Sprawdzasz tag

milczenie

Ekranizacje

Zwiastun ekranizacji Milczenia Shūsaku Endō

Powieść “Mil­cze­nie” autor­stwa Shūsa­ku Endō opo­wia­da o Japo­nii w XVII wie­ku, dzia­łal­no­ści jezu­itów na tam­tym tere­nie oraz prze­śla­do­wa­niu chrze­ści­jan. Boha­te­ra­mi są dwaj misjo­na­rze, któ­rzy poszu­ku­ją swo­je­go zagi­nio­ne­go men­to­ra. Cały czas mają jed­nak świa­do­mość, że ich wyzna­nie jest kara­ne śmier­cią. Histo­ria powsta­ła w 1966 roku.

Czy­taj dalej

-->