Sprawdzasz tag

Antoine de Saint-Exupéry

Aktualności

Mały Książę dla każdego za darmo w bibliotece Wolnych Lektur

Wol­ne Lek­tu­ry to pro­wa­dzo­ny przez fun­da­cję Nowo­cze­sna Pol­ska pro­jekt, w ramach któ­re­go pol­skim czy­tel­ni­kom udo­stęp­nia­ne są utwo­ry znaj­du­ją­ce się w dome­nie publicz­nej, czy­li takie, któ­re cał­ko­wi­cie legal­nie moż­na bez­płat­nie prze­glą­dać, słu­chać, pobie­rać i udo­stęp­niać innym. Do zbio­ru inter­ne­to­wej biblio­te­ki ini­cja­ty­wy włą­czo­ne zosta­ło wła­śnie naj­bar­dziej zna­ne dzie­ło fran­cu­skie­go pisa­rza Anto­ine de Saint Exu­pe­ry­’e­go – Mały Ksią­żę. Czy­taj dalej

-->
Ciekawostki

50 najczęściej tłumaczonych książek świata

Co sta­no­wi o tym, że dana książ­ka zysku­je popu­lar­ność na całym świe­cie, że wydaw­cy zabi­ja­ją się o pra­wa, powsta­ją kolej­ne tłu­ma­cze­nia: dzie­siąt­ki, a nawet set­ki? Pyta­nie, któ­re zada­ją sobie pew­nie tysią­ce ludzi, zwłasz­cza wydaw­cy. Pyta­nie, któ­re naj­pew­niej pozo­sta­nie bez odpo­wie­dzi, bo jak ten pro­blem zba­dać? Moż­na nato­miast wska­zać kon­kret­ne tytu­ły, któ­re roz­nio­sły się po świe­cie. Listę pięć­dzie­się­ciu naj­czę­ściej tłu­ma­czo­nych ksią­żek przy­go­to­wa­ło The Trans­la­tion Com­pa­ny. Czy­taj dalej

-->