Aktualności

Najpopularniejsze książki ostatniej dekady! Czy znasz tych 76 tytułów?

Spo­śród 76 naj­po­pu­lar­niej­szych na świe­cie ksią­żek, aż 75 uka­za­ło się w Pol­sce. Mię­dzy­na­ro­do­wy ser­wis spo­łecz­no­ścio­wy Goodre­ads ujaw­nił, jakie tytu­ły cie­szy­ły się naj­więk­szą popu­lar­no­ścią przez ostat­nich 10 lat.

Goodre­ads to ogrom­na baza infor­ma­cji o książ­kach i oso­bach, któ­re je napi­sa­ły, ale nie tyl­ko. Goodre­ads pozwa­la na upo­rząd­ko­wa­nie swo­jej pry­wat­nej czy­tel­ni­czej histo­rii: każ­dy może doda­wać książ­ki do zbio­rów „Read” (Prze­czy­ta­ne), „Cur­ren­tly Reading” (Obec­nie czy­ta­ne) oraz „Want to Read” (Chcę prze­czy­tać). Książ­ki moż­na oczy­wi­ście oce­niać, a tak­że publi­ko­wać ich recen­zje. Na ich pod­sta­wie por­tal pod­po­wia­da, po jakie jesz­cze tytu­ły war­to sięgnąć.

Zespół Goodre­ads posta­no­wił prze­śle­dzić, jakie książ­ki oka­za­ły się naj­po­pu­lar­niej­sze wśród osób korzy­sta­ją­cych z por­ta­lu – a dokład­niej, któ­re tytu­ły tra­fi­ły na jed­ną z trzech wspo­mnia­nych wcze­śniej wir­tu­al­nych półek. Naj­po­pu­lar­niej­sza oka­za­ła się, jak łatwo się domy­ślić, lite­ra­tu­ra anglo­ję­zycz­na, ale zna­la­zło się też miej­sce dla szwedz­kiej czy japoń­skiej. Nie­ste­ty w zesta­wie­niu brak pol­skiej reprezentacji.

Na liście 76 tytu­łów kró­lu­ją lite­ra­tu­ra pięk­na i oby­cza­jo­wa, ale zna­la­zło się też miej­sce dla thril­le­rów, fan­ta­sty­ki, komik­su, bio­gra­fii, porad­ni­ków i lite­ra­tu­ry histo­rycz­nej. Jedy­nie wyda­na 31 sierp­nia 2023 roku książ­ka „Mad Honey” autor­stwa Jodi Pico­ult oraz Jen­ni­fer Fin­ney Boy­lan nie docze­ka­ła się pol­skie­go wyda­nia. Co cie­ka­we, są oso­by, któ­re na listę tra­fi­ły kil­ka­krot­nie – Tay­lor Jen­kins Reid może poszczy­cić się aż czte­re­ma książ­ka­mi w zesta­wie­niu, a Sal­ly Rooney czy Kri­stin Han­nah – trzema.

Zapo­znaj się z poniż­szą kolek­cją i nie oba­wiaj się kon­ty­nu­ować dys­ku­sji w sek­cji komen­ta­rzy (tyl­ko grzecz­nie!). Jeśli zauwa­żysz jakieś pereł­ki, któ­re wcze­śniej umknę­ły two­jej uwa­dze, nakarm swo­ją głod­ną pół­kę „Want to Read” – zachę­ca Cybil z zespo­łu Goodreads.

Wśród naj­po­pu­lar­niej­szych na Goodre­ads ksią­żek zna­la­zły się m.in. nagra­dza­ne „Szczy­gieł” Don­ny Tartt i „Kolej pod­ziem­na” Col­so­na Whi­te­he­ada, budzą­cy skan­da­le „Tatu­aży­sta z Auschwitz”, bio­gra­fia księ­cia Harry’ego czy queero­wy „Heart­stop­per”. Poni­żej pre­zen­tu­je­my peł­ną listę tytu­łów wraz z infor­ma­cja­mi biblio­gra­ficz­ny­mi pol­skich wydań. Ile z tych ksią­żek macie w swo­ich zbio­rach? Ile z nich zna­cie? Czy są wśród nich takie, któ­re Wam umknęły?

 

A

Chi­ma­man­da Ngo­zi Adi­chie: „Ame­ry­ka­ana”
tytuł ory­gi­nal­ny: Ame­ri­ca­nah
prze­kład: Kata­rzy­na Petec­ka-Jurek
wydaw­nic­two: Zysk i S‑ka

Ele­na Armas: „The Spa­nish Love Decep­tion”
tytuł ory­gi­nal­ny: The Spa­nish Love Decep­tion
prze­kład: Mate­usz Baka
wydaw­nic­two: Otwarte

Mar­ga­ret Atwo­od: „Testa­men­ty”
tytuł ory­gi­nal­ny: The Testa­ments
prze­kład: Paweł Lip­szyc
wydaw­nic­two: Wiel­ka Litera

B

Fre­drik Back­man: „Mia­sto niedź­wie­dzia”
tytuł ory­gi­nal­ny: Björn­stad
prze­kład: Anna Kic­ka
wydaw­nic­two: Sonia Draga

Fre­drik Back­man: „Nie­spo­koj­ni ludzie”
tytuł ory­gi­nal­ny: Folk med ångest
prze­kład: Aga­ta Tepe­rek
wydaw­nic­two: Marginesy

Chri­sti­na Baker-Kli­ne: „Sie­ro­ce pocią­gi”
tytuł ory­gi­nal­ny: Orphan Tra­in
prze­kład: Bere­ni­ka Jan­czar­ska
wydaw­nic­two: Czar­na Owca

Brit Ben­nett: „Moja zni­ka­ją­ca poło­wa”
tytuł ory­gi­nal­ny: The Vani­shing Half
prze­kład: Jarek Wester­mark
wydaw­nic­two: Agora

Pier­ce Brown: „Red Rising: Zło­ta krew”
tytuł ory­gi­nal­ny: Red Rising
prze­kład: King Skła­da­now­ska
wydaw­nic­two: Dra­geus Publi­shing House

C

James Cle­ar: „Ato­mo­we nawy­ki. Drob­ne zmia­ny, nie­zwy­kłe efek­ty”
tytuł ory­gi­nal­ny: Ato­mic Habits
prze­kład: Piotr Cie­ślak
wydaw­nic­two: Galaktyka

Ta-Nehi­si Coates: „Mię­dzy świa­tem a mną”
tytuł ory­gi­nal­ny: Betwe­en the World and Me
prze­kład: Dariusz Żukow­ski
wydaw­nic­two: Agora

Bla­ke Cro­uch: „Mrocz­na mate­ria”
tytuł ory­gi­nal­ny: Dark Mat­ter
prze­kład: Paweł Wie­czo­rek
wydaw­nic­two: Zysk i S‑ka

Jeani­ne Cum­mins: „Ame­ry­kań­ski brud”
tytuł ory­gi­nal­ny: Ame­ri­can Dirt
prze­kład: Pau­li­na Raga­no­wicz, Piotr Raga­no­wicz
wydaw­nic­two: NieZwykłe

D

Antho­ny Doerr: „Mia­sto w chmu­rach”
tytuł ory­gi­nal­ny: Clo­ud Cuc­koo Land
prze­kład: Jerzy Kozłow­ski
wydaw­nic­two: Wydaw­nic­two Poznańskie

Antho­ny Doerr: „Świa­tło, któ­re­go nie widać”
tytuł ory­gi­nal­ny: All the Light We Can­not See
prze­kład: Tomasz Wyżyń­ski
wydaw­nic­two: Wydaw­nic­two Poznańskie

Glen­non Doy­le: „Nie­po­skro­mio­na”
tytuł ory­gi­nal­ny: Unta­med
prze­kład: Irmi­na Lubo­wiec­ka
wydaw­nic­two: Sensus

E

Ber­nar­di­ne Eva­ri­sto: „Dziew­czy­na, kobie­ta, inna”
tytuł ory­gi­na­łu: Girl, woman, other
prze­kład: Aga Zano
wydaw­nic­two: Wydaw­nic­two Poznańskie

G

Bon­nie Gar­mus: „Lek­cje che­mii”
tytuł ory­gi­nal­ny: Les­sons in Che­mi­stry
prze­kład: Marek Cie­ślik
wydaw­nic­two: Marginesy

Mal­colm Gla­dwell: „Jak roz­ma­wiać z nie­zna­jo­my­mi. Co powin­ni­śmy wie­dzieć o ludziach, o któ­rych nic nie wie­my”
tytuł ory­gi­nal­ny: Tal­king to Stran­gers What We Sho­uld Know abo­ut the People We Don’t Know
prze­kład: Agniesz­ka Sobo­lew­ska
wydaw­nic­two: Znak

Lori Got­tlieb: „Czy chcesz o tym poroz­ma­wiać?”
tytuł ory­gi­nal­ny: May­be You Sho­uld Talk to Some­one: A The­ra­pist, Her The­ra­pist, and Our Lives Reve­aled
prze­kład: Mag­da­le­na Rychlik
wydaw­nic­two: Pró­szyń­ski i S‑ka

David Grann: „Czas krwa­we­go księ­ży­ca. Zabój­stwa Osa­gów i naro­dzi­ny FBI”
tytuł ory­gi­nal­ny: Kil­lers of the Flo­wer Moon. The Osa­ge Mur­ders and the Birth of the FBI
prze­kład: Piotr Grze­go­rzew­ski
wydaw­nic­two: W.A.B.

Yaa Gyasi: „Dro­ga do domu”
tytuł ory­gi­nal­ny: Home­go­ing
prze­kład: Michał Roni­kier
wydaw­nic­two: Wydaw­nic­two Literackie

H

Matt Haig: „Biblio­te­ka o Pół­no­cy”
tytuł ory­gi­nal­ny: The Mid­ni­ght Libra­ry
prze­kład: Ewa Wojt­czak
wydaw­nic­two: Zysk i S‑ka

Kri­stin Han­nah: „Gdzie ponie­sie wiatr”
tytuł ory­gi­nal­ny: The Four Winds
prze­kład: Anna Zie­liń­ska
wydaw­nic­two: Świat Książki

Kri­stin Han­nah: „Sło­wik”
tytuł ory­gi­nal­ny: The Nigh­tin­ga­le
prze­kład: Bar­ba­ra Górec­ka
wydaw­nic­two: Świat Książki

Kri­stin Han­nah: „Wiel­ka samot­ność”
tytuł ory­gi­nal­ny: The Gre­at Alo­ne
prze­kład: Anna Zie­liń­ska
wydaw­nic­two: Świat Książki

Ksią­żę Har­ry: „Ten dru­gi” 
tytuł ory­gi­nal­ny: Spa­re
prze­kład: Miłosz Bie­drzyc­ki, Anna Dzierz­gow­ska, Jan Dzierz­gow­ski, Mariusz Gądek, Agniesz­ka Wyszo­grodz­ka-Gaik
wydaw­nic­two: Marginesy

Pau­la Haw­kins: „Dziew­czy­na z pocią­gu”
tytuł ory­gi­nal­ny: The Girl on the Tra­in
prze­kład: Jan Kraś­ko
wydaw­nic­two: Świat Książki

Gail Honey­man: „Ele­anor Oli­phant ma się cał­kiem dobrze”
tytuł ory­gi­nal­ny: Ele­anor Oli­phant Is Com­ple­te­ly Fine
prze­kład: Mag­da­le­na Słysz
wydaw­nic­two: Har­per­Col­lins Polska

Col­le­en Hoover: „Ugly Love”
tytuł ory­gi­nal­ny: Ugly Love
prze­kład: Piotr Grze­go­rzew­ski
wydaw­nic­two: Otwarte

I

Kazuo Ishi­gu­ro: „Kla­ra i słoń­ce”
tytuł ory­gi­nal­ny: Kla­ra and the Sun
prze­kład: Andrzej Szulc
wydaw­nic­two: Albatros

J

Tay­lor Jen­kins Reid: „Car­rie Soto powra­ca”
tytuł ory­gi­nal­ny: Car­rie Soto Is Back
prze­kład: Kaja Makow­ska
wydaw­nic­two: Czwar­ta Strona

Tay­lor Jen­kins Reid: „Daisy Jones & The Six”
tytuł ory­gi­nal­ny: Daisy Jones & The Six
prze­kład: Agniesz­ka Kalus
wydaw­nic­two: Czwar­ta Strona

Tay­lor Jen­kins Reid: „Mali­bu pło­nie”
tytuł ory­gi­nal­ny: Mali­bu Rising
prze­kład: Kaja Makow­ska
wydaw­nic­two: Czwar­ta Strona

Tay­lor Jen­kins Reid: „Sied­miu mężów Eve­lyn Hugo”
tytuł ory­gi­nal­ny: The Seven Hus­bands of Eve­lyn Hugo
prze­kład: Agniesz­ka Kalus
wydaw­nic­two: Czwar­ta Strona

Tay­ari Jones: „Nasze mał­żeń­stwo”
tytuł ory­gi­nal­ny: An Ame­ri­can Mar­ria­ge
prze­kład: Alek­san­dra Wol­nic­ka
wydaw­nic­two: Otwarte

K

Paul Kala­ni­thi: „Jesz­cze jeden oddech”
tytuł ory­gi­nal­ny: When Bre­athe Beco­mes Air
prze­kład: Łukasz Małec­ki
wydaw­nic­two: Wydaw­nic­two Literackie

Toshi­ka­zu Kawa­gu­chi: „Zanim wysty­gnie kawa”
tytuł ory­gi­nal­ny: Kohi ga Same­nai Uchi ni
prze­kład: Joan­na Dżdża
wydaw­nic­two: Gru­pa Wydaw­ni­cza Relacja

Bar­ba­ra King­so­lver: „Demon Cop­per­he­ad”
tytuł ory­gi­nal­ny: Demon Cop­per­he­ad
prze­kład: Kaja Gucio
wydaw­nic­two: Filia

Kevin Kwan: „Bajecz­nie boga­ci Azja­ci”
tytuł ory­gi­nal­ny: Cra­zy Rich Asians
prze­kład: Anna Gra­lak
wydaw­nic­two: Znak Literanova

L

Min Jin Lee: „Pachin­ko”
tytuł ory­gi­nal­ny: Pachin­ko
prze­kład: Urszu­la Gard­ner
wydaw­nic­two: Czar­na Owca

M

Emi­ly St. John Man­del: „Morze spo­ko­ju”
tytuł ory­gi­nal­ny: Sea of Tra­nqu­ili­ty
prze­kład: Ewa Horo­dy­ska
wydaw­nic­two: Porad­nia K

Emi­ly St. John Man­del: „Sta­cja Jede­na­sta”
tytuł ory­gi­nal­ny: Sta­tion Ele­ven
prze­kład: Piotr W. Cho­le­wa
wydaw­nic­two: Porad­nia K

Mark Man­son: „Sub­tel­nie mówię F**k! Sprzecz­na z logi­ką meto­da na szczę­śli­we życie”
tytuł ory­gi­nal­ny: The Sub­tle Art of Not Giving a F*ck: A Coun­te­rin­tu­iti­ve Appro­ach to Living a Good Life
prze­kład: Leszek Sie­lic­ki
wydaw­nic­two: Helion, Sensus

Jen­net­te McCur­dy: „Cie­szę się, że moja mama umar­ła”
tytuł ory­gi­nal­ny: I’m glad my mom died
prze­kład: Mag­da­le­na Molt­zan-Mał­kow­ska
wydaw­nic­two: Pró­szyń­ski i S‑ka

Lia­ne Moriar­ty: „Sekret moje­go męża”
tytuł ory­gi­nal­ny: The Husband’s Secret
prze­kład: Anna Kło­sie­wicz
Wydaw­nic­two: Znak Literanova

Lia­ne Moriar­ty: „Wiel­kie kłam­stew­ka”
tytuł ory­gi­nal­ny: Big Lit­tle Lies
prze­kład: Mag­da­le­na Molt­zan-Mał­kow­ska
Wydaw­nic­two: Pró­szyń­ski i S‑ka

Heather Mor­ris: „Tatu­aży­sta z Auschwitz” 
tytuł ory­gi­nal­ny: The Tat­to­oist of Auschwitz
prze­kład: Kata­rzy­na Gucio
wydaw­nic­two: Marginesy

Ottes­sa Mosh­fegh: „Mój rok relak­su i odpo­czyn­ku”
tytuł ory­gi­nal­ny: My Year of Rest and Rela­xa­tion
prze­kład: Łukasz Buchal­ski
wydaw­nic­two: Wydaw­nic­two Pauza

Joyo Moy­es: „Świa­tło w środ­ku nocy”
tytuł ory­gi­nal­ny: The Giver of Stars
prze­kład: Anna Gra­lak
wydaw­nic­two: Znak Literanova

N

Cele­ste Ng: „Małe ogni­ska”
tytuł ory­gi­nal­ny: Lit­tle Fires Eve­ry­whe­re
prze­kład: Anna Stan­do­wicz-Choj­nac­ka
wydaw­nic­two: Papie­ro­wy Księżyc

Cele­ste Ng: „Wszyst­ko cze­go wam nie powie­dzia­łam”
tytuł ory­gi­nal­ny: Eve­ry­thing I Never Told You
prze­kład: Tomasz Wilusz
wydaw­nic­two: Pró­szyń­ski i S‑ka

Tre­vor Noah: „Nie­le­gal­ny. Moje dzie­ciń­stwo w RPA”
tytuł ory­gi­nal­ny: Born a Cri­me: Sto­ries From a South Afri­can Chil­dho­od
prze­kład: Łukasz Wit­czak
wydaw­nic­two: W.A.B.

O

Barack Oba­ma: „Zie­mia obie­ca­na”
tytuł ory­gi­nal­ny: A Pro­mi­sed Land
prze­kład: Dariusz Żukow­ski
wydaw­nic­two: Agora

Michel­le Oba­ma: „Beco­ming. Moja histo­ria”
tytuł ory­gi­nal­ny: Beco­ming
prze­kład: Dariusz Żukow­ski
wydaw­nic­two Agora

Ali­ce Ose­man: „Heart­stop­per”
tytuł ory­gi­nal­ny: Heart­stop­per: Volu­me 1 
prze­kład: Nata­lia Mętrak-Ruda
wydaw­nic­two: Jaguar

Delia Owens: „Gdzie śpie­wa­ją raki”
tytuł ory­gi­nal­ny: Whe­re the Craw­dads Sing
prze­kład: Boh­dan Mali­bor­ski
wydaw­nic­two: Świat Książ­ki

P

Ann Pat­chett: „Dom Holen­drów”
tytuł ory­gi­nal­ny: The Dutch House
prze­kład: Anna Gra­lak
wydaw­nic­two: Znak Literanova

Sarah Pen­ner: „Zagi­nio­na apte­ka”
tytuł ory­gi­nal­ny: The Lost Apo­the­ca­ry
prze­kład: Artur Ubik
wydaw­nic­two: Har­per­Col­lins Polska

Jodi Pico­ult, Jen­ni­fer Fin­ney Boy­lan: „Mad Honey”
[brak pol­skie­go wydania]

Q

Kate Quinn: „Sieć Ali­ce”
tytuł ory­gi­nal­ny: The Ali­ce Network
prze­kład: Nina Dzier­żaw­ska
wydaw­nic­two: MANDO

R

Kiley Reid: „Ten dziw­ny wiek”
tytuł ory­gi­nal­ny: Such a fun age
prze­kład: Pau­li­na Sur­niak
wydaw­nic­two: Wydaw­nic­two Poznańskie

Sal­ly Rooney: „Gdzie jesteś, pięk­ny świe­cie”
tytuł ory­gi­nal­ny: Beau­ti­ful World, Whe­re Are You
prze­kład: Jerzy Kozłow­ski
wydaw­nic­two: W.A.B.

Sal­ly Rooney: „Nor­mal­ni ludzie”
tytuł ory­gi­nal­ny: Nor­mal people
prze­kład: Jerzy Kozłow­ski
wydaw­nic­two: W.A.B.

Sal­ly Rooney: „Roz­mo­wy z przy­ja­ciół­mi”
tytuł ory­gi­nal­ny: Conver­sa­tions with Friends
prze­kład: Łukasz Wit­czak
wydaw­nic­two: W.A.B.

Kate Eli­za­beth Rus­sell: „Moja mrocz­na Vanes­so”
tytuł ory­gi­nal­ny: My Dark Vanes­sa
prze­kład: Robert Sudół
wydaw­nic­two: Otwarte

T

Don­na Tartt: „Szczy­gieł”
tytuł ory­gi­nal­ny: Gold­finch
prze­kład: Jerzy Kozłow­ski
Wydaw­nic­two: Znak Literanova

Amor Tow­les: „Dżen­tel­men w Moskwie”
tytuł ory­gi­nal­ny: A Gen­tle­man in Moscow
prze­kład: Anna Gra­lak
wydaw­nic­two: Znak Literanova

V

Shel­by Van Pelt: „Nie­zwy­kle szla­chet­ne stwo­rze­nia”
tytuł ory­gi­nal­ny: Remar­ka­bly Bri­ght Cre­atu­res
prze­kład: Janusz Ochab
wydaw­nic­two: Zysk i S‑ka

Oce­an Vuong: „Wspa­nia­li jeste­śmy tyl­ko przez chwi­lę”
tytuł ory­gi­nal­ny: On Earth We’re Brie­fly Gor­ge­ous
prze­kład: Adam Plusz­ka
wydaw­nic­two: W.A.B.

W

Andy Weir: „Pro­jekt Hail Mary”
tytuł ory­gi­nal­ny: Pro­ject Hail Mary
prze­kład: Rado­sław Madej­ski
wydaw­nic­two: Akurat

Tara Westo­ver: „Uwol­nio­na. Jak wykształ­ce­nie odmie­ni­ło moje życie”
tytuł ory­gi­nal­ny: Edu­ca­ted
prze­kład: Bar­ba­ra Sze­le­wa-Kro­piw­nic­ka
wydaw­nic­two: Czar­na Owca

Col­son Whi­te­he­ad: „Kolej pod­ziem­na”
tytuł ory­gi­nal­ny: The Under­gro­und Rail­ro­ad
prze­kład: Rafał Lisow­ski
wydaw­nic­two: Albatros

Lisa Win­ga­te: „Nim sta­ły­śmy się wasze”
tytuł ory­gi­nal­ny: Befo­re We Were Yours
prze­kład: Woj­ciech Wolk-Łaniew­ski
wydaw­nic­two: Papie­ro­wy Księżyc

Y

Hanya Yana­gi­ha­ra: „Małe życie”
tytuł ory­gi­nal­ny: A Lit­tle Life
prze­kład: Jolan­ta Kozak
wydaw­nic­two: W.A.B.

Z

Michel­le Zauner: „Pła­cząc w H Mart”
tytuł ory­gi­nal­ny: Cry­ing in Mart
prze­kład: Michał Kra­marz
Wydaw­nic­two: Filia

Gabriel­le Zevin: „Jutro, jutro i znów jutro”
tytuł ory­gi­nal­ny: Tomor­row, and Tomor­row, and Tomor­row
prze­kład: Mar­ta Faber
wydaw­nic­two: Zysk i S‑ka

Opra­co­wa­ła: Anna Tess Gołębiowska


Rekla­ma

Szu­ka­cie gadże­tów dla książ­ko­ho­li­ków? Zaj­rzyj­cie na Molom.pl

Skar­pet­ki, zakład­ki, koszul­ki, tor­by, kubki!

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy