Ekranizacje

Zwiastun ekranizacji Milczenia Shūsaku Endō

Powieść “Mil­cze­nie” autor­stwa Shūsa­ku Endō opo­wia­da o Japo­nii w XVII wie­ku, dzia­łal­no­ści jezu­itów na tam­tym tere­nie oraz prze­śla­do­wa­niu chrze­ści­jan. Boha­te­ra­mi są dwaj misjo­na­rze, któ­rzy poszu­ku­ją swo­je­go zagi­nio­ne­go men­to­ra. Cały czas mają jed­nak świa­do­mość, że ich wyzna­nie jest kara­ne śmier­cią. Histo­ria powsta­ła w 1966 roku.

Jej ekra­ni­za­cji pod­jął się Mar­tin Scor­se­se, twór­ca m.in. “Wil­ka z Wall Stre­et”. Powieść Shūsa­ku Endō zafa­scy­no­wa­ła go od momen­tu pierw­sze­go zetknię­cia się z nią w 1988 roku. Przy­go­to­wa­nie pro­jek­tu zaję­ło mu trzy dekady.

Budżet fil­mu wyniósł 51 milio­nów dola­rów, za kame­rą sta­nął Rodri­go Prie­to, a w rolach głów­nych zoba­czy­my Andrew Gar­fiel­da, Ada­ma Dri­ve­ra i Lia­ma Neesona.

Tak pre­zen­tu­je się fabu­ła książki:

Mło­dy, por­tu­gal­ski jezu­ita, Seba­sti­ão Rodri­gu­es, (odnie­sie­nie do histo­rycz­nej posta­ci Sycy­lij­czy­ka o. Giu­sep­pe Chia­ra) zosta­je wysła­ny przez prze­ło­żo­nych do Japo­nii, aby wspo­móc lokal­nych kato­li­ków i spraw­dzić, czy o. Cri­stó­vão Fer­re­ira został apo­sta­tą. Fer­re­ira − postać auten­tycz­na − był zakon­ni­kiem, któ­ry po wyrze­cze­niu się chrze­ści­jań­stwa z powo­du tor­tur, przy­jął bud­dyzm i został mni­chem. Napi­sał trak­tat teo­lo­gicz­ny prze­ciw­ko chrześcijaństwu.

Rodri­gu­es przy­był do Japo­nii wraz ze swym towa­rzy­szem o. Fran­ci­sco Gar­r­pe w 1638 r. Zakon­ni­cy zna­leź­li chrze­ści­jan ukry­wa­ją­cych się i w wiel­kim roz­pro­sze­niu. Wła­dze zmu­sza­ły podej­rza­nych o chrze­ści­jań­stwo do dep­ta­nia wize­run­ków świę­tych, tzw. fumi‑e. Opie­ra­ją­cych się wię­zio­no i ska­zy­wa­no na śmierć przez wykrwa­wie­nie, wie­sza­jąc ich gło­wą w dół. Chrze­ści­ja­nie, któ­rzy dep­ta­li świę­te obra­zy, aby zacho­wać życie, na zawsze żyli w poczu­ciu wiel­kie­go wsty­du. Powieść rela­cjo­nu­je prze­śla­do­wa­nia wier­nych kościo­ło­wi i prze­ży­cia Rodriguesa.

Świa­to­wa pre­mie­ra fil­mu będzie mia­ła miej­sce 23 grud­nia 2016 roku, a pol­ska – 17 lute­go 2017 roku. Poni­żej pre­zen­tu­ję zwia­stun produkcji.

 

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy