Aktualności

Mały Książę dla każdego za darmo w bibliotece Wolnych Lektur

Wol­ne Lek­tu­ry to pro­wa­dzo­ny przez fun­da­cję Nowo­cze­sna Pol­ska pro­jekt, w ramach któ­re­go pol­skim czy­tel­ni­kom udo­stęp­nia­ne są utwo­ry znaj­du­ją­ce się w dome­nie publicz­nej, czy­li takie, któ­re cał­ko­wi­cie legal­nie moż­na bez­płat­nie prze­glą­dać, słu­chać, pobie­rać i udo­stęp­niać innym. Do zbio­ru inter­ne­to­wej biblio­te­ki ini­cja­ty­wy włą­czo­ne zosta­ło wła­śnie naj­bar­dziej zna­ne dzie­ło fran­cu­skie­go pisa­rza Anto­ine de Saint Exu­pe­ry­’e­go – Mały Ksią­żę.

Anto­ine de Saint Exu­pe­ry zmarł w 1944 roku. Z tego powo­du jego książ­ki od kil­ku lat znaj­du­ją się już w dome­nie publicz­nej. Spra­wa kom­pli­ku­je się nie­co przez wzgląd na prze­kła­dy, bo te są wciąż obję­te mająt­ko­wy­mi pra­wa­mi autor­ski­mi. Dla­te­go wła­śnie w biblio­te­ce Wol­nych Lek­tur nie mogli­śmy dotych­czas zna­leźć Małe­go Księ­cia. Dzię­ki wspar­ciu dar­czyń­ców uda­ło się fun­da­cji Nowo­cze­sna Pol­ska włą­czyć w koń­cu do zbio­rów pro­jek­tu spe­cjal­nie na ten cel przy­go­to­wa­ne nowe tłu­ma­cze­nie autor­stwa Aga­ty Kozak.

W tych trud­nych dla kul­tu­ry cza­sach nasze Czy­tel­nicz­ki i Czy­tel­ni­cy wyka­za­ły się napraw­dę oby­wa­tel­ską posta­wą. 45 osób zrzu­ci­ło się na tę akcję, a my mogli­śmy zamó­wić prze­kład u doświad­czo­nej tłu­macz­ki, tak by dzie­cia­ki dosta­ły książ­kę naj­wyż­szej jako­ści. Jeste­śmy z tego bar­dzo dum­ni, powie­dzia­ła Maria Świe­tlik, dyrek­tor­ka ds. roz­wo­ju Nowo­cze­snej Polski.

Mały Ksią­żę dostęp­ny jest teraz dla wszyst­kich za dar­mo. Książ­kę moż­na pobrać w for­ma­tach na czyt­ni­ki ebo­oków – zarów­no mobi, jak i epub – czy­tać ją moż­na rów­nież onli­ne. Nowe wyda­nie zosta­ło opa­trzo­ne ilu­stra­cja­mi z wyda­nia ory­gi­nal­ne­go. Do ścią­gnię­cia jest rów­nież wer­sja audio w inter­pre­ta­cji Kata­rzy­ny Fasz­czew­skiej. Wszyst­kie potrzeb­ne lin­ki znaj­dzie­cie tutaj: https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/saint-exupery-maly-ksiaze/

Fun­da­cja Nowo­cze­sna Pol­ska podzie­li­ła się infor­ma­cją, że wkrót­ce ruszą pra­ce nad udo­stęp­nie­niem Pola­kom bez­płat­ne­go dostę­pu do powie­ści Rok 1984 Geo­r­ge­’a Orwel­la. Nie­daw­no pisa­li­śmy o tym, że dzie­ła bry­tyj­skie­go pisa­rza z począt­kiem stycz­nia prze­szły do dome­ny publicz­nej. Aktu­al­nie trwa zbiór­ka na nowe tłu­ma­cze­nie wyżej wspo­mnia­nej powie­ści. Chęt­ni wes­przeć akcję uwal­nia­nia kolej­nej książ­ki mogą to zro­bić tutaj: https://wolnelektury.pl/wesprzyj/lektura/1984/

Ostat­nie lata coraz wyraź­niej poka­zu­ją, że ponu­re sce­na­riu­sze pod­da­wa­nia całych spo­łe­czeństw ści­słe­mu nad­zo­ro­wi i kon­tro­li zisz­cza­ją się na naszych oczach. Pro­mu­jąc tę książ­kę w naszej biblio­te­ce, może­my dotrzeć z nią do tysię­cy czy­tel­ni­ków w naj­waż­niej­szym okre­sie ich życia – w okre­sie, gdy kształ­tu­ją się ich poglą­dy. Wie­rzy­my, że Orwell to szcze­pion­ka na tota­li­ta­ryzm, powie­dział Jaro­sław Lip­szyc, pre­zes fundacji.

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy