Sprawdzasz tag

Joan Didion

Aktualności

Zmarła Joan Didion, znakomita dziennikarka i pisarka, ikona współczesnej amerykańskiej literatury

Joan Didion była w pisar­ką w Pol­sce raczej mało zna­ną, za to w Sta­nach Zjed­no­czo­nych cie­szy­ła się ogrom­ną popu­lar­no­ścią. W swo­ich książ­kach – zarów­no w bele­try­sty­ce, jak i w lite­ra­tu­rze fak­tu – raczy­ła czy­tel­ni­ków wni­kli­wy­mi spo­strze­że­nia­mi na temat ota­cza­ją­cej ich rze­czy­wi­sto­ści, nie szczę­dząc przy tym suro­wej kry­ty­ki wobec ame­ry­kań­skiej poli­ty­ki i spo­łe­czeń­stwa. Pisar­ka zmar­ła 23 grud­nia. Mia­ła 87 lat. Czy­taj dalej

-->