Aktualności

Ruszyła druga edycja plebiscytu na najlepsze historie audio 2021

Wszel­kie­go rodza­ju ana­li­zy, mię­dzy inny­mi ostat­nie bada­nie pozio­mu czy­tel­nic­twa w kra­ju prze­pro­wa­dzo­ne na zle­ce­nie Biblio­te­ki Naro­do­wej, poka­zu­ją, że Pola­cy coraz chęt­niej się­ga­ją po książ­ki elek­tro­nicz­ne. Na zna­cze­niu przede wszyst­kim zysku­ją audio­bo­oki. Wła­śnie przez wzgląd na rosną­ce zain­te­re­so­wa­nie histo­ria­mi audio Empik w zeszłym roku zor­ga­ni­zo­wał ple­bi­scyt Best Audio Empik Go, w ramach któ­re­go nagro­dzo­nych zosta­ło kil­ku­dzie­się­ciu twór­ców róż­ne­go rodza­ju słu­cho­wisk. Ruszy­ła dru­ga edy­cja konkursu!

Naszym celem nie­zmien­nie jest doce­nie­nie pra­cy twór­ców bran­ży audio oraz uho­no­ro­wa­nie ich dzia­łań, któ­re prze­kła­da­ją się tak­że na jakość naszej ofer­ty. Ta nagro­da to ukłon w ich kie­run­ku. Empik Go zwięk­szył swo­ją ofer­tę tytu­łów audio o 50% wzglę­dem maja 2021 roku, gdy rusza­li­śmy z pierw­szą edy­cją Best Audio Empik Go. Ozna­cza to set­ki kolej­nych zaan­ga­żo­wa­nych osób w pro­duk­cję tych tytu­łów. Robi­my to dla nich, tłu­ma­czył Kuba Piotr­ko­wicz, Head of Digi­tal Con­tent w Gru­pie Empik.

Gło­sy na ulu­bio­ne audio­bo­oki, pod­ca­sty i pro­duk­cje ory­gi­nal­ne odda­wać moż­na od dziś aż do 5 czerw­ca. Wystar­czy w tym celu wejść na stro­nę https://www.empik.com/nagrody-bestaudio-empikgo i tam wska­zać wybra­ne tytu­ły. Ple­bi­scyt podzie­lo­ny został na osiem kategorii.

Udział w ple­bi­scy­to­wym gło­so­wa­niu to świet­ny spo­sób, żeby doce­nić ulu­bio­nych lek­to­rów, akto­rów, sce­na­rzy­stów i reży­se­rów. Twór­cy naj­lep­szych audio histo­rii wal­czą w tym roku o zło­te, srebr­ne i brą­zo­we sta­tu­et­ki. Poza tym, na gło­su­ją­cych rów­nież cze­ka­ją atrak­cyj­ne nagro­dy. Szcze­gó­łów szu­kaj­cie na stro­nie konkursu.

Ogło­sze­nie wyni­ków zosta­ło zapla­no­wa­ne na 10 czerwca.

Poni­żej pre­zen­tu­je­my listy nomi­no­wa­nych tytu­łów w każ­dej z ośmiu kategorii.

Naj­lep­sza pro­duk­cja oryginalna:

Pod­cast. Histo­rie kryminalne:

Pod­cast. Histo­rie dla każdego:

Audio­bo­ok. Dzie­cię­ce historie:

Audio­bo­ok. Praw­dzi­we historie:

Audio­bo­ok. Namięt­ne historie:

Audio­bo­ok. Mrocz­ne historie:

Audio­bo­ok. Czu­łe historie:

Infor­ma­cja prasowa

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy