Ekranizacje

Pierwsze spojrzenie na Elle Fanning jako Mary Shelley!

Poja­wi­ła się pierw­sza gra­fi­ka przed­sta­wia­ją­ca Elle Fan­ning wcie­la­ją­cą się w tytu­ło­wą rolę Mary Shel­ley – bar­dzo zna­nej bry­tyj­skiej pisar­ki i poet­ki XIX w., a tak­że autor­ki „Fran­ken­ste­ina”. War­tym zauwa­że­nia jest fakt, że film będzie nowym fil­mem w reży­se­rii Haify al-Man­so­ur, pierw­szej kobie­ty-reży­ser z Ara­bii Saudyjskiej.


Poni­żej może­cie zoba­czyć wspo­mnia­ne zdję­cie, a na nim mło­dą Mary Shel­ley dzier­żą­cą w dło­niach zeszyt i ołó­wek, sie­dzą­cą przy gro­bie mat­ki – Mary Wol­l­sto­ne­craft, i poszu­ku­ją­cą inspi­ra­cji, spo­glą­da­jąc na niebo.

Ponie­waż w „Mary Shel­ley” potrze­ba było akto­rów z bry­tyj­skim akcen­tem, w obsa­dzie zna­leź­li się m.in. wete­ra­ni “Gry o Tron” – Ste­phen Dil­la­ne jako ojciec Mary i zna­ny filo­zof Wil­liam Godwin oraz Maisie Wil­liams jako Isa­bel Baxter, przy­ja­ciół­ka głów­nej boha­ter­ki zmu­szo­na do porzu­ce­nia jej. Poza nimi wśród akto­rów zna­leź­li się tak­że Douglas Booth jako Per­cy Shel­ley (angiel­ski poeta, któ­re­go poślu­bi­ła Mary), Bel Powley jako Cla­ire Cla­ir­mont (przy­rod­nia sio­stra Mary), Joan­ne Frog­gatt jako Mary Jane Cla­ir­mont (maco­cha), i Tom Stur­rid­ge jako lord Byron (roman­tycz­ny poeta i polityk).

Wszel­kie donie­sie­nia wska­zu­ją, że film sku­pi się na wcze­snych latach życia boha­ter­ki i jej związ­ku z Per­cym Shel­ley­em. Idąc tym tro­pem, fabu­ła może być intry­gu­ją­ca – ten okres w życiu pisar­ki został nazna­czo­ny przez nie­chcia­ną cią­żę, ubó­stwo, tra­ge­dię, samo­bój­stwo i kil­ka nie­spo­dzie­wa­nych śmier­ci. Shel­ley, inno­wa­tor­ka w swo­im gatun­ku i femi­nist­ka, nigdy dotąd nie zosta­ła posta­wio­na w tak wyraź­nym świe­tle, ani nie zwró­co­no więk­szej uwa­gi na jej życie poza two­rze­niem „Fran­ken­ste­ina”.

Pod­czas nad­cho­dzą­ce­go Ber­li­na­le odbę­dzie się pokaz przed­pre­mie­ro­wy, a przy tej oka­zji praw­do­po­dob­nie zosta­ną ujaw­nio­ne szcze­gó­ły doty­czą­ce daty pre­mie­ry produkcji.

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy