Ekranizacje

Hbo zaprezentowało pierwszy zwiastun serialowej adaptacji Ślepnąc od świateł Jakuba Żulczyka

HBO potra­fi robić seria­le, i to wca­le nie tyl­ko te zagra­nicz­ne, bo i pol­skie pro­duk­cje wycho­dzą sta­cji na pozio­mie świa­to­wym, ot na przy­kład wystar­czy obej­rzeć Wata­hę. Jakub Żul­czyk z kolei potra­fi pisać przej­mu­ją­ce histo­rie, czym dał dowód w kil­ku powie­ściach, ale rów­nież spraw­dził się już jako sce­na­rzy­sta – ma na kon­cie bar­dzo uda­ne­go Bel­fra dla Canal+. Od pew­ne­go cza­su HBO pra­cu­je nad adap­ta­cją best­sel­le­ro­wej powie­ści Żul­czy­ka Ślep­nąc od świa­teł. Dłu­go nic nie było wia­do­me. Wczo­raj ciszę prze­rwał zwia­stun produkcji.

Książ­ka opo­wia­da o losach war­szaw­skie­go dile­ra, czło­wie­ka, któ­ry w oczach jego klien­tów jest rów­nie nie­zbęd­ny co stra­żak czy lekarz. Z jego usług korzy­sta wła­ści­wie każ­dy, kogo na to stać: zamoż­ni przed­sta­wi­cie­le eli­ty finan­so­wej i kul­tu­ral­nej. Wszyst­kich ich łączą wiel­kie pie­nią­dze oraz upodo­ba­nie do koka­iny i wyzwo­lo­nej zaba­wy. Nikt nie wie, kim jest ich diler, ale on zna ich wszyst­kich bar­dzo dobrze. Jest naj­lep­szy. Jakub Żul­czyk pozba­wia nas złu­dzeń i poka­zu­je rze­czy­wi­stość noc­ne­go życia w całej jego suro­wej okazałości.

Taki też ma być serial w reży­se­rii Krzysz­to­fa Sko­niecz­ne­go. Ten w 2014 roku debiu­to­wał w tej roli przy gło­śnym Hard­kor Disko. Osiem odcin­ków Ślep­nąc od świa­teł poka­że sie­dem dni z życia koka­ino­we­go dile­ra, któ­ry wręcz mania­kal­nie musi pano­wać nad sytu­acją. Kie­dy w jego życie zaczy­na wkra­dać się cha­os, a kon­tro­la wymy­ka mu się z pal­ców, wpa­da w praw­dzi­we kło­po­ty, któ­rych następ­stwem będą decy­zje, jakich wolał­by nigdy nie musieć podejmować.

 

Ślep­nąc od świa­teł to thril­ler neo-noir podzie­lo­ny na roz­dzia­ły sta­no­wią­ce inte­gral­ną całość. To pró­ba poka­za­nia świa­ta, w któ­rym wszel­kie zasa­dy zosta­ły odrzu­co­ne, wartości prze­pa­dły i wszyst­ko dry­fu­je w pust­kę. To histo­ria o tym, że można pró­bo­wać ucie­kać, jed­nak naj­trud­niej jest uciec od sie­bie, a każ­da pod­ję­ta pró­ba pro­wa­dzi do kon­fron­ta­cji z naszą prze­szło­ścią. To opo­wieść o złu­dze­niu ist­nie­nia napraw­dę i posia­da­nia peł­nej kon­tro­li nad swo­im życiem, powie­dział o pro­jek­cie Krzysz­tof Skonieczny.

Fanów Jaku­ba Żul­czy­ka na pew­no uspo­koi infor­ma­cja, że nad sce­na­riu­szem seria­lu z pomo­cą Sko­niecz­ne­go pra­co­wał autor powie­ści Ślep­nąc od świa­teł. Za pro­duk­cję odpo­wia­da nato­miast Iza­be­la Łopuch, któ­ra spra­wo­wa­ła pie­czę nad Wata­hą. Na małych ekra­nach zoba­czy­my Mar­tę Mali­kow­ską, Rober­ta Więc­kie­wi­cza, Jana Fry­cza, Ceza­re­go Pazu­rę czy Janu­sza Cha­bio­ra. W rolę głów­ną wcie­li się debiu­tu­ją­cy Kamil Nożyński.

Pre­mie­ra ośmio­od­cin­ko­we­go seria­lu zapla­no­wa­na jest na jesień tego roku.

źró­dło: infor­ma­cja prasowa

Przy­go­to­wał Oskar Grzelak

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy