Aktualności

Obchody Roku Henryka Sienkiewicza na Targach Książki Historycznej!

Gdy­by Hen­ryk Sien­kie­wicz publi­ko­wał dzi­siaj, z pew­no­ścią zdo­by­wał­by szczy­ty list best­sel­le­rów. Pró­bo­wał róż­nych form lite­rac­kich, budził żywe dys­ku­sje w spo­łe­czeń­stwie i pro­wa­dził burz­li­we życie miło­sne, któ­re zachwy­ci­ło­by współ­cze­sną bul­wa­ro­wą pra­sę. Jed­no­cze­śnie trud­no wyobra­zić sobie histo­rię pol­skiej lite­ra­tu­ry bez “W pusty­ni i w pusz­czy”, “Krzy­ża­ków”, “Quo vadis” czy “Try­lo­gii”. Za cało­kształt twór­czo­ści został odzna­czo­ny Nagro­dą Nobla. W darze od naro­du pol­skie­go otrzy­mał dwo­rek w Oblę­gor­ku, gdzie obec­nie mie­ści się muzeum pisarza.

Pomię­dzy histo­rią a wyobraź­nią – histo­rycz­ność Try­lo­gii”, czy­li cykl imprez w ramach obcho­dów Roku Hen­ry­ka Sien­kie­wi­cza na Tar­gach Książ­ki Histo­rycz­nej. W pro­gra­mie m.in. bez­płat­ne warsz­ta­ty dla nauczy­cie­li, „żywe obra­zy” – poka­zy w wyko­na­niu grup rekon­struk­cji histo­rycz­nych i wysta­wa ple­ne­ro­wa przed­sta­wia­ją­ca zabyt­ko­we ilu­stra­cje do dzieł Noblisty.

24 ‑27 listo­pa­da 2016 Tar­gi Książ­ki Histo­rycz­nej, Zamek Kró­lew­ski w War­sza­wie, Plac Zam­ko­wy 4, 00–277 Warszawa

W ramach obcho­dów Roku Sien­kie­wi­cza, Fun­da­cja Histo­ria i Kul­tu­ra przy­go­to­wa­ła inter­dy­scy­pli­nar­ny pro­jekt „Pomię­dzy histo­rią a wyobraź­nią – histo­rycz­ność Try­lo­gii” przy współ­pra­cy biblio­te­ki cyfro­wej Polo­na, Biblio­te­ki Naro­do­wej oraz przy wspar­ciu Insty­tu­tu Książki.

Pro­jekt pole­ga na prze­pro­wa­dze­niu dzia­łań popu­la­ry­za­tor­skich i edu­ka­cyj­nych, skie­ro­wa­nych nie tyl­ko do indy­wi­du­al­ne­go odbior­cy (wysta­wa ple­ne­ro­wa z archi­wal­ny­mi ilu­stra­cja­mi), ale też do nauczy­cie­li przed­mio­tów huma­ni­stycz­nych, któ­rzy mają naj­więk­szy wpływ na odbiór dzieł Sien­kie­wi­cza przez współ­cze­sną mło­dzież. Pod­czas szko­le­nia skie­ro­wa­ne­go spe­cjal­nie do peda­go­gów, zamie­rza­my przed­sta­wić nie tyl­ko syl­wet­kę Hen­ry­ka Sien­kie­wi­cza i jego doro­bek, ale też poka­zać histo­rycz­ne realia i histo­rycz­ną praw­dę lub mit w jego twór­czo­ści. Kul­mi­na­cja pro­jek­tu, odby­wa­ją­ce­go się w kil­ku mia­stach Pol­ski, nastą­pi pod­czas Tar­gów Książ­ki Histo­rycz­nej w War­sza­wie. Dobór tema­tu nie jest przy­pad­ko­wy, nawią­zu­je bowiem zarów­no do sien­kie­wi­czow­skie­go jubi­le­uszu, jak rów­nież do uczest­nic­twa w Tar­gach Książ­ki Histo­rycz­nej wydaw­ców z Ukra­iny, co nada­je wyda­rze­niu wyjąt­ko­wy charakter.

W pro­gra­mie nie zabrak­nie rów­nież wyda­rzeń skie­ro­wa­nych zarów­no szer­sze­go odbior­cy jak i do nauczy­cie­li i ich uczniów będą to m.in. dys­ku­sja pane­lo­wa uczniów twór­czo­ści Hen­ry­ka Sien­kie­wi­cza dzi­siaj czy spe­cjal­nie na tę oka­zję przy­go­to­wa­ne poka­zy „Żywych Obra­zów”, czy­li insce­ni­za­cji wybra­nych frag­men­tów Try­lo­gii w wyko­na­niu grup rekon­struk­cji histo­rycz­nej. Wysta­wa ple­ne­ro­wa przed­sta­wia­ją­ca zabyt­ko­we ilu­stra­cje do dzieł Hen­ry­ka Sien­kie­wi­cza poka­że jak jego powie­ści były obie­ra­ne przez mu współ­cze­snych oraz jak w XIX wie­ku wyobra­ża­no sobie boha­te­rów opi­sy­wa­nych przez Noblistę.

PROGRAM:

·Wysta­wa archi­wal­nych ilu­stra­cji do dzieł Hen­ry­ka Sien­kie­wi­cza pod tytu­łem „Pomię­dzy histo­rią a wyobraź­nią – Try­lo­gia Hen­ry­ka Sienkiewicza”
·Opro­wa­dza­nie po wysta­wie „Pomię­dzy histo­rią a wyobraź­nią –Try­lo­gia Hen­ry­ka Sien­kie­wi­cza” 24–25.11.2016r. godz. 10.30, 13.00, 14.00
·Zaję­cia warsz­ta­to­we pre­zen­tu­ją­ce pomy­sły pra­cy nad Try­lo­gią Sien­kie­wi­cza dla nauczy­cie­li, 24.11.2016 r. godz. 14.00 *obo­wią­zu­ją zapisy
·„Żywe obra­zy” z Try­lo­gii Hen­ry­ka Sien­kie­wi­cza – poka­zy w wyko­na­niu grup rekon­struk­cji histo­rycz­nych 24–27.11.2016 r., godz. 11.00, 13.30, 14.30
·Dys­ku­sja pane­lo­wa o twór­czo­ści Hen­ry­ka Sien­kie­wi­cza dzi­siaj 25.11.2016r., godz. 11.30–12.30
Miej­sce: namiot kon­fe­ren­cyj­ny przed Arka­da­mi Kubic­kie­go, Zamek Kró­lew­ski w War­sza­wie, Plac Zam­ko­wy 4, Warszawa

Udział w warsz­ta­tach jest bez­płat­ny, obo­wią­zu­ją zapi­sy: ewa.karsinska@historiaikultura.pl, tel. 510924127 (w godz. 8:00–16:00). Pro­si­my o poda­nie imie­nia, nazwi­ska, nazwy szko­ły, nume­ru kon­tak­to­we­go. Decy­du­je kolej­ność zgłoszeń.

Zre­ali­zo­wa­no ze środ­ków Insty­tu­tu Książ­ki w ramach obcho­dów Roku Sien­kie­wi­cza 2016 przy­go­to­wa­nych przez Mini­stra Kul­tu­ry i Dzie­dzic­twa Narodowego.

Dodat­ko­we informacje:

Szko­le­nie dla nauczy­cie­li pod­czas Tar­gów Książ­ki Histo­rycz­nej odbę­dzie się 24 listo­pa­da 2016 roku o godzi­nie 14.00. W trak­cie szko­le­nia doświad­cze­ni meto­dy­cy przed­sta­wią na pod­sta­wie wybra­nych goto­wych sce­na­riu­szy lek­cji spo­so­by roz­wi­ja­nia pod­sta­wo­wych tema­tów zawar­tych w pod­sta­wie pro­gra­mo­wej szkół ponad­pod­sta­wo­wych w opar­ciu o dzie­ła Hen­ry­ka Sien­kie­wi­cza oraz mate­ria­ły, dzię­ki któ­rym moż­na w nowo­cze­snej, atrak­cyj­nej for­mie zachę­cać mło­dzież do zain­te­re­so­wa­nia okre­sem histo­rycz­nym opi­sa­nym w Try­lo­gii i samą twór­czo­ścią lite­rac­ką pol­skie­go Noblisty.

Ple­ne­ro­wa wysta­wa „Pomię­dzy histo­rią a wyobraź­nią – Try­lo­gia Hen­ry­ka Sienkiewicza”
Tema­tem wysta­wy – tak jak i całe­go pro­jek­tu – jest histo­rycz­ność Try­lo­gii. Try­lo­gia jako dzie­ło lite­rac­kie ma cha­rak­ter nie­odzow­nie zwią­za­ny nie tyl­ko z okre­sem histo­rycz­nym, któ­ry opi­su­je, ale też z cza­sem, w któ­rym powsta­wa­ła. Cho­ciaż Hen­ryk Sien­kie­wicz zbie­rał mate­ria­ły i posia­dał posze­rzo­ną wie­dzę histo­rycz­ną, nie uda­ło mu się unik­nąć ste­reo­ty­pów, któ­re funk­cjo­no­wa­ły w XIX wie­ku na temat poto­pu szwedz­kie­go czy najaz­dów tatar­skich, a tak­że uogól­nień, któ­re musi posia­dać powieść. Dzie­więt­na­sto­wiecz­ni – czę­sto wybit­ni jak Kos­sak – ilu­stra­to­rzy powie­ści Nobli­sty rów­nież nie ustrze­gli się drob­nych nie­ści­sło­ści. Pomi­mo to, a może wła­śnie dla­te­go, zarów­no dzie­ła Sien­kie­wi­cza jak i ilu­stra­cje do nich są dzi­siaj cen­nym źró­dłem wie­dzy histo­rycz­nej i literackiej.

sienkiewicz

infor­ma­cja prasowa.

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy