Sprawdzasz tag

young adult

Aktualności

Young Adult wyróżnione jako osobna kategoria w ofercie Empiku

Kate­go­ria Young Adult, czy­li książ­ki kie­ro­wa­ne do mło­dych osób doro­słych, zysku­je coraz więk­szą popu­lar­ność, ale do tej pory trud­no było zna­leźć w księ­gar­niach poświę­co­ne jej pół­ki. Empik – w odpo­wie­dzi na duże zain­te­re­so­wa­nie książ­ka­mi YA – wła­śnie wyróż­nił tę kate­go­rię w swo­jej ofer­cie. Czy­taj dalej

-->
Ciekawostki

Powieści young adult z elementami science-fiction

Lite­ra­tu­ra young adult to okre­śle­nie na książ­ki kie­ro­wa­ne do osób mniej wię­cej w wie­ku od 12 do 18 lat. I choć zda­rza się, że czy­tel­ni­ka­mi tych pozy­cji są oso­by star­sze, to jed­nak pro­ble­ma­ty­ka powie­ści kie­ro­wa­na jest do mło­dzie­ży. Szko­ła, dora­sta­nie, pro­ble­my z rodzi­ca­mi, rela­cje z rówie­śni­ka­mi, pierw­sze miło­ści – takie wła­śnie tema­ty znaj­dzie­cie w książ­kach z ety­kiet­ką young adult. Czę­sto opa­ko­wa­ne są one w sty­li­sty­kę fan­ta­sy, hor­ro­ru czy scien­ce-fic­tion. Tym ostat­nim gatun­kiem zaj­mie­my się dzi­siaj i poka­że­my dzie­sięć tytu­łów z ele­men­ta­mi fan­ta­sty­ki nauko­wej, na któ­re war­to zwró­cić uwa­gę. Czy­taj dalej

-->
Ciekawostki

Silne kobiety w literaturze young adult

W lite­ra­tu­rze young adult coraz czę­ściej zaczy­na­ją domi­no­wać posta­ci kobie­ce, któ­re miast wzo­rem księż­nicz­ki z baj­ki ocze­ki­wać ryce­rza na bia­łym ruma­ku same bio­rą spra­wy w swo­je ręce i posta­na­wia­ją na wła­sną rękę wykuć sobie los. Jako że waka­cje to chwi­la odde­chu i naj­lep­sza pora, aby się zre­lak­so­wać, przy­go­to­wa­li­śmy dla czy­tel­ni­ków nie boją­cych się łat­ki young adult kil­ka­na­ście lek­tur (tak­że ambit­nych), w któ­rych boha­ter­ki sprze­ci­wia­ją się nie­spra­wie­dli­wym podzia­łom, zasa­dom czy posta­no­wie­niom, i pra­gną wziąć spra­wy w swo­je ręce, żeby napra­wić i ura­to­wać, co się da. Oprócz wybo­ru tytu­łów zamiesz­cza­my rów­nież opis wydaw­cy, któ­ry być może oka­że się bar­dziej zachę­ca­ją­cy do lek­tu­ry i zary­su­je, o czym wła­ści­wie jest kon­kret­na pozy­cja. Czy­taj dalej

-->
Ciekawostki

Young adult w modzie

Media roz­ryw­ko­we – ale nie wyłącz­nie – w ostat­nich latach zaczy­na­ją nasy­cać rynek dzie­ła­mi spod zna­ku young adult, któ­re w oso­bli­wy spo­sób zaskar­bia­ją sobie rze­sze odbior­ców. I wca­le nie mowa teraz o wytwo­rach pokro­ju nie­sław­nej „Szko­ły” TVN‑u czy „Szko­ła życia”, wypro­du­ko­wa­na przez TVP, tyl­ko o takich, któ­re udat­nie albo nie do koń­ca efek­tyw­nie sta­ra­ją się prze­my­cać jakieś war­to­ści. Czy­taj dalej

-->