Sprawdzasz tag

henryk sienkiewicz

Aktualności

W pustyni i w puszczy zatruwa dzieci?

Kanon lek­tur szkol­nych pod­le­ga cią­głym zmia­nom, ale są to z regu­ły zmia­ny raczej kosme­tycz­ne. Nadal znaj­du­ją się w nim książ­ki, któ­rych tre­ści daw­no stra­ci­ły na uni­wer­sal­no­ści, dziś mogą być nawet uzna­wa­ne za krzyw­dzą­ce. Jed­nym z takich tytu­łów jest W pusty­ni i w pusz­czy. Co jakiś czas wra­ca temat tego, czy powieść Hen­ry­ka Sien­kie­wi­cza powin­na być wciąż lek­tu­rą szkol­ną, a jeśli nawet tak, to czy na pew­no dobrym pomy­słem jest przed­sta­wiać ją tak mło­dym odbior­com jak ucznio­wie szkół pod­sta­wo­wych. Czy­taj dalej

-->
Aktualności

Ilustracje Juliusza Kossaka do Ogniem i mieczem na aukcji

Pierw­szym ilu­stra­to­rem książ­ko­wej edy­cji Ogniem i mie­czem Hen­ry­ka Sien­kie­wi­cza był pol­ski malarz Juliusz Kos­sak, któ­ry spe­cja­li­zo­wał się w malar­stwie histo­rycz­nym i bata­li­stycz­nym. Od wyda­nia powie­ści w 1884 roku za ilu­stro­wa­nie pierw­sze­go tomu słyn­nej Try­lo­gii bra­li się prze­róż­ni arty­ści, wśród któ­rych wyróż­nić moż­na takie nazwi­ska jak: Sta­chie­wicz, Moniusz­ko czy Tet­ma­jer, ale to wła­śnie pra­ce Kos­sa­ka uwa­ża­ne są za naj­lep­sze. W przy­szłym mie­sią­cu dwa­na­ście akwa­rel odda­ją­cych fabu­łę Ogniem i mie­czem tra­fi na licy­ta­cję w domu aukcyj­nym DESA Uni­cum. Czy­taj dalej

-->
Aktualności Ciekawostki

Co czytają Polacy? Biblioteka Narodowa odpowiada w szczegółowym raporcie czytelnictwa.

W mar­cu Biblio­te­ka Naro­do­wa przed­sta­wi­ła skrót z bada­nia czy­tel­nic­twa w 2017 roku, w któ­rym zawar­to ogól­ne wyni­ki doty­czą­ce mię­dzy inny­mi odset­ka osób czy­ta­ją­cych. Zebra­li­śmy dla Was te dane w TYM arty­ku­le. Wczo­raj na stro­nie BN poja­wił się link do peł­ne­go rapor­tu sta­nu czy­tel­nic­twa w Pol­sce. Ten dostar­cza mię­dzy inny­mi infor­ma­cji odno­śnie do tego, co się w Pol­sce czy­ta. Czy­taj dalej

-->
Ciekawostki

Znaleziono nieznaną powieść matki Henryka Sienkiewicza!

Nie ma chy­ba Pola­ka, któ­ry nie sły­szał o Hen­ry­ku Sien­kie­wi­czu i jego twór­czo­ści. Oka­za­ło się jed­nak, że naj­praw­do­po­dob­niej talent lite­rac­ki odzie­dzi­czył po mat­ce – odna­le­zio­no wła­śnie powieść Ste­fa­nii z Cie­ci­szow­skich Sienkiewiczowej.

Czy­taj dalej

-->
Aktualności

Obchody Roku Henryka Sienkiewicza na Targach Książki Historycznej!

Gdy­by Hen­ryk Sien­kie­wicz publi­ko­wał dzi­siaj, z pew­no­ścią zdo­by­wał­by szczy­ty list best­sel­le­rów. Pró­bo­wał róż­nych form lite­rac­kich, budził żywe dys­ku­sje w spo­łe­czeń­stwie i pro­wa­dził burz­li­we życie miło­sne, któ­re zachwy­ci­ło­by współ­cze­sną bul­wa­ro­wą pra­sę. Jed­no­cze­śnie trud­no wyobra­zić sobie histo­rię pol­skiej lite­ra­tu­ry bez “W pusty­ni i w pusz­czy”, “Krzy­ża­ków”, “Quo vadis” czy “Try­lo­gii”. Za cało­kształt twór­czo­ści został odzna­czo­ny Nagro­dą Nobla. W darze od naro­du pol­skie­go otrzy­mał dwo­rek w Oblę­gor­ku, gdzie obec­nie mie­ści się muzeum pisa­rza. Czy­taj dalej

-->