Aktualności

Zmarła Joan Didion, znakomita dziennikarka i pisarka, ikona współczesnej amerykańskiej literatury

Joan Didion była w pisar­ką w Pol­sce raczej mało zna­ną, za to w Sta­nach Zjed­no­czo­nych cie­szy­ła się ogrom­ną popu­lar­no­ścią. W swo­ich książ­kach – zarów­no w bele­try­sty­ce, jak i w lite­ra­tu­rze fak­tu – raczy­ła czy­tel­ni­ków wni­kli­wy­mi spo­strze­że­nia­mi na temat ota­cza­ją­cej ich rze­czy­wi­sto­ści, nie szczę­dząc przy tym suro­wej kry­ty­ki wobec ame­ry­kań­skiej poli­ty­ki i spo­łe­czeń­stwa. Pisar­ka zmar­ła 23 grud­nia. Mia­ła 87 lat.

O śmier­ci Joan Didion poin­for­mo­wa­ło wydaw­nic­two, z któ­rym przez lata była zwią­za­na. Według oświad­cze­nia Pen­gu­in Ran­dom House pisar­ka zmar­ła na sku­tek kom­pli­ka­cji zwią­za­nych z cho­ro­bą Parkinsona.

Didion była jed­ną z naj­bar­dziej wyra­zi­stych pisa­rek i wni­kli­wych obser­wa­to­rek w kra­ju. Jej naj­le­piej sprze­da­ją­ce się dzie­ła bele­try­stycz­ne, komen­ta­rze i wspo­mnie­nia otrzy­ma­ły wie­le wyróż­nień i są uwa­ża­ne za współ­cze­sną kla­sy­kę, napi­sał wydaw­ca w oświadczeniu.

Joan Didion debiu­to­wa­ła w 1963 roku powie­ścią Run River, prze­tłu­ma­czo­ną na pol­ski pod tytu­łem Rze­ko­bieg. Jed­no­cze­śnie para­ła się dzien­ni­kar­stwem. W swo­jej twór­czo­ści sku­tecz­nie żeni­ła te dwie odmien­ne for­my wyra­zu, sta­jąc się u boku Toma Wol­fe­’a, Nory Eph­ron czy Tru­ma­na Capo­te­’a przed­sta­wi­ciel­ką nur­tu Nowe­go Dziennikarstwa.

Napi­sa­ła kil­ka­na­ście ksią­żek, z któ­rych naj­więk­szą popu­lar­no­ścią cie­szył się bodaj Rok magicz­ne­go myśle­nia. Joan Didion opi­sa­ła w niej pró­by pora­dze­nia sobie z żało­bą po śmier­ci męża i cięż­ką cho­ro­bą cór­ki. Książ­ka nagro­dzo­na zosta­ła Natio­nal Book Award, zna­la­zła się tak­że w fina­le Nagro­dy Pulitzera.

źró­dło cbs

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy