Sprawdzasz tag

milczenie

Ciekawostki

Pierwsze zdania książek, które zapadają głęboko w pamięć – część druga!

Pamię­ta­cie, że boha­ter “Dżu­my” Alber­ta Camu­sa tak dłu­go dopiesz­czał pierw­sze zda­nie swo­jej powie­ści, że nigdy nie napi­sał dru­gie­go? Są jed­nak pisa­rze, któ­rzy potra­fi­li pogo­dzić uło­że­nie ide­al­ne­go pierw­sze­go zda­nia i ukoń­cze­nie tek­stu; co wię­cej – prze­szli do histo­rii. Zapra­szam więc do zapo­zna­nia się z kolej­nym zbio­rem tych pere­łek. Poprzed­ni znaj­dzie­cie tutaj.

Czy­taj dalej

-->
Ekranizacje

Zwiastun ekranizacji Milczenia Shūsaku Endō

Powieść “Mil­cze­nie” autor­stwa Shūsa­ku Endō opo­wia­da o Japo­nii w XVII wie­ku, dzia­łal­no­ści jezu­itów na tam­tym tere­nie oraz prze­śla­do­wa­niu chrze­ści­jan. Boha­te­ra­mi są dwaj misjo­na­rze, któ­rzy poszu­ku­ją swo­je­go zagi­nio­ne­go men­to­ra. Cały czas mają jed­nak świa­do­mość, że ich wyzna­nie jest kara­ne śmier­cią. Histo­ria powsta­ła w 1966 roku.

Czy­taj dalej

-->