Sprawdzasz tag

goodreads

Aktualności

Serwis Goodreads służy niektórym za platformę do wymuszeń

Udo­stęp­nio­ny inter­nau­tom w 2007 ser­wis Goodre­ads stał się bar­dzo szyb­ko naj­więk­szą plat­for­mą spo­łecz­no­ścio­wą dla czy­tel­ni­ków ksią­żek. Dziś korzy­sta z nie­go ponad 120 milio­nów ludzi na całym świe­cie. Por­tal sta­no­wi ogrom­ną bazę ksią­żek – dla wie­lu auto­rów i wydaw­ców pre­zen­ta­cja tytu­łu w ser­wi­sie jest jed­nym z klu­czo­wych punk­tów kam­pa­nii pro­mo­cyj­nej. Cho­dzi oczy­wi­ście o recen­zje. Poten­cjal­nie im wię­cej pozy­tyw­nych ocen i opi­nii, tym więk­sza szan­sa na lep­szą sprze­daż. Ist­nie­je nie­ste­ty dru­ga stro­na meda­lu. Czy­taj dalej

-->