Sprawdzasz tag

MaddAddam

Aktualności

Powieści Margaret Atwood w baletowej adaptacji

Bio­rąc pod uwa­gę ogół twór­czo­ści Mar­ga­ret Atwo­od – powie­ści, książ­ki dla dzie­ci, opo­wia­da­nia, wier­sze, sztu­ki teatral­ne, dzie­ła fak­to­gra­ficz­ne – moż­na śmia­ło rzec, że jej doro­bek jest napraw­dę impo­nu­ją­cy. Zwłasz­cza, że jej tek­sty wie­lo­krot­nie były nagra­dza­ne pre­sti­żo­wy­mi wyróż­nie­nia­mi, cie­szą się uzna­niem kry­ty­ków, sama zaś autor­ka od kil­ku lat wymie­nia­na jest jako jed­na z pew­niej­szych kan­dy­da­tek do lite­rac­kiej nagro­dy Nobla. Nie dzi­wi więc, że jej twór­czość czę­sto adap­to­wa­na jest na inne media. Mogli­śmy oglą­dać fil­my, seria­le, przed­sta­wie­nia teatral­ne, musi­ca­le. Wkrót­ce powie­ści Mar­ga­ret Atwo­od poja­wią się tak­że w bale­to­wej adap­ta­cji. Czy­taj dalej

-->