Aktualności

Harry Potter i Przeklęte Dziecko z nagrodą Goodreads Choice Awards! Poznajcie zwycięzców!

Wie­my już, jakie książ­ki oka­za­ły się naj­lep­sze według por­ta­lu Goodreads.com, któ­ry wła­śnie ogło­sił wyni­ki Goodre­ads Cho­ice Awards.

Dużym zasko­cze­niem jest pierw­sze miej­sce w kate­go­rii fan­ta­sy – zajął je “Har­ry Pot­ter i Prze­klę­te Dziec­ko”, czy­li książ­ko­we wyda­nie sce­na­riu­sza sztu­ki kon­ty­nu­ują­cej losy małe­go cza­ro­dzie­ja (a w tym wypad­ku – przede wszyst­kim jego syna Albu­sa Seve­ru­sa). Naj­wy­raź­niej mimo mie­sza­nych recen­zji nazwi­sko J.K. Row­ling wciąż ma w sobie moc – mimo iż auto­rem sztu­ki jest Jack Thor­ne, któ­ry opie­rał się na pomy­śle pisar­ki i Joh­na Tif­fa­ny­’e­go. Pozy­cja ta nale­ży też do naj­czę­ściej zama­wia­nych ksią­żek por­ta­lu Amazon.

W gło­so­wa­niu wzię­ło udział aż 3,5 milio­na użyt­kow­ni­ków Goodre­ads – co nie powin­no dzi­wić, gdyż to naj­więk­szy na świe­cie por­tal czy­tel­ni­czo-spo­łecz­no­ścio­wy, a sam ple­bi­scyt zor­ga­ni­zo­wa­no po raz ósmy. Na “Prze­klę­te Dziec­ko” odda­no aż 128 543 gło­sów – czy­li naj­wię­cej w histo­rii Goodreads.

Miłą tra­dy­cją powią­za­ną z tym naj­więk­szym na świe­cie ple­bi­scy­tem są zdję­cio­we podzię­ko­wa­nia pisa­rzy skie­ro­wa­ne do użytkowników-czytelników.

Poni­żej pre­zen­tu­ję zwy­cięz­ców wszyst­kich kategorii:

Fic­tion: Tru­ly Madly Guil­ty, by Lia­ne Moriarty

Myste­ry and Thril­ler: End of Watch, by Ste­phen King

Histo­ri­cal Fic­tion: The Under­gro­und Rail­ro­ad, by Col­son Whitehead

Fan­ta­sy: Har­ry Pot­ter and the Cur­sed Child, by J.K Row­ling, John Tif­fa­ny, and Jack Thorne

Roman­ce: It Ends With Us, by Col­le­en Hoover

Scien­ce Fic­tion: Mor­ning Star, by Pier­ce Brown

Hor­ror: The Fire­man, by Joe Hill

Humor: The Girl With the Lower Back Tat­too, by Amy Schumer

Non­fic­tion: Hamil­ton: The Revo­lu­tion, by Lin-Manu­el Miran­da and Jere­my McCarter

Memo­ir and Auto­bio­gra­phy: When Bre­ath Beco­mes Air, by Paul Kalanithi

Histo­ry and Bio­gra­phy: Leonard, by Wil­liam Shatner

Scien­ce and Tech­no­lo­gy: Are We Smart Eno­ugh to Know How Smart Ani­mals Are? by Frans De Wal

Food and Cook­bo­oks: Cra­vings, by Chris­sy Teigen

Gra­phic Novels and Comics: Adul­tho­od is a Myth, by Sarah Andersen

Poetry: The Prin­cess Saves Her­self in This One, by Aman­da Lovelace

Debut Goodre­ads Author: Rebel of the Sands, by Alwyn Hamilton

Young Adult Fic­tion: Salt to the Sea, by Ruta Sepetys

Young Adult Fan­ta­sy: A Court of Mist and Fury, by Sarah J. Maas

Mid­dle Gra­de and Children’s: The Trials of Apol­lo, by Rick Riordan

Pic­tu­re Books: The Thank You Book, by Mo Willems

źró­dło goodreads

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy