Aktualności

Ruszyła największa akcja czytelnicza w Polsce – Czytaj PL 2018

Oko­ło 180 tysię­cy – tyle ksią­żek prze­czy­ta­li do tej pory uczest­ni­cy akcji Czy­taj PL. W tym roku w 500 mia­stach i miej­sco­wo­ściach poja­wią się dar­mo­we wypo­ży­czal­nie e‑booków dostęp­ne dla każ­de­go. Będzie moż­na z nich sko­rzy­stać m.in. na przy­stan­kach, w biblio­te­kach i insty­tu­cjach kul­tu­ry. Tego­rocz­nej edy­cji Czy­taj PL po raz kolej­ny towa­rzy­szy akcja „Upo­luj swo­ją książ­kę”. Dzię­ki niej w pro­mo­cję czy­tel­nic­twa zaan­ga­żo­wa­no uczniów, a pla­ka­ty dają­ce dostęp do best­sel­le­rów poja­wią się w tysiącu szkół śred­nich! Na czy­tel­ni­ków cze­ka­ją m.in. dzie­ła Olgi Tokar­czuk, Joh­na Fla­na­ga­na czy Remi­giu­sza Mroza.

Dlaczego akcja Czytaj PL tak dobrze działa?

Nasza akcja opie­ra się na dwóch pro­stych zasadach.

Po pierw­sze, aby zachę­cić do czy­ta­nia, nie wystar­czy o nim mówić, trze­ba udo­wod­nić, że każ­dy może zna­leźć książ­kę dla sie­bie. Dla­te­go nie cho­dzi tyl­ko o uła­twie­nie dostę­pu do ksią­żek, ale nale­ży dobrać lek­tu­ry dosto­so­wa­ne do upodo­bań kon­kret­nych odbior­ców oraz umoż­li­wić im wygod­ne czy­ta­nie. Więk­szość z nas korzy­sta ze smart­fo­nów czy table­tów, dla­te­go orga­ni­za­to­rzy akcji otwie­ra­ją dostęp do publi­ka­cji za pomo­cą tych urządzeń.

W tym roku na sied­miu tysią­cach nośni­ków znaj­dą się kody QR dają­ce dostęp do 12 best­sel­le­rów, z któ­rych wie­le to nowo­ści z 2018 roku. Wystar­czy zeska­no­wać kod, aby do koń­ca listo­pa­da cie­szyć się dar­mo­wy­mi e‑bookami i audio­bo­oka­mi. Wśród tytu­łów bio­rą­cych udział w akcji każ­dy czy­tel­nik znaj­dzie coś dla sie­bie. „Opo­wia­da­nia bizar­ne” Olgi Tokar­czuk, nagro­dzo­nej nie­daw­no pre­sti­żo­wą Man Booker Inter­na­tio­nal Pri­ze, to zaska­ku­ją­ce i nie­prze­wi­dy­wal­ne histo­rie, dzię­ki któ­rym ina­czej spoj­rzy­my na ota­cza­ją­cą nas rze­czy­wi­stość. Z kolei „Kome­da. Oso­bi­ste życie jaz­zu” Mag­da­le­ny Grze­bał­kow­skiej to jed­na z naj­gło­śniej­szych i – jak piszą kry­ty­cy – naj­lep­szych bio­gra­fii ostat­nie­go cza­su. Na fanów kry­mi­na­łu cze­ka­ją powie­ści Remi­giu­sza Mro­za i Woj­cie­cha Chmie­la­rza. Miło­śni­cy lite­ra­tu­ry kobie­cej będą mogli za dar­mo prze­czy­tać „Okruch” Anny Fic­ner-Ogo­now­skiej, a mło­dzi wiel­bi­cie­le fan­ta­sy – pierw­szy tom „Zwia­dow­ców” Joh­na Flanagana.

Po dru­gie, ludzie czy­ta­ją książ­ki, kie­dy wie­dzą, że ich zna­jo­mi też po nie się­ga­ją. Od lat potwier­dza­ją to rapor­ty Biblio­te­ki Naro­do­wej. Dla­te­go każ­dy, kto weź­mie udział w akcji Czy­taj PL, może zapro­sić do niej kolej­ne 5 osób, by i one mogły cie­szyć się dosko­na­łą lekturą.

Czytaj PL w szkołach – czyli “Upoluj swoją książkę”

Tak jak w ubie­głym roku kam­pa­nię Czy­taj PL uzu­peł­nia akcja „Upo­luj swo­ją książ­kę”, dzię­ki któ­rej ucznio­wie mogą wypo­ży­czyć książ­kę pod­czas pię­cio­mi­nu­to­wej prze­rwy na kory­ta­rzu szkol­nym – wystar­czą do tego smart­fon i apli­ka­cja. Do tego­rocz­nej edy­cji zosta­ło przy­ję­tych bli­sko 1000 szkół śred­nich, któ­re otrzy­ma­ją pla­ka­ty dają­ce dostęp do dar­mo­wych e‑booków i audiobooków.

Podob­nie jak w ubie­głym roku akcja będzie mia­ła też praw­dzi­wą armię Amba­sa­do­rów – 1000 nauczy­cie­li oraz 1000 uczniów, któ­rzy – ubra­ni w koszul­ki z zabaw­ny­mi, zagad­ko­wy­mi hasła­mi („Sza­fiar­ka folia­łów” oraz „Eks­po­nent alma­na­chów”) i QR-kodem dają­cym dostęp do ksią­żek – będą zachę­cać do czy­ta­nia swo­je kole­żan­ki i kole­gów w szko­le i mediach społecznościowych.

Do kiedy można skanować kod QR i gdzie można pobrać aplikację?

Czy­taj PL trwa od 2 do 30 listo­pa­da. Aby sko­rzy­stać z dar­mo­wych wypo­ży­czal­ni e‑booków i audio­bo­oków, nale­ży pobrać apli­ka­cję Woblink ze skle­pu App Sto­re lub Google Play i przejść do zakład­ki Czy­taj PL. Wystar­czy zeska­no­wać kod QR umiesz­czo­ny m.in. na każ­dym pla­ka­cie, aby otrzy­mać dostęp do dar­mo­wych e‑booków. Loka­li­za­tor dar­mo­wych wypo­ży­czal­ni e‑booków moż­na zna­leźć poniżej.

Lista dostępnych książek w akcji

 1. Olga Tokar­czuk „Opo­wia­da­nia bizarne”
 2. Mag­da­le­na Grze­bał­kow­ska „Kome­da. Oso­bi­ste życie jazzu”
 3. Chri­sto­phe Gal­fard „Wszech­świat w two­jej dłoni”
 4. Anna Brze­ziń­ska „Cór­ki Wawelu”
 5. Woj­ciech Chmie­larz „Cie­nie”
 6. Anna Fic­ner-Ogo­now­ska „Okruch”
 7. Remi­giusz Mróz „Hash­tag”
 8. Mark Bow­den „Polo­wa­nie na Escobara”
 9. Joan­na Jax „Zemsta i przebaczenie”
 10. Reni Eddo-Lod­ge „Dla­cze­go nie roz­ma­wiam już z bia­ły­mi o kolo­rze skóry”
 11. Arie­ly Dan „Potę­ga irracjonalności”
 12. John Fla­na­gan „Zwia­dow­cy. Księ­ga 1. Ruiny Gorlanu”

Komu zawdzięczamy akcję Czytaj PL?

Akcja Czy­taj PL już po raz szó­sty orga­ni­zo­wa­na jest przez Mia­sto Kra­ków, Kra­kow­skie Biu­ro Festi­wa­lo­we – ope­ra­to­ra pro­gra­mu Kra­ków Mia­sto Lite­ra­tu­ry UNESCO – oraz plat­for­mę Woblink.com. Part­ne­rem stra­te­gicz­nym jest Insty­tut Książki.

Akcja Czy­taj PL jest orga­ni­zo­wa­na w ramach pro­gra­mu Kra­ków Mia­sto Lite­ra­tu­ry UNESCO.

Orga­ni­za­to­rzy Czy­taj PL: Mia­sto Kra­ków, Kra­kow­skie Biu­ro Festi­wa­lo­we, Woblink; part­ner stra­te­gicz­ny: Insty­tut Książki

Wydaw­cy: Znak, Wydaw­nic­two Lite­rac­kie, Wydaw­nic­two Otwar­te, Wydaw­nic­two Mar­gi­ne­sy, Wydaw­nic­two Karak­ter, Wydaw­nic­two Poznań­skie, Czwar­ta Stro­na, Wydaw­nic­two Jagu­ar, Smak Sło­wa, Wydaw­nic­two Videograf

Mia­sta part­ner­skie: Kra­ków, Bia­ły­stok, Czę­sto­cho­wa, Gdy­nia, Legni­ca, Lublin, Opo­le, Poznań, Prze­myśl, Rze­szów, Słupsk, Szcze­cin, Toruń, Wrocław

Mia­sta Lite­ra­tu­ry UNESCO bio­rą­ce udział w akcji: Dublin, Not­tin­gham, Pra­ga, Reykjavík

Pozo­sta­łe mia­sta, w któ­rych będą roz­wie­szo­ne pla­ka­ty akcji Czy­taj PL: Byd­goszcz, Bytom, Cho­rzów, Dus­sel­dorf, Gdańsk, Kato­wi­ce, Kijów, Łódź, Mińsk, Mysło­wi­ce, Ryb­nik, Tychy, War­sza­wa, Wie­deń, Wil­no, Zabrze oraz ok. 500 innych miej­sco­wo­ści opie­ra się na dwóch pro­stych zasadach.

Infor­ma­cja prasowa

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy