Aktualności Zapowiedzi

Zapowiedziana została nowa powieść Szczepana Twardocha

Kil­ka dni temu w mediach spo­łecz­no­ścio­wych róż­nych oso­bi­sto­ści ze świa­ta kul­tu­ry i spor­tu poja­wi­ły się tajem­ni­cze gra­fi­ki z hasłem „Poko­ra” opi­sa­ne tek­stem „Nie masz już nade mną wła­dzy”. Wyja­śni­ło się już, o co z tym cho­dzi. Otóż oka­za­ło się, że była to zapla­no­wa­na przez Wydaw­nic­two Lite­rac­kie akcja pro­mo­cyj­na nowej powie­ści Szcze­pa­na Twar­do­cha. Zna­my już tytuł, datę pre­mie­ry, ujaw­nio­na zosta­ła rów­nież okładka.

Kolej­ne książ­ki Szcze­pa­na Twar­do­cha cie­szą się uzna­niem tak kry­ty­ków, jak i czy­tel­ni­ków, co nie­zmien­nie odzwier­cie­dla­ne jest w zdo­bycz­nych nagro­dach, wyróż­nie­niach i nomi­na­cjach oraz w wyni­kach sprze­da­żo­wych. Jego wyda­ne już w Pol­sce tytu­ły pod­bi­ja­ją ryn­ki zagra­nicz­ne: Król został nie­daw­no doce­nio­ny w Sta­nach Zjed­no­czo­nych, w Niem­czech wkrót­ce uka­że się Kró­le­stwo.

Autor mimo suk­ce­sów nie osiadł na lau­rach. Nad nową powie­ścią zaczął pra­co­wać w kwiet­niu zeszłe­go roku. Nosić będzie tytuł Poko­ra. Wia­do­mo już, że to nazwi­sko głów­ne­go boha­te­ra książ­ki, syna gór­ni­ka z Gór­ne­go Ślą­ska, szu­ka­ją­ce­go sen­su w świe­cie roz­dar­tym mię­dzy sta­rym a nowym zaraz po zakoń­cze­niu I woj­ny świa­to­wej. Moż­na się oczy­wi­ście spo­dzie­wać, że tytuł skry­wa jakieś dru­gie dno.

Pre­mie­ra powie­ści zapla­no­wa­na zosta­ła na 16 wrze­śnia. Zapre­zen­to­wa­na zosta­ła też okład­ka. Wyko­rzy­sta­no na niej obraz George’a Grosza.

Sza­now­ni. Piszę takie powie­ści, jakie sam chciał­bym czy­tać: roz­le­głe, wie­lo­gło­so­we i wie­lo­te­ma­tycz­ne. I taka chy­ba jest Poko­ra, taki jest obraz Geo­r­ge­’a Gro­sza, któ­ry zdo­bi jej okład­kę. Poko­ra opo­wia­da o wła­dzy i ule­gło­ści, o cenie jaką pła­ci się wal­cząc o wła­sną god­ność, opo­wia­da o woj­nie i o nastę­pu­ją­cej po niej rewo­lu­cji na uli­cach Ber­li­na i Gór­ne­go Ślą­ska, o kla­so­wych nie­po­ko­jach i o ero­tycz­nym napię­ciu w cza­sach płyn­nej, roze­dr­ga­nej rze­czy­wi­sto­ści, pisał na swo­im pro­fi­lu na Face­bo­oku Szcze­pan Twardoch.

Mimo że pre­mie­ra dopie­ro we wrze­śniu, to wkrót­ce powin­na wystar­to­wać już przedsprzedaż.

Poko­ra, Szcze­pan Twardoch

11 listo­pa­da 1918. Leut­nant Alo­is Poko­ra wycho­dzi ze szpi­ta­la na uli­ce zre­wol­to­wa­ne­go Ber­li­na. Sta­ry świat się skończył.

La Bel­le Épo­que umar­ła w oko­pach I woj­ny świa­to­wej. Nowy świat rodzi się w bólach: na fron­cie zachod­nim i pod­czas rewo­lu­cji, prze­ta­cza­ją­cej się przez poko­na­ne Niemcy.

Alo­is nie nale­żał do sta­re­go świa­ta, nie nale­ży też do nowe­go. Syn gór­ni­ka z Gór­ne­go Ślą­ska, zrzą­dze­niem losu wyrwa­ny z pro­le­ta­riac­kiej rodzi­ny, wszę­dzie spo­ty­ka się z pogar­dą i odrzu­ce­niem. Samot­ny i prze­śla­do­wa­ny, wie­rzy tyl­ko w ero­tycz­ną rela­cję z per­wer­syj­ną, domi­nu­ją­cą Agnes. Jed­nak w świe­cie, któ­ry się skoń­czył, nic nie jest prawdziwe.

Poko­ra to pory­wa­ją­ca powieść o miło­ści, woj­nie i rewo­lu­cji. Epic­ka histo­ria o Ber­li­nie i Ślą­sku, o Niem­cach i Pola­kach, o podzia­łach spo­łecz­nych i etnicz­nych. O pożą­da­niu, wła­dzy, ule­gło­ści i cenie, jaką pła­ci się w wal­ce o godność.

źró­dło face­bo­ok pro­fil autora/wydawnictwo literackie

Przy­go­to­wał Oskar Grzelak

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy