Aktualności

Powieści Margaret Atwood w baletowej adaptacji

Bio­rąc pod uwa­gę ogół twór­czo­ści Mar­ga­ret Atwo­od – powie­ści, książ­ki dla dzie­ci, opo­wia­da­nia, wier­sze, sztu­ki teatral­ne, dzie­ła fak­to­gra­ficz­ne – moż­na śmia­ło rzec, że jej doro­bek jest napraw­dę impo­nu­ją­cy. Zwłasz­cza, że jej tek­sty wie­lo­krot­nie były nagra­dza­ne pre­sti­żo­wy­mi wyróż­nie­nia­mi, cie­szą się uzna­niem kry­ty­ków, sama zaś autor­ka od kil­ku lat wymie­nia­na jest jako jed­na z pew­niej­szych kan­dy­da­tek do lite­rac­kiej nagro­dy Nobla. Nie dzi­wi więc, że jej twór­czość czę­sto adap­to­wa­na jest na inne media. Mogli­śmy oglą­dać fil­my, seria­le, przed­sta­wie­nia teatral­ne, musi­ca­le. Wkrót­ce powie­ści Mar­ga­ret Atwo­od poja­wią się tak­że w bale­to­wej adaptacji.

Oryks i Der­kacz, Rok Poto­puMad­dAd­dam two­rzą try­lo­gię scien­ce fic­tion, osa­dzo­ną w nie­da­le­kiej przy­szło­ści, w świe­cie, w któ­rym ludz­kość spo­tka­ła zagła­da w wyni­ku śmier­cio­no­śnej zara­zy, w rze­czy­wi­sto­ści, gdzie potęż­ne kor­po­ra­cje pro­wa­dzą nie­bez­piecz­ne eks­pe­ry­men­ty z inży­nie­rią gene­tycz­ną. To wła­śnie te książ­ki zosta­ną zaadap­to­wa­ne na balet w trzech aktach.

Wido­wi­sko zosta­ło zaty­tu­ło­wa­ne Mad­dAd­dam od ostat­niej czę­ści try­lo­gii. Cho­re­ogra­fem został Bry­tyj­czyk Way­ne McGre­gor, któ­re­go pro­duk­cja Woolf Works z 2015, adap­tu­ją­ca trzy powie­ści Vir­gi­nii Woolf (Pani Dal­lo­way, Orlan­do i Fale) spo­tka­ła się z bar­dzo cie­płym przy­ję­ciem. Przy tym pro­jek­cie będzie mu poma­gać eki­pa, z któ­rą wcze­śniej już pracował.

Mad­dAd­dam powsta­je w koope­ra­cji lon­dyń­skie­go Roy­al Bal­let z zało­żo­ną w Toron­to Natio­nal Bal­let of Cana­da. Przed­sta­wie­nie ma być bar­dzo moc­no zako­rze­nio­ne w kana­dyj­skim kra­jo­bra­zie według słów Karen Kain, dyrek­tor arty­stycz­nej Natio­nal Bal­let of Cana­da. Z tego też powo­du w pierw­szej kolej­no­ści balet zosta­nie wysta­wio­ny wła­śnie tam. Pre­mie­ra w Toron­to zosta­ła zapla­no­wa­na na listo­pad bie­żą­ce­go roku. Dopie­ro w 2022 przed­sta­wie­nie dotrze do Londynu.

Mad­dAd­dam będzie pierw­szym bale­tem na pod­sta­wie twór­czo­ści Mar­ga­ret Atwo­od. Będzie to rów­nież pierw­sza w ogó­le adap­ta­cja tych aku­rat ksią­żek. Try­lo­gią zain­te­re­so­wa­ny był wcze­śniej Dar­ren Aro­no­fsky, któ­ry chciał stwo­rzyć serial dla HBO. W 2016 jed­nak sta­cja z pro­jek­tu się wyco­fa­ła. Pra­wa wyku­pi­ło następ­nie Para­mo­unt Tele­vi­sion, ale nic wię­cej na temat tele­wi­zyj­nej adap­ta­cji póki co nie wiadomo.

zdję­cie unsplash

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy