwszy trailer Zbrodni Grindewalda

Fani świa­ta Har­ry­’e­go Pot­te­ra nie mogą narze­kać na to, że nic się nie dzie­je. O ile fak­tycz­nie póki co nowej książ­ki z tego uni­wer­sum od J.K. Row­ling nie dosta­nie­my, to prze­cież nie­daw­no mogli­śmy oglą­dać fanow­ski film odsła­nia­ją­cy pierw­sze kro­ki Toma Marvo­lo Rid­dle­’a jako Lor­da Vol­de­mor­ta, w mar­cu uka­że się gra na urzą­dze­nia mobil­ne, dzię­ki któ­rej odkry­je­my tajem­ni­ce Hogwar­tu, a w listo­pa­dzie zoba­czy­my w kinach dru­gą część epic­kich Fan­ta­stycz­nych zwie­rząt. Wła­śnie upu­blicz­nio­no tra­iler tego widowiska.

W 2016 roku mie­li­śmy oka­zję poznać pery­pe­tie rów­nie sym­pa­tycz­ne­go, co dziw­ne­go New­ta Ska­man­de­ra, zna­ne­go fanom serii o Pot­te­rze jako auto­ra książ­ki Fan­ta­stycz­ne zwie­rzę­ta i jak je zna­leźć. Film o takim samym tytu­le opo­wia­dał wyda­rze­nia roz­gry­wa­ją­ce się na sie­dem­dzie­siąt lat przed przed uro­dze­niem się naj­słyn­niej­sze­go cza­ro­dzie­ja. Widzo­wie dzię­ki wido­wi­sku mogli zoba­czyć, jak wyglą­da spo­łe­czeń­stwo magów w innym niż bry­tyj­skie oto­cze­niu. Fabu­ła fil­mu roze­gra­ła się bowiem w Nowym Jor­ku. Sce­na­riusz pisa­ła sama J.K. Row­ling.

Pod koniec fil­mu został wpro­wa­dzo­ny czar­ny cha­rak­ter, któ­ry swo­ją mrocz­no­ścią dorów­nu­je, a może nawet prze­wyż­sza Czar­ne­go Pana. Mowa o Gel­ler­cie Grin­de­wal­dzie, któ­re­go postać była wspo­mnia­na na kar­tach powie­ści bry­tyj­skiej pisar­ki jako jed­ne­go z naj­więk­szych opo­nen­tów Albu­sa Dum­ble­do­re­’a. Dru­ga część Fan­ta­stycz­nych zwie­rząt sku­pi się wła­śnie na nie­cnych kno­wa­niach czar­no­księż­ni­ka. Na dro­dze do ich urze­czy­wist­nie­nia sta­nie oczy­wi­ście Newt Ska­man­der z gru­pą sojusz­ni­ków zna­nych z pierw­sze­go fil­mu. Nie­ma­łą rolę ode­gra tu rów­nież Albus Dum­ble­do­re. Zobacz­cie, jak pre­zen­tu­je się tra­iler Zbrod­ni Grin­de­wal­da.

Fan­ta­stycz­ne zwie­rzę­ta. Zbrod­nie Grin­de­wal­da ponow­nie reży­se­ru­je David Yates, za sce­na­riusz odpo­wia­da J.K. Row­ling, a na ekra­nach zoba­czy­my takie gwiaz­dy, jak: Eddie Red­may­ne, Kathe­ri­ne Water­ston, Dan Fogler, Ali­son Sudol, Ezra Mil­ler. John­ny Depp, Jude Law, Zoë Kra­vitz, Cal­lum Tur­ner, Clau­dia Kim. Film tra­fi do kin 16 listopada.

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy