Aktualności

Young Adult wyróżnione jako osobna kategoria w ofercie Empiku

Kate­go­ria Young Adult, czy­li książ­ki kie­ro­wa­ne do mło­dych osób doro­słych, zysku­je coraz więk­szą popu­lar­ność, ale do tej pory trud­no było zna­leźć w księ­gar­niach poświę­co­ne jej pół­ki. Empik – w odpo­wie­dzi na duże zain­te­re­so­wa­nie książ­ka­mi YA – wła­śnie wyróż­nił tę kate­go­rię w swo­jej ofercie.

Choć od jakie­goś cza­su lite­ra­tu­ra Young Adult – czy­li skie­ro­wa­na do mło­dych doro­słych – świę­ci try­um­fy, to trud­no było odna­leźć ją w księ­gar­niach. Naj­czę­ściej moż­na ją było zna­leźć na pół­kach z lite­ra­tu­rą mło­dzie­żo­wą lub obyczajową.

Teraz, wsłu­chu­jąc się w głos mło­dych odbior­ców, posta­no­wi­li­śmy stwo­rzyć dedy­ko­wa­ną kate­go­rię Young Adult, kie­ro­wa­ną do star­szej mło­dzie­ży – mówi Julia Kasic­ka, mena­dżer­ka nowej kate­go­rii Young Adult w Empi­ku. – Cie­szy nas bar­dzo, że mło­dzież czy­ta. Widzi­my to m.in. w zesta­wie­niach książ­ko­wych TOP20 na Empik.com, w któ­rych tytu­ły YA sta­no­wią aż poło­wę wszyst­kich pozy­cji. Modę na czy­ta­nie wśród mło­dych potwier­dza­ją rów­nież dane sprze­da­żo­we – w cią­gu ostat­nie­go roku zano­to­wa­li­śmy 150% wzrost zain­te­re­so­wa­nia książ­ka­mi YA i pro­gno­zu­je­my, że w następ­nych mie­sią­cach trend wzro­sto­wy się utrzy­ma. Suk­ce­syw­nie powięk­sza­my więc kata­log o kolej­ne nowo­ści – dziś jest to oko­ło 850 topo­wych pozycji.

O tym, czy dana książ­ka zosta­nie przy­pi­sa­na do YA, decy­du­je m.in. wiek doce­lo­wych odbior­czyń i odbior­ców, wiek posta­ci, fabu­ła oraz język, jakim powieść jest napi­sa­na. Chy­ba naj­bar­dziej popu­lar­nym przy­kła­dem YA jest „Heart­stop­per” Ali­ce Oseman.

O popu­lar­no­ści lite­ra­tu­ry Young Adult może świad­czyć to, że w tego­rocz­nej odsło­nie Best­sel­le­rów Empi­ku w kate­go­rii Pisarz/Pisarka Roku zwy­cię­ży­ła Wero­ni­ka Anna Mar­czak, autor­ka cyklu „Rodzi­na Monet”, któ­ra przed papie­ro­wym debiu­tem sta­ła się jed­ną z gwiazd pol­skie­go Wat­t­pa­da

Best­sel­le­ry Empi­ku w tym roku po raz pierw­szy wyróż­ni­ły kate­go­rię Young Adult, w któ­rej zwy­cię­ży­ła Kata­rzy­na Bar­liń­ska zna­na też jako „P.S. Hery­tie­ra” oraz „Pizgacz” z książ­ką „Start a Fire. Run­da pierw­sza”. Ona tak­że roz­po­czę­ła swo­ją karie­rę na Wat­t­pa­dzie, a w 2022 roku opu­bli­ko­wa­ła czte­ry tomy cyklu. Ich sprze­daż oka­za­ła się tak wyso­ka, że „Pizgacz” w wie­ku zale­d­wie 21 lat tra­fi­ła na listę naj­le­piej zara­bia­ją­cych pisa­rzy i pisa­rek maga­zy­nu „Wprost”. W 2022 roku tyl­ko dzię­ki tan­tie­mom mia­ła zaro­bić 640 738 zł, co dało jej dzie­wią­tą pozy­cję na liście

Jeśli nie zna­cie lite­ra­tu­ry Young Adult, a chce­cie się prze­ko­nać, na czym pole­ga jej feno­men, może­cie oczy­wi­ście się­gnąć po twór­czość auto­rek wymie­nio­nych w tek­ście. Inne popu­lar­ne książ­ki YA to m.in. „Flaw(less). Opo­wiedz mi naszą histo­rię” Mar­ty Łabędz­kiej, „Z tej stro­ny Sam” Dusti­na Thao, „Ary­sto­te­les i Dan­te odkry­wa­ją sekre­ty wszech­świa­ta” Ben­ja­mi­na Ali­re Sáen­za, „Obie­ca­łem ci gwiaz­dy” Wero­ni­ki Schmidt czy „Lepiej niż w fil­mach” Lynn Painter.


REKLAMA

Skar­pet­ki dla książ­ko­ho­li­ków? Tyl­ko na Molom.pl

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy